SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
CZY MOŻNA WYPOWIEDZIEĆ UMOWĘ POŚREDNICTWA NA WYŁĄCZNOŚĆ

CZY MOŻNA WYPOWIEDZIEĆ UMOWĘ POŚREDNICTWA NA WYŁĄCZNOŚĆ

Jak wypowiedzieć umowę pośrednictwa? Czy można wypowiedzieć umowę pośrednictwa na wyłączność? Kiedy można odstąpić od umowy pośrednictwa? Jak obejść umowę z agencją nieruchomości?

Pośrednicy zabezpieczają się przed wypowiedzeniem umowy i nie ma się im co dziwić. Zwykle pośrednik ponosi koszty związane z pracą na rzecz Zamawiającego, dlatego też wypowiedzenie umowy godzi w jego interes. Z drugiej strony umowa pośrednictwa jest umową wzajemną, w tym sensie że bez współdziałania obu stron (Pośrednika i Zamawiającego) trudno doprowadzić do skutku w postaci sprzedaży nieruchomości, dlatego też Zamawiający powinien mieć możliwość wypowiedzieć umowę pośrednictwa w określonych wypadkach.

CZY MOŻNA WYPOWIEDZIEĆ UMOWĘ POŚREDNICTWA NA WYŁĄCZNOŚĆ?

Obsługujemy spory prawne na tle umów pośrednictwa praktycznie w całej Polsce. W trafiających do nas umowach pośrednictwa pojawiają się zapisy, które bardzo często są niezgodne z prawem.

Jak wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 lipca 2005 r., I CK 832/04: W rozumieniu art. 3851 § 1 k.c. „rażące naruszenie interesów konsumenta” oznacza nieusprawiedliwioną dysproporcję praw i obowiązków na jego niekorzyść w określonym stosunku obligacyjnym, natomiast „działanie wbrew dobrym obyczajom” w zakresie kształtowania treści stosunku obligacyjnego wyraża się w tworzeniu przez partnera konsumenta takich klauzul umownych, które godzą w równowagę kontraktową tego stosunku. Obie, wskazane w tym przepisie, formuły prawne służą do oceny tego, czy standardowe klauzule umowne zawarte we wzorcu umownym przekraczają zakreślone przez ustawodawcę granice rzetelności kontraktowej twórcy wzorca w zakresie kształtowania praw i obowiązków konsumenta.

W umowie można wpisać wiele zgodnie ze słynnym powiedzeniem „papier przyjmie wszystko”, ale nie każdy zapis będzie ważny i prawnie skuteczny.

Przepisy Kodeksu cywilnego w art. 3853 wymieniają ogólny katalog klauzul niedozwolonych. Niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności:

pkt 16) nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy;

pkt 17) nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego;

pkt 18) stanowią, że umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu, o ile konsument, dla którego zastrzeżono rażąco krótki termin, nie złoży przeciwnego oświadczenia;

pkt 22) przewidują obowiązek wykonania zobowiązania przez konsumenta mimo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez jego kontrahenta.

W naszej pracy bardzo często spotykamy się z różnymi klauzulami prolongacyjnymi w umowach pośrednictwa, na mocy których przewidziano automatyczne przedłużenie umowy pośrednictwa.

Co do zasady sama taka klauzula nie jest wprost zakazana w umowach z konsumentami, niemniej sposób jej ukształtowania w danej umowie może prowadzić do wniosku, że jest to klauzula niedozwolona. Jeśli pośrednik ukształtował klauzulę w ten sposób, że umowa przedłuża się niezależnie od działania strony (tzw. milczące przedłużenie umowy), to takie postanowienie może być uznane za abuzywne. W umowach z konsumentami doktryna prawa zezwala na stosowanie tego rodzaju klauzul w wersji takiej, że w celu przedłużenia umowy klient powinien złożyć odpowiednie oświadczenie. Klauzula przyjmująca milczące przedłużenie umowy budzi wątpliwości.

Równie często Pośrednik zastrzega w umowie, że w razie wypowiedzenia umowy przez Klienta przed ustalonym terminem Klient zapłaci swoistą karę umowną w postaci prowizji lub jej równowartości. Tego typu postanowienie umowne może zostać uznane w konkretnej sytuacji za abuzywne. Szczególnie dotyczy to zapisów umowy pośrednictwa, gdzie kary umowne są zapisane jednostronnie, to znaczy Klient jest zobowiązany do zapłaty kar umownych, a Pośrednik nie ma takiego zobowiązania. To powoduje, że skuteczność tych zapisów jest mocno wątpliwa.

Każda sytuacja jest inna, dlatego zachęcamy do indywidualnej konsultacji prawnej.

Jeśli masz problem z rozwiązaniem umowy z pośrednikiem – zgłoś się do nas już dziś!

Po analizie umowy pośrednictwa odpowiemy na pytanie jak bezpiecznie wypowiedzieć umowę pośrednictwa i zakończyć współpracę z pośrednikiem.

PRAWNIK OD UMÓW POŚREDNICTWA. KANCELARIA SPECJALIZUJĄCA SIĘ W UMOWACH POŚREDNICTWA.

REPREZENTUJEMY KLIENTÓW AGENCJI NIERUCHOMOŚCI W SPORACH SĄDOWYCH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU.

UDZIELAMY KONSULTACJI PRAWNYCH.

umowa pośrednictwa na wyłączność prawnik umowa pośrednictwa na wyłączność klauzule niedozwolone wynagrodzenie pośrednika po rozwiązaniu umowy jak wycofać się z umowy z pośrednikiem nieruchomości umowa na wyłączność a sprzedaż bezpośrednia

potrzebujesz pomocy prawnej – skontaktuj się z nami:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu