SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
UMOWA POŚREDNICTWA ZAWARTA USTNIE

UMOWA POŚREDNICTWA ZAWARTA USTNIE

Umowa pośrednictwa zawarta ustnie – czy taka umowa jest ważna? Zgodnie z art. 180 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Umowa wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.

Niezachowanie formy pisemnej umowy pośrednictwa powoduje jej nieważność. Tak orzekł ostatnio m.in. Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 06.09.2019 r., XXIII Ga 278/19, LEX nr 2729926. Sąd wywiódł w uzasadnieniu wydanego wyroku, że „brak spełnienia przesłanki pisemności z art. 180 ust. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, zastrzeżonej pod rygorem nieważności skutkować musiał zatem uznaniem, iż zawarta przez strony jedynie w formie ustnej umowa nie była umową ważną. W okolicznościach przedmiotowej sprawy brak więc było umowy, która stanowiłaby podstawę żądania strony powodowej co do zapłaty należności wynikających z objętych pozwem faktur VAT wystawionych przez stronę powodową w związku ze współpracą stron w sprzedaży mieszkań położonych w Budynkach Mieszkalnych Wielorodzinnych”.

Umowa pośrednictwa zawarta ustnie będzie nieważna. Brak pisemnej umowy pośrednictwa powoduje jej nieważność.

Na kanwie sporów dt. ustnych umów pośrednictwa, z których pośrednicy w obrocie nieruchomościami wywodzili swoje uprawnienie do zapłaty prowizji do ciekawych konkluzji doszedł SN, stwierdzając w jednym ze swoich orzeczeń, iż: „Jeżeli strony nie dochowały formy czynności prawnej, o której mowa w art. 180 ust. 3 u.g.n., to nie sposób przyjmować, że w ogóle mogło dojść między nimi do jakiejś postaci „umowy o świadczenie usług”, obejmującej wykonywanie pośrednictwa w rozumieniu art. 180 ust. 1 pkt 1 u.g.n. Przeczy temu cel tego przepisu i przepisu art. 180 ust. 3 u.g.n. W razie niezachowania wspomnianej formy nie można przyjmować swoistego rodzaju konwersji nieważnej umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w inne, w pełni skuteczne „porozumienie o świadczenie usług”, odpowiadające treściowo tej pierwszej umowie” (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2013 r., IV CNP 78/12, LEX nr 1365706).

Oznacza to, że nieważna umowa pośrednictwa nie może ulec przekształceniu w inny tytuł prawny, na podstawie którego pośrednik mógłby dochodzić zapłaty. Nie można także domniemywać, że strony zawarły w sposób dorozumiany umowę o świadczenie usług.

PRAWNIK OD UMÓW POŚREDNICTWA. KANCELARIA SPECJALIZUJĄCA SIĘ W UMOWACH POŚREDNICTWA.

REPREZENTUJEMY KLIENTÓW AGENCJI NIERUCHOMOŚCI W SPORACH SĄDOWYCH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU.

UDZIELAMY KONSULTACJI PRAWNYCH.

umowa pośrednictwa na wyłączność prawnik umowa pośrednictwa na wyłączność klauzule niedozwolone wynagrodzenie pośrednika po rozwiązaniu umowy jak wycofać się z umowy z pośrednikiem nieruchomości umowa na wyłączność a sprzedaż bezpośrednia

potrzebujesz pomocy prawnej – skontaktuj się z nami:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu