SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ODWOŁANIE OD DECYZJI LEKARZA ORZECZNIKA ZUS

ODWOŁANIE OD DECYZJI LEKARZA ORZECZNIKA ZUS

Jak stanowią przepisy art. 14 ust. 2a-2c ustawy o emeryturach i rentach, od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Sprzeciw wnosi się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Zakładu właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. Do wniesienia sprzeciwu można wykorzystać wzór formularza przygotowany przez ZUS. Zatem to co potocznie nazywamy „odwołaniem”, w przepisach prawa jest określone jako „sprzeciw”.

SPRZECIW OD ORZECZENIA LEKARZA ORZECZNIKA

Sprzeciw nie ma prawnie określonych wymogów konstrukcyjnych. Przepisy przewidują jedynie, że powinien zostać złożony na piśmie. Jak każde pismo powinien zawierać oznaczenie nadawcy i adresata, osnowę i podpis. Niemniej jednak profesjonalnie przygotowany sprzeciw ma dużo większe szanse na pozytywne rozpatrzenie przez komisję lekarską ZUS.

Profesjonalnie sporządzony sprzeciw, jako środek zaskarżenia orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika, powinien zawierać następujące elementy:

  1. zakres zaskarżenia,
  2. zarzuty,
  3. wnioski oraz
  4. uzasadnienie

Zakres zaskarżenia to nic innego jak wskazanie w samej treści sprzeciwu, czy skarżący kwestionuje całość ustaleń dokonanych przez lekarza orzecznika ZUS, czy określoną ich część jak np. ustaloną datę powstania niezdolności do pracy.

W części sprzeciwu dotyczącej zarzutów, skarżący powinien opisać jakiego rodzaju wadliwości dostrzega w orzeczeniu lekarza orzecznika ZUS. Najczęściej podnoszonym zarzutem jest błąd ustaleń faktycznych, będący następstwem wydania orzeczenia w oparciu o niepełny stan faktyczny lub pominięcia istotnych okoliczności w sprawie wynikających np. z dokumentacji medycznej.

We wnioskach skarżący powinien wskazać jakiego rodzaju rozstrzygnięcia domaga się od orzeczenia organu wyżej instancji, tj. od orzeczenia komisji lekarskiej ZUS.

W uzasadnieniu należy rozwinąć poszczególne elementy sprzeciwu oraz posłużyć się argumentami na poparcie swojego stanowiska w sprawie. Jak już pisaliśmy w poprzednich artykułach na blogu, w uzasadnieniu można posłużyć się standardami orzecznictwa lekarskiego ZUS.

ROZPATRZENIE SPRZECIWU PRZEZ KOMISJĘ LEKARSKĄ

Komisja lekarska rozpatrując sprzeciw dokonuje w formie orzeczenia oceny niezdolności do pracy i jej stopnia oraz trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do pracy. Co istotne, orzeczenie komisji lekarskiej, stanowi dla organu rentowego podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczeń, do których prawo jest uzależnione od stwierdzenia niezdolności do pracy.

SPRZECIW JAKO OTWARCIE DROGI DO ZASKARŻENIA DECYZJI ZUS

Co do zasady niewniesienie sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS do komisji lekarskiej zamyka drogę do wniesienia odwołania od decyzji kończącej sprawę wydanej przez ZUS. Niewniesienie sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika skutkuje odrzuceniem odwołania przez sąd ubezpieczeń społecznych. Potwierdził to SN w uchwale z 25.09.2014 r., sygn. akt: II UK 40/14 stwierdzając, że na podstawie art. 4779 § 31 k.p.c. sąd odrzuca odwołanie, w którym ubezpieczony podnosi wyłącznie zarzuty przeciwko orzeczeniu lekarza orzecznika ZUS w kwestiach określonych w art. 14 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

Dodaj komentarz

Close Menu