SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW – JAK BRONIĆ SIĘ PRZED ZMIANĄ PRZEPISÓW

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW – JAK BRONIĆ SIĘ PRZED ZMIANĄ PRZEPISÓW

Zamieszanie związane z wprowadzonymi od dnia 1 września 2019 r. nowymi przepisami o dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych pracowników uderza w przedsiębiorców. Urzędy odmawiają przyznania dofinansowania kosztów kształcenia powołując się na fakt, że młodociany pracownik zdał nie ten egzamin co powinien.

Zmiana przepisów z dniem 01.09.2019 r.

O co chodzi? Otóż w przepisie art. 122 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe ustawodawca wprost określił że jednym z warunków otrzymania dofinansowania kosztów kształcenia jest ukończenie przez młodocianego pracownika nauki zawodu i zdanie odpowiednio:

– w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiemegzaminu czeladniczego  

– w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiemegzaminu zawodowego

W brzmieniu przepisu sprzed nowelizacji takiego dookreślenia nie było i młodociany pracownik mógł zdać którykolwiek egzamin tj. zawodowy lub czeladniczy, co nie miało wpływu na otrzymanie przez pracodawcę dofinansowania kosztów kształcenia.

Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe dokonana przez art. 1 pkt 55 lit. a tiret pierwszy ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 2245) nie zawiera przepisów przejściowych. W związku z tym organy administracji przyjmują, że nowe przepisy mają zastosowanie od dnia 1 września 2019 r. i to pomimo faktu, że pracodawcy nie mieli możliwości przygotowania się na nowe zmiany, z uwagi na fakt, że umowy o pracę z młodocianymi pracownikami mieli zawarte już w roku 2016.

Jak odwołać się od decyzji o odmowie dofinansowania?

W takiej sytuacji należy złożyć odwołanie od niekorzystnej decyzji. Organami wyżej instancji są Samorządowe Kolegia Odwoławcze i to do nich trafia odwołanie. Odwołania składa się za pośrednictwem organu 1. instancji, czyli do Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta, który ma obowiązek przekazać odwołanie do SKO. Termin na wniesienie odwołania to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.  

Argumentów do odwołania dostarcza orzecznictwo sądów administracyjnych. I tak, po myśli wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19.09.2019 r., IV SA/Po 284/19:

Brzmienie art. 122 ust. 1 ustawy z 2016 r. – Prawo oświatowe uległo zmianie z dniem 1 września 2019 r. w momencie wejścia w życie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), gdzie jednak nie zawarto przepisów przejściowych. W tej sytuacji należy mieć na względzie, że w sytuacji zmiany przepisów na mniej korzystne dla podmiotu, przy jednoczesnym braku przepisów przejściowych, uwzględniając normę art. 2 Konstytucji RP należy stosować normę względniejszą.

Ponadto, NSA zwrócił uwagę na fakt, że przecież na gruncie obowiązujących przepisów w zakresie kształcenia młodocianych pracodawca nie posiada narzędzi umożliwiających mu wyegzekwowanie zdawania przez młodocianego egzaminu w konkretnym trybie. Cytując z uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25.05.2018 r., I OSK 2942/17:

Przepisy dotyczące młodocianych nie zawierają wymogu wskazywania w umowie o pracę właściwej komisji egzaminacyjnej (art. 195 § 1 k.p.), trudno też wymagać od pracodawcy, by już w momencie zawierania umowy przewidywał treść przepisów, jakie będą obowiązywały w dacie ukończenia przez młodocianego kształcenia.

Wyżej powołane rozstrzygnięcia sądów administracyjnych dają podstawę do tego, aby pomimo zmiany przepisów, stosować dotychczasowe uregulowania prawne, w tym ukształtowaną na podstawie nieobowiązujących już dziś przepisów wykładnię prawa.

Kwestionując odmowę dofinansowania kosztów kształcenia można przywołać zatem wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7.10.2009 r., I OSK 271/09, gdzie NSA uznał, że:

Art. 70b ust. 1 pkt 2 ustawy o oświacie mówi o zdaniu egzaminu zgodnie z odrębnymi przepisami. Odrębnymi to takimi, które kwestie te regulują. Przepisami tymi są akty podustawowe – rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r. i z dnia 30 kwietnia 2007 r. Jeżeli zatem młodociany ukończy naukę zawodu złożeniem egzaminu na podstawie któregokolwiek z tych rozporządzeń, spełniony zostanie warunek otrzymania dofinansowania, o którym mowa w art. 70b ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

Zawarte w przepisie art. 70 b ust. 1 pkt 2 u.s.o. sformułowanie „i zdał egzamin zgodnie z odrębnymi przepisami” odnosi się do wszystkich odrębnych przepisów, według których młodociany może zdać egzamin po ukończeniu nauki.

Według wykładni prawa prezentowanej w orzecznictwie – na gruncie poprzednio obowiązujących przepisów – nie ma znaczenia jaki konkretnie egzamin (zawodowy czy czeladniczy) zdał młodociany dla otrzymania dofinansowania kosztów kształcenia przez pracodawcę.

Ponadto na uwagę zasługują trzy orzeczenia Wojewódzkiego Sąd Administracyjny w Łodzi, w których to Sąd zinterpretował przepisy przez pryzmat wykładni funkcjonalnej. Zdaniem WSA, celem przepisów o dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych jest umożliwienie młodocianym pracownikom nauki zawodu, co stanowi realizację ich konstytucyjnego prawa (por. orzeczenia WSA w Łodzi sygn. akt: III SA/ŁD 440/08, III SA/Łd 441/08, III SA/Łd 444/08). Jak podkreślił M. Pilich w Komentarzu do ustawy – Prawo oświatowe: Niespójność regulacji prawnej nie może uzasadniać tworzenia przeszkód do jego realizacji ani wbrew intencjom ustawodawcy zniechęcać pracodawców do zatrudniania młodocianych w celu uzyskania przygotowania zawodowego.

Jeśli w Państwa sprawie urząd odmówił dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, jedyną drogą do zmiany tej decyzji jest odwołanie do SKO i następnie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wyżej przywołane argumenty można zastosować w odwołaniu / skardze.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

Dodaj komentarz

Close Menu