SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
WSPÓLNIK SPÓŁKI Z O.O. A ZUS

WSPÓLNIK SPÓŁKI Z O.O. A ZUS

Wspólnik spółki z o.o. a ZUS. W ostatnim czasie otrzymujemy sporo zapytań od wspólników spółek z o.o., którym przyszło stawić czoła  kontroli ZUS. Te kontrole są bardzo specyficzne, bo w zasadzie ZUS nie chce niczego wyjaśniać. Chce, a raczej należy napisać żąda, aby wspólnicy posiadający większość udziałów w sp. z o.o. zgłosili się do ubezpieczeń i opłacili składki na ubezpieczenia społeczne za wiele lat wstecz. Tego typu zapytania spływają z całej Polski i świadczą o wzmożonej, wręcz „odgórnej” akcji ZUS. Tylko w ostatnim czasie zgłosili się do nas pokrzywdzeni wspólnicy większościowi sp. z o.o. obsługiwani przez ZUS Słupsk, ZUS Siedlce, ZUS Bielsk Podlaski, ZUS Chrzanów, ZUS Rybnik.

WSPÓLNIK SPÓŁKI Z O.O. A ZUS. INTERPELACJA POSELSKA

Jak wskazuje portal podatki.biz w artykule ZUS uznaje wieloosobowe spółki z o.o. za jednoosobowe w dniu 16.11.2020 Pan Poseł Jakub Kulesza wraz z grupą posłów Konfederacji zwrócił się z interpelacją poselską nr 14569 do Ministra Pracy z zapytaniem o legalność działania ZUS w aspekcie uznawania spółek z o.o. z większościowym wspólnikiem za jednoosobowe sp. z o.o.

2.12.2020 wpłynęła odpowiedź Ministerstwa na interpelację. Niestety odpowiedź Ministerstwa nie napawa optymizmem. Ministerstwo nie dostrzega niczego nagannego w praktykach ZUS. Minister podpowiada, że od decyzji można odwołać się do sądu ubezpieczeń społecznych celem potwierdzenia prawidłowości interpretacji przepisów dokonanej przez Zakład.

WSPÓLNIK SPÓŁKI Z O.O. A ZUS. ZUS UZNAJE WIELOOSOBOWE SPÓŁKI Z O.O. ZA JEDNOOSOBOWE

Praktykę ZUS polegającą na uznawaniu wieloosobowej spółki z o.o. za jednoosobową opisywaliśmy już na blogu:

Czy ZUS ma rację uznając, że wspólnik mniejszościowy jest iluzoryczny? Patrząc pod względem obowiązujących przepisów prawa, działanie ZUS jest bezprawnie. Obowiązujące przepisy prawa wprost regulują bowiem czym jest jednoosobowa spółka z o.o.

ZUS uznając dwuosobową spółkę z o.o. za jednoosobową łamie przepisy Kodeksu spółek handlowych i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 20 lipca 2017 r., sygn. III AUa 1638/16, Sąd jednoznacznie wskazał, że: „skoro w analizowanej sprawie kapitał zakładowy Spółki A. wynosi 5.000 zł i dzieli się na 100 udziałów, przy czym odwołująca się jest wspólnikiem posiadającym większość udziałów – 99% o wartości 4.950,00 zł, a drugi ze wspólników posiada 1% udziałów o wartości 50 zł, to absolutnie nie było podstaw ku temu, aby stwierdzić, że Spółka A. jest spółką jednoosobową w kontekście regulacji art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy systemowej”.

W dalszej części wyroku SA w Poznaniu zrugał ZUS: „Kodeks spółek handlowych zezwala na takie unormowanie udziałów wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. A to, że taki podział niekorzystnie przekłada się na sferę ubezpieczeń społecznych z tytułu zatrudnienia pracowniczego, to jest to już zupełnie inna kwestia i w analizowanej sprawie w sposób niewłaściwy została ona przetransferowana na grunt decyzji nr (…)/2015. Organ rentowy, a za nim Sąd Okręgowy, nie powinien przenosić sztucznie rozważań dotyczących tzw. iluzorycznego wspólnika, czynionych na gruncie analizy stosunku pracowniczego między Spółką A. odwołującą się. Są to zupełnie dwie różne instytucje. Co więcej, posługując się takim argumentem, jaki organ rentowy zawarł w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, tak naprawdę organ ten dopuścił się zanegowania umowy spółki, do czego nie miał uprawnień, zanegowania wpisu w rejestrze spółek, do czego również nie miał uprawnień, a nadto zanegowania wolnej woli wspólników, co także nie miało w analizowanej sprawie uzasadnienia”.

