SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
21 660 ZŁ DLA ZUS OD PŁATNIKA ZA PRZEGRANĄ SPRAWĘ

21 660 ZŁ DLA ZUS OD PŁATNIKA ZA PRZEGRANĄ SPRAWĘ

Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia z dnia 9 października 2019 r., sygn. akt III AUa 573/18 (LEX nr 2767904) uznał rację ZUS i oddalił odwołanie złożone przez płatnika i ubezpieczoną. Jednocześnie rozliczył w wyroku koszty procesu zasądzając od płatnika składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych horrendalną kwotę 21 660 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego za obie instancje i postępowanie kasacyjne (60 zł za 1. Instancję, 10 800 zł za 2. Instancję oraz 10 800 zł za postępowanie kasacyjne).

Dlaczego aż tyle Sąd przyznał pełnomocnikom reprezentującym interesy ZUS?

Zgodnie z ogólnymi regułami panującymi w procedurze cywilnej, w tym w sporach prowadzonych przed sądami ubezpieczeń społecznych, strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony zwane kosztami procesu.

Sytuacja jest zatem dość prosta. Jeśli ZUS wygra sprawę, czytaj „obroni” wydaną przez siebie decyzję i Sąd oddali odwołanie, wówczas strona przegrywająca (ubezpieczony) będzie zobowiązana zwrócić Zakładowi koszty procesu. Ta reguła działa również w drugą stronę, to znaczy jeśli ubezpieczony „obali” decyzję ZUS i wygra sprawę, to Sąd włoży na ZUS obowiązek zwrotu kosztów procesu na rzecz ubezpieczonego.

W postępowaniach sądowych regułą po stronie ZUS jest korzystanie z profesjonalnej obsługi prawnej zapewnianej przez zespół radców prawnych pracujących w ramach wewnętrznej komórki. Coraz częściej również ubezpieczeni czy też płatnicy w sporach z ZUS zapewniają sobie pomoc radcy prawnego lub adwokata. Konsekwencją tego faktu jest możliwość domagania się od strony, która przegra proces zwrotu wynagrodzenia pełnomocnika. Kodeks zastrzega jednak, że koszty te należą się w stawce nie wyższej niż określona w ministerialnym rozporządzeniu.

Obecnie, po zmianach przepisów, stawka kosztów zastępstwa adwokata / radcy prawnego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych jest co do zasady stała i wynosi 180 zł. Maksymalnie tyle może dochodzić strona wygrywająca sprawę tytułem wynagrodzenia za pracę adwokata / radcy prawnego. Sęk w tym, że – jak pisaliśmy już w artykule KOSZTY SPORU Z ZUS – ta zasada obowiązuje od 13.10.2017 r. i do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów zastosowanie mają przepisy dotychczasowe.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie uzasadniając rozstrzygnięcie w sprawie kosztów posłużył się właśnie tymi wcześniejszymi przepisami i ich wykładnią. Uznał, że skoro apelacja została złożona w dniu 18.02.2016 r., a więc przed zmianami rozporządzenia, należy rozliczyć koszty według starych reguł. Stąd taki, a nie inny werdykt.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

Dodaj komentarz

Close Menu