SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
KONTROLA ZUS FIKCYJNE ZATRUDNIENIE

KONTROLA ZUS FIKCYJNE ZATRUDNIENIE

Niezmiernie dużą popularnością na naszym blogu cieszą się ostatnio publikacje dotyczące podważania umowy o pracę przez ZUS – czy to te dotyczące obniżenia wynagrodzenia na umowie o pracę przez ZUS, czy stricte dotyczące zawarcia (zdaniem ZUS) pozornej umowy o pracę. Dziś kilka słów o postępowaniu, przed wydaniem decyzji, czyli kontrola ZUS fikcyjne zatrudnienie – jak to w praktyce wygląda?

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE:

DECYZJA O NIEPODLEGANIU – POZORNA UMOWA O PRACĘ

KWESTIONOWANIE PRZEZ ZUS WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA

ZUS PODWAŻA UMOWĘ O PRACĘ. JAK SIĘ BRONIĆ? – CZ. I / CZ. II / CZ. III / CZ. IV

ZAKWESTIONOWANIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ ZUS

Wypada zacząć od tego, że obecnie ZUS wszczyna kontrole bardzo szybko, bo z reguły przed wypłatą świadczeń. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy „ryzyko ubezpieczeniowe” (wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego, opiekuńczego lub macierzyńskiego) wystąpi w krótkim czasie od zawarcia umowy o pracę i zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych.  Jest to po części związane z orzecznictwem, które zaczyna powoli kwestionować decyzje ZUS o zwrocie świadczeń z powołaniem się na niepodleganie ubezpieczeniom społecznym, gdy ZUS „zaniechał” przeprowadzenia kontroli przed wypłatą świadczeń i dopiero po latach uznał tytuł do ubezpieczeń za fikcyjny. W wyroku z dnia 5 grudnia 2018 r., III UK 193/17,  Sąd Najwyższy uznał, że: „Tego typu „odwrócona” kolejność polegająca na uprzednim „uznaniu” spornego tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym osoby, której pozwany organ rentowy wypłacił wysokie świadczenia z pracowniczych ubezpieczeń społecznych, nie stanowi uzasadnionej podstawy do intencyjnego ani potencjalnej drogi zakwestionowania wypłaconych świadczeń jako świadczeń nienależnych”. Jak wyjaśnił SN, w cytowanym wyżej wyroku: „Taki stan rzeczy oznacza, że jeżeli występują okoliczności świadczące o niepodleganiu spornemu tytułowi ubezpieczeń społecznych, to organ rentowy powinien wydawać negatywne decyzje z „zerową” podstawą wymiaru składek i odmawiać wypłaty świadczeń ze spornych ubezpieczeń społecznych, a nie wypłacać świadczenia i dopiero wskutek oczywiście spóźnionych refleksji co do zasadności zrealizowanych kontrowersyjnie wysokich świadczeń kontestować legalność podlegania określonemu tytