SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
DEZUBEKIZACJA 2022

DEZUBEKIZACJA 2022

Dezubekizacja 2022. Obserwujemy w prowadzonej praktyce, że ruszyły sprawy dezubekizacyjne, dotychczas zawieszone w oczekiwaniu na orzeczenie TK. Branżowa RZ informuje o wygranej gen. Mariana Janickiego z ZER MSWiA. Sprawy dezubekizacyjne rozpoznają m.in. Sądy w Krakowie, Katowicach, Łodzi, Szczecinie i Gdańsku – pisaliśmy o tym we wpisie DEZUBEKIZACJA. PODJĘCIE ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA.

DEZUBEKIZACJA 2022 – WYROKI SĄDÓW PO UCHWALE SN III UZP 1/20

Sądy powszechne rozpoznając sprawy z odwołania od decyzji obniżającej emeryturę/rentę na mocy ustawy dezubekizacyjnej stosują się do wytycznych Sądu Najwyższego z uchwały z dnia 16 września 2020 r. (III UZP 1/20).

W jednym z orzeczeń wskazano, iż: „Uznając doniosłość tego orzeczenia i przy braku oceny stanu prawnego stricte odnoszącego się do rozpatrywanego przypadku przez Trybunał Konstytucyjny, a także będąc związanym prawem Unijnym Sąd Okręgowy uznał, że musi nastąpić indywidualizacja winy każdego ubezpieczonego, a na organie emerytalnym spoczywa nie tylko formalne zastosowanie ustawy, ale także obrona swojego stanowiska zawartego w zaskarżonych decyzjach poprzez składanie wniosków dowodowych wykazujących, że określony ubezpieczony funkcjonariusz swoim zachowaniem naruszył w sposób istotny zasady godności obywatelskiej robiąc to z określonych pobudek nieakceptowanych społecznie. W toku postępowania organ emerytalny nie ujawnił żadnych dowodów przestępczej działalności ubezpieczonego ani też żadnej innej działalności sprzecznej z zasadami współżycia społecznego i ludzkiej przyzwoitości. Jedynym dowodem miały być informacje pozyskane z Instytutu Pamięci Narodowej, oparte wyłącznie o akta osobowe ubezpieczonego oraz zawarta w nich informacja o przebiegu służby w okresie od 1.07.1988 do 30.11.1988 Sąd zapoznał się z tą dokumentacją, wysłuchał zeznań ubezpieczonego, co do przebiegu służby, które nie były podważane przez organ emerytalny i nie znalazł nic, co mogłoby świadczyć o negatywnej działalności C. G.. Sama praca w organach bezpieczeństwa państwa totalitarnego nie jest wystarczającą przesłanką do wnioskowania przez ustawodawcę, że była to służba niegodna postawy przeciętnego obywatela państwa. Szczególnie, że motywy podjęcia służby były bardzo różne, bo od ideologicznych po pragmatyczne” (wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12.11.2021 r. sygn. VIII U 934/21 link).

Po uchwale SN z 16.09.2020 r., III UZP 1/20 przyjmuje się, że musi nastąpić indywidualizacja winy każdego ubezpieczonego, a na organie emerytalnym spoczywa nie tylko formalne zastosowanie ustawy, ale także obrona swojego stanowiska zawartego w zaskarżonych decyzjach poprzez składanie wniosków dowodowych wykazujących, że określony ubezpieczony funkcjonariusz swoim zachowaniem naruszył w sposób istotny zasady godności obywatelskiej robiąc to z określonych pobudek nieakceptowanych społecznie. Innymi słowy dla zajścia przesłanek umożliwiających obniżenie świadczenia nie wystarcza sama informacja IPN. Podkreśla się, że sama praca w organach bezpieczeństwa państwa totalitarnego nie jest wystarczającą przesłanką do wnioskowania przez ustawodawcę, że była to służba niegodna postawy przeciętnego obywatela państwa.

DEZUBEKIZACJA 2022 - TEZY Z NAJNOWSZYCH ORZECZEŃ W SPRAWIE ODWOŁAŃ OD USTAWY DEZUBEKIZACYJNEJ 2022

Poniżej prezentujemy kilka tez orzeczniczych z najnowszego orzecznictwa ws. dezubekizacji:

Do zastosowania rygorów z art. 15c ustawy z 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym (…)nie wystarczy samo formalne pełnienie służby w jednostkach wymienionych w art. 13b ustawy w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., ale pełnienie służby polegające na zwalczaniu opozycji demokratycznej, związków zawodowych, stowarzyszeń, kościołów i związków wyznaniowych, łamaniu prawa do wolności słowa i zgromadzeń, gwałceniu prawa do życia, wolności, własności i bezpieczeństwa obywateli, łamaniu praw człowieka i obywatela.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia  12 lipca 2022  r., III AUa 67/21

Sankcja ustawowa w postaci obniżenia emerytury przez wyłącznie ze służby okresu wykazanego w informacji IPN, oraz wtórna sankcja w postaci całkowitego obniżenia świadczenie do poziomu przeciętnego (świadczenie zryczałtowane), powinna objęć jedynie stanowiska decydentów, bowiem to oni zakreślali ramy formalnoprawne funkcjonowania systemu totalnej represji, i nie powinna obejmować stanowisk związanych z realizacją czynności publicznoadministracyjnych, koniecznych, a wręcz niezbędnych w każdym systemie prawnym.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2022  r., III AUa 381/21

Do zastosowania rygorów z art. 15c i art. 22a ustawy z 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym (…) nie wystarczy samo formalne pełnienie służby w jednostkach wymienionych w art. 13b ustawy w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., ale pełnienie służby polegające na zwalczaniu opozycji demokratycznej, związków zawodowych, stowarzyszeń, kościołów i związków wyznaniowych, łamaniu prawa do wolności słowa i zgromadzeń, gwałceniu prawa do życia, wolności, własności i bezpieczeństwa obywateli, łamaniu praw człowieka i obywatela.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 listopada 2021  r., III AUa 527/21

Sąd Okręgowy zważył, że w przypadku odwołującego przepisy ustawy zaopatrzeniowej nie mogły mieć zastosowania. W ocenie Sądu, biorąc pod uwagę, że w toku procesu nie ujawniono żadnych dowodów przestępczej czy bezprawnej działalności ubezpieczonego a zarzut współudziału w bezprawiu w okresie pełnienia służby w latach 1983-1990, bez badania indywidualnej winy i popełnionych czynów, uzasadnia naruszenie wobec niego zasady godności. W tej kwestii Sąd doszedł do przekonania, że działalność podejmowana przez ubezpieczonego w toku jej zatrudnienia w spornym czasie nie miała na celu ograniczenie swobód obywatelskich. Mając powyższe na uwadze należy podkreślić, że ubezpieczony nie podejmował żadnych decyzji ani nie uczestniczył w sposób pośredni bądź bezpośredni w represjach nakładanych przez ówczesny aparat państwowy.

Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 13 lipca 2022 r., VII U 4765/19

Sąd Okręgowy nie znalazł ostatecznie podstaw do wstrzymania się z wydaniem rozstrzygnięcia do czasu orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny w przedmiocie konstytucyjności przepisów będących podstawą orzeczenia w sprawie. Jeszcze raz należy podkreślić, że orzeczenie krajowego TK nie wpłynęłoby na postrzeganie sprawy przez pryzmat prawa wspólnotowego.  W innym przypadku z woli ustawodawcy wnioskodawczyni odpowiadałaby za nieudowodnione czyny zmarłego męża, byłego funkcjonariusza służb. Zmarły jest na mocy ustawy uznany za winnego, pozbawiony dobrego imienia (godności) bez możliwości obrony. Współczesne systemy zabezpieczeń społecznych nie znają regulacji formalnych, aby członek rodziny – żona, nawet skazanego przestępcy, traciła prawo do renty rodzinnej za jego czyny.

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 29 czerwca 2022 r., VIII U 422/22

DEZUBEKIZACJA PRAWNIK. Współpracę zaczynamy zwykle od konsultacji prawnej, podczas której wnikliwie analizujemy sprawę Klienta poznając jego problem i szukając możliwych dróg do jego rozwiązania. Przedstawiamy wycenę sprawy, dzięki czemu Klient z góry wie jakie koszty poniesie powierzając nam swoją sprawę.

Prowadzimy sprawy z odwołań od decyzji obniżających emerytury lub renty w zw. z ustawą dezubekizacyjną na terenie całego kraju.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu