SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
PRACOWNIK ZUS PEŁNOMOCNIKIEM PRZED SĄDEM – CZY TO DOPUSZCZALNE?

PRACOWNIK ZUS PEŁNOMOCNIKIEM PRZED SĄDEM – CZY TO DOPUSZCZALNE?

Jeszcze kilka lat temu ZUS gorliwie przyznawał zasiłki, teraz nadgorliwie robi wszystko aby wypłacone świadczenia odebrać. O co chodzi? Podejrzewamy, że żaden z pracowników ZUS racjonalnie tego wytłumaczyć nie umie. Bardzo często „produkcja” decyzji ZUS nie wytrzymuje dostępnych kadr radców prawnych i coraz częściej ZUS na etapie postępowania sądowego sięga po swoich pracowników, którzy bronią w sądzie wydanych decyzji.

CZY PRACOWNIK ZUS MOŻE BYĆ PEŁNOMOCNIKIEM ORGANU RENTOWEGO W SĄDZIE?

W świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego pełnomocnikiem ZUS może być pracownik. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do akt sprawy przy pierwszej czynności procesowej. Z reguły pełnomocnictwo jest przedkładane przez pełnomocnika organu rentowego razem ze złożeniem odpowiedzi ZUS na odwołanie.

Ograniczenie kręgu osób, które mogą być pełnomocnikami w postepowaniu sądowym ma istotne znaczenie dla całego postępowania. Dopuszczenie do udziału w postępowaniu osób spoza kręgu, które wymienia przepis art. 87 KPC, prowadziłoby do udziału w postępowaniu osób nieuprawnionych, co z kolei może spowodować nieważności postępowania (art. 379 pkt 2 KPC mówiący o nieważności postępowania w sytuacji gdy pełnomocnik strony nie był należycie umocowany).

Sąd rozpoznający sprawę jest uprawniony do weryfikacji prawidłowości udzielonego przez organ rentowy pełnomocnictwa. Sąd może podjąć takie czynności sprawdzające z urzędu. Również wnioskodawca może złożyć stosowne żądanie w tym zakresie.

Sąd może zwrócić się do właściwego Oddziału ZUS o udostępnienie umowy o pracę pracownika wskazanego jako pełnomocnik organu rentowego w konkretnej sprawie, celem wykazania należytego umocowania do występowania w sprawie jako pełnomocnik ZUS.

W przypadku odmowy udostępnienia umowy o pracę, Dyrektor Oddziału ZUS może zostać ukarany przez sąd grzywną stosownie do przepisu art. 475 KPC.

Przykładowa treść wniosku strony do sądu o zobowiązanie ZUS do przedstawienia umowy o pracę pracownika – pełnomocnika:

PRZYKŁAD:

Wnoszę o wydanie zarządzenia, w którym Sąd zobowiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w [miejscowość] do przedłożenia Sądowi umowy o pracę pełnomocnika [imię i nazwisko] w terminie 7 dni pod rygorem ukarania grzywną kierownika jednostki tj. Dyrektora Oddziału ZUS, a to w ramach czynności sprawdzenia umocowania pełnomocnika – pracownika.

Warto korzystać z tego uprawnienia i składać tego typu wnioski, co pokazuje że ZUS nie jest ponad prawem i będzie musiał wykazać fakt należytego umocowania swojego pracownika do reprezentacji organu w toku postępowania przed sądem.

Odwołanie od decyzji ZUS prawnik – wspomagamy naszych Klientów w sporach z ZUS na terenie całej Polski.

Ofertę obsługi prawnej otrzymasz za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

Dodaj komentarz

Close Menu