ZUS UZNAJE WIELOOSOBOWE SPÓŁKI Z O.O. ZA JEDNOOSOBOWE WYROK SN II UK 24/18

Od wyżej cytowanego wyroku SA w Poznaniu skargę kasacyjną wniósł ZUS. Sąd Najwyższy orzekł całkowicie odmiennie i tym samym doprowadził do sytuacji, w której dziś ZUS masowo uznaje wieloosobowe spółki z o.o. za jednoosobowe.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 lipca 2019 r., II UK 24/18 stanął na stanowisku, że: wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który posiada część udziałów zapewniającą mu prawo do samodzielnego decydowania o wynikach zgromadzenia wspólników i niemal wyłączne prawo do zysku oraz który – wskutek pełnienia funkcji jednoosobowego zarządu – ma nieskrępowaną możliwość samodzielnego decydowania o bieżącej działalności spółki, podlega ubezpieczeniom społecznym jako osoba prowadząca działalność pozarolniczą.

Sąd Najwyższy uznał, że literalna wykładnia przepisów zaprezentowana przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu jest błędna. Zdaniem SN uznanie, że taki wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych tylko dlatego, że „formalnie” nie jest wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadziłoby do naruszenia zasady powszechności ubezpieczeń społecznych i konstytucyjnej gwarancji obywatela do zabezpieczenia społecznego. To właśnie te reguły powinny zaś być brane pod uwagę przy dokonywaniu wykładni art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Sąd Najwyższy ze względu na zasady ubezpieczeń społecznych wyłożył przepisy wbrew regułom wykładni językowej. Niestety to orzeczenie dało paliwo ZUS do uznawania większościowych wspólników sp. z o.o. za jednoosobowych wspólników, którzy mają obowiązek zapłaty składek. To orzeczenie SN przyczyniło się także do ekstremalnej niestabilności sytuacji prawnej w spółkach z o.o., które obecnie są zagrożone ze strony ZUS.

WSPÓLNIK SPÓŁKI Z O.O. A ZUS – NIE WSZYSTKO STRACONE?

Na pocieszenie powiem tylko, że nie wszystko stracone. Po wyroku SN z 3 lipca 2019 zapadło bowiem rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu – mowa tu o wyroku z 25 lipca 2019 r., sygn. III AUa 424/19 (LEX nr 2781216). Sąd Apelacyjny we Wrocławiu odmiennie od SN ocenił praktyki ZUS. Zdaniem apelacji wrocławskiej:  „objęcie udziałów, choćby w nieznacznej części, w spółce przez innych udziałowców należy uznać za okoliczność wyłączającą zastosowanie ww. przepisu art. 8 ust. 6 pkt 4. Skoro zaś w sprawie bezspornym jest, że poza wnioskodawczynią udziały – niezależnie od tego, czy w proporcji 5, czy tez 10% całego kapitału spółki – posiada inny wspólnik (D. A. (1)), to wnioskodawczyni nie może podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jako „jedyny wspólnik” spółki (…) Sp. z o.o.”.

Ten wyrok, wydany już po kontrowersyjnym orzeczeniu SN z 3 lipca 2019, pokazuje, że sprawa nie jest zamknięta i wspólnicy spółek z o.o. powinii składać odwołania od decyzji ZUS.

ZUS uznał dwuosobową sp. z o.o. za jednoosobową sp. z o.o. i zażądał zapłaty składek za wiele lat wstecz? Skontaktuj się z PRAWNIKIEM ZUS.

Stajemy po stronie przedsiębiorcy w sporach z ZUS.

Adwokat ZUS. Radca prawny ZUS. Prawnik od spraw ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • porady prawne w sprawach ZUS
  • kontrola / postępowanie wyjaśniające ZUS
  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Zapytaj o ofertę – wycena zlecenia przeprowadzana jest za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu