SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl

JAK WYGLĄDA KONTROLA ZUS NA L4

Jak wygląda kontrola ZUS na L4? Kontrola ZUS na L4 chodzące. Co mówić na kontroli ZUS? Przerwane zwolnienie lekarskie przez orzecznika ZUS, co dalej? Kontrolę ZUS L4 w jakich godzinach.

Otrzymałeś pismo, w którym ZUS informuje, że „kieruje Pana/Panią na badanie, które przeprowadzi lekarz orzecznik Zakładu”. To częsta praktyka organu rentowego, który kontrolami zmierza do „zniechęcenia” ubezpieczonych do korzystania ze zwolnień lekarskich. Dziś kilka słów na ten temat.

JAK WYGLĄDA KONTROLA ZUS NA L4

Kontrola w zakresie orzekania o niezdolności do pracy i wystawiania zaświadczeń lekarskich jest oparta na art. 59 ustawy zasiłkowej. Zgodnie z tym przepisem „Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich podlega kontroli”.

Kontrolę wykonują lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W celu kontroli lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może:

1) przeprowadzić badanie lekarskie ubezpieczonego:

  1. a) w wyznaczonym miejscu,
  2. b) w miejscu jego pobytu;

2) skierować ubezpieczonego na badanie specjalistyczne przez lekarza konsultanta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

3) zażądać od wystawiającego zaświadczenie lekarskie udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego stanowiącej podstawę wydania zaświadczenia lekarskiego lub udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie;

4) zlecić wykonanie badań pomocniczych w wyznaczonym terminie.

WEZWANIE NA BADANIE LEKARZA ORZECZNIKA ZUS

Co powinno określać wezwanie na badanie lekarza orzecznika ZUS? Zwykle wygląda to tak, że Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji kieruje do ubezpieczonego pismo, w którym wzywa na badanie przez lekarza orzecznika ZUS wyznaczając datę stawienia się na badanie i informując jakiego konkretnie zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy będzie dotyczyć badanie (ZUS powinien wskazać datę wystawienia i numer ZUS ZLA, które będzie kontrolowane).

Zdarza się, że wezwanie na badanie przez lekarza orzecznika jest wysłane zwykłym listem, co powoduje bardzo często spory z ZUS, o to czy rzeczywiście ubezpieczony został zawiadomiony o terminie badania.

SKUTKI NIESTAWIENNICTWA NA BADANIE PRZEZ LEKARZA ORZECZNIKA ZUS

W wezwaniu na badanie przez lekarza orzecznika ZUS powinien pouczyć, że w razie uniemożliwienia badania zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy utraci ważność od dnia następującego po wyznaczonym dniu badania i Zakład wyda decyzję o braku prawa do zasiłku.

Pytanie, czy każdy przypadek niestawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika ZUS będzie oznaczał utratę prawa do zasiłku? W orzecznictwie przyjmuje się, że pojęcie „uniemożliwienia” badania oznacza świadome i celowe działanie lub zaniechanie ubezpieczonego wynikające z jego złej woli, w szczególności celowo nakierowane na udaremnienie przeprowadzenia kontroli przez ZUS (tak np. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2018 r., sygn. akt III UZP 1/18).

Jak podkreślił Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim oddalając apelację ZUS: „Uniemożliwienie badania zachodzi bowiem w sytuacji, gdy ubezpieczony swoim zachowaniem powoduje, iż ZUS nie ma możliwości przeprowadzenia badania w celu kontroli zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy. Innymi słowy przyczyny nie przeprowadzenia badania muszą leżeć po stronie ubezpieczonego” (por. wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 marca 2019 r., V Ua 2/19).

Oznacza to, że nie każde niestawiennictwo na badanie przez lekarza orzecznika będzie powodować utratę ważności zwolnienia lekarskiego. Jeżeli ubezpieczony nie ponosi winy w uniemożliwieniu przeprowadzenia badania, wówczas ZUS nie może odmówić prawa do zasiłku.

O uniemożliwieniu przeprowadzenia badania można mówić zasadnie wówczas, gdy ubezpieczony z przyczyn od niego zależnych, świadomie czy celowo powoduje niemożność dokonania badania. Jego zachowanie musi zatem cechować zła wola i dążenie do uniknięcia przeprowadzenia kontroli zasadności wydanego zaświadczenia lekarskiego (wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie z dnia 28 lutego 2014 r., sygn. VI U 285/13, LEX nr 1914920).

Zatem nie każde niestawiennictwo osoby wezwanej na termin badania przez lekarza orzecznika ZUS powinno być kwalifikowane jako uniemożliwienie dokonania kontroli zasadności zwolnienia lekarskiego.

PRAWNIK ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

odwołanie od decyzji ZUSapelacja ZUSskarga kasacyjna ZUS

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu