SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
POZORNA UMOWA O PRACĘ – ZWROT SKŁADEK ZUS

POZORNA UMOWA O PRACĘ – ZWROT SKŁADEK ZUS

Pozorna umowa o pracę – zwrot składek ZUS. Co dzieje się z opłaconymi składkami, jeśli ZUS zakwestionuje zatrudnienie i uzna je za fikcyjne? Czy przedsiębiorca może złożyć wniosek o zwrot opłaconych składek za pracownika? DGP w artykule wskazuje, że po wyłączeniu pracownika z ubezpieczeń firma może wystąpić o zwrot składek do ZUS. Uznanie umowy o pracę za fikcyjną ma ten skutek, że w sferze prawa ubezpieczeń społecznych umowa nie wywołała skutków prawnych. Mówiąc prościej, dla ZUS zakwestionowana umowa o prace nie istnieje i tym samym pracodawca nienależnie opłacił składki.

POZORNA UMOWA O PRACĘ = ZWROT SKŁADEK ZUS

Zgodnie z przepisami nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji o niepodleganiu do ubezpieczeń społecznych płatnik składek jest zobowiązany przekazać do Zakładu dokumenty związane z ubezpieczeniami społecznymi określone w ustawie za okres objęty decyzją. Pracodawca, jako płatnik składek, ma obowiązek wyrejestrować pracownika z ubezpieczeń społecznych i złożyć dokumenty korygujące, które wcześniej składał za pracownika odprowadzając składki. Tym samym na koncie płatnika składek będzie nadpłata.

Nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez ZUS z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku – na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik składek złoży wniosek o zwrot składek.

Procedura zwrotu nienależnie opłaconych składek została szczegółowo uregulowana w art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z tymi przepisami Zakład zawiadamia płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych składek, które zgodnie z ust. 6a mogą być zwrócone, chyba że nie przekraczają wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. Po stwierdzeniu, że składki zostały nienależnie opłacone, płatnik składek może złożyć wniosek o ich zwrot. Nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku. Jeżeli nienależnie opłacone składki nie zostaną zwrócone w terminie określonym w ust. 6d, podlegają oprocentowaniu w wysokości równej odsetkom za zwłokę pobieranym od zaległości podatkowych, od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6c. Oznacza to, że ZUS jest zobowiązany do zwrotu oprocentowania od kwot składek do zwrotu jeżeli nie dokona zwrotu nienależnie opłaconych składek w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku.

Nienależnie opłacone składki ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia otrzymania przez płatnika zawiadomienia z ZUS o kwocie nienależnie opłaconych składek.

Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu m.in. w przypadku wydania przez ZUS decyzji stwierdzającej brak obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym lub obniżającej podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia – od dnia wszczęcia postępowania do dnia, w którym decyzja stała się prawomocna.

PRAWNIK ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu