SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
SPÓR Z ZUS O SKŁADKI OD UMÓW ZLECENIA

SPÓR Z ZUS O SKŁADKI OD UMÓW ZLECENIA

Spór z ZUS o składki od umów zlecenia. Umowy zlecenia nie zawsze są oskładkowane. Z tej furtki „nieoskładkowanej” umowy zlecenia często korzystano w obrocie gospodarczym. Wystarczyło aby wystąpił tak zwany zbieg tytułów do ubezpieczeń np. umowa o pracę zawarta na co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę i umowa zlecenia w innym podmiocie. Wówczas art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przewidywał objęcie obowiązkiem ubezpieczeń społecznych tylko ze stosunku pracy. Z umowy zlecenia nie było obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, pozostawała do zapłaty jedynie składka na ubezpieczenie zdrowotne.

W systemie „przepisów ZUS” funkcjonuje jednak również art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który w wielu przypadkach eliminuje możliwość korzystania w obrocie gospodarczym z nieoskładkowanych umów zlecenia. O co chodzi? W określonych przepisem art. 8 ust. 2a sytuacjach pracodawca będzie zobowiązany zapłacić składki od umowy zlecenia i to nawet wówczas gdy to nie on zawierał tę umowę. Obecnie ZUS prowadzi bardzo dużo kontroli w całej Polsce ukierunkowanych na wyłapywanie tego typu mechanizmów co prowadzi do sporu z ZUS o składki od umów zlecenia. Domiary składkowe, jakie ZUS nakłada na przedsiębiorców, idą w setki tysięcy złotych.

DLACZEGO TRZEBA MIEĆ PRAWNIKA DO WALKI Z ZUS? ADWOKAT ZUS CZY RADCA PRAWNY ZUS. KOGO WYBRAĆ DO OBSŁUGI SPRAWY PRZECIWKO ZUS?  SKONTAKTUJ SIĘ Z PRAWNIKIEM ZUS!

ZUS wydał decyzję, z którą się nie zgadzasz? Zgłoś się do nas już dziś! Kliknij w zakładkę kontakt i zobacz, jak możemy Ci pomóc w walce z ZUS.

Zobacz powiązane wpisy na blogu:

SPÓR Z ZUS O SKŁADKI OD UMÓW ZLECENIA – PRZESŁANKI ZASTOSOWANIA ART. 8 UST. 2A

Art. 8 ust. 2a ustawy systemowej zawiera tak zwaną rozszerzoną definicję pracownika. Jest to fikcja prawna, że pracownikiem w świetle ubezpieczeń społecznych jest nie tylko osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, ale także osoba wykonująca umowę zlecenia jeśli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

W orzecznictwie (m.in. w wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 listopada 2022 r., III AUa 1221/20) wskazano, że do zastosowania art. 8 ust. 2a ustawy systemowej konieczne jest spełnienie trzech przesłanek.

Pierwsza z nich to istnienie, co do zasady, trójkąta umów: umowy o pracę zawartej z pracodawcą, umowy zlecenia z podmiotem trzecim i umowy pomiędzy pracodawcą a podmiotem trzecim. Przy czym orzecznictwo dopuszcza brak tego elementu w sytuacji, kiedy pomiędzy zleceniodawcą, a pracodawcą istniały ścisłe powiązania kapitałowo-osobowe.

Druga przesłanka to istnienie przepływu środków finansowych od pracodawcy do zleceniodawcy (w zamyśle to pracodawca finansuje wynagrodzenia wypłacane przez zleceniodawcę zatrudnionym zleceniobiorcom).

Trzeci warunek to wymóg, aby działania będące realizacją umowy zlecenia przysparzały korzyści pracodawcy.

Jak wskazano w powołanym na wstępie wyroku: „Norma wynikająca z art. 8 ust. 2a u.s.u.s. wykreowała nie tylko szerokie pojęcie „pracownika”, ale także szeroką definicję pracowniczego tytułu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, łącząc obowiązek podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom, jako pracownika, z jego aktywnością w ramach stosunku pracy oraz dodatkowo, w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej przez niego z pracodawcą lub z osobą trzecią, ale wykonywaną na rzecz pracodawcy. Zastosowany w treści tego przepisu zwrot: „wykonuje pracę na rzecz pracodawcy” oznacza, że praca ta świadczona jest w przebiegu realizacji stosunku prawnego łączącego owego pracodawcę ze zleceniodawcą tych pracowników” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 listopada 2022 r., III AUa 1221/20).

SPÓR Z ZUS O SKŁADKI OD UMÓW ZLECENIA – SKUTKI KONTROLI ZUS

Spór z ZUS o składki od umów zlecenia jest o tyle zaskakujący, że podmiotem odpowiedzialnym za dopłaty składek jest pracodawca, a nie podmiot zatrudniający zleceniobiorców (zleceniodawca).

Jak wskazał w wyroku Sąd Apelacyjny w Szczecinie: „W przypadku pracowników, o jakich mowa w art. 8 ust. 2a u.s.u.s. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi łączny przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych. W odniesieniu do tej kategorii ubezpieczonych (pracowników) płatnikiem składek jest pracodawca, a przychód z tytułu umowy cywilnoprawnej jedynie uwzględnia się w podstawie wymiaru składek z tytułu stosunku pracy (art. 18 ust. 1a ww. ustawy). Pracodawca, ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu stosunku pracy, powinien zatem zsumować wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej z wynagrodzeniem ze stosunku pracy. Obowiązki płatnika powinny bowiem obciążać podmiot, na rzecz którego praca w ramach umowy cywilnoprawnej jest faktycznie świadczona i który w związku z tym uzyskuje jej rezultaty, unikając obciążeń i obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy” (por.   wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 6 października 2022 r., III AUa 182/22).

Pracodawca ma domiar składkowy (oprócz składek, które już zapłacił z tytułu zatrudnienia na umowie o pracę musi dopłacić składki od przychodu osiągniętego z tytułu umowy zlecenia).

Zleceniodawca ma natomiast odpis składek, to znaczy składki na ubezpieczenia zdrowotne, które zapłacił od zawartych umów zlecenia, są zwracane przez ZUS.

ADWOKAT, RADCA PRAWNY SPECJALIZUJĄCY SIĘ W SPRAWACH ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

odwołanie od decyzji ZUSapelacja ZUSskarga kasacyjna ZUS

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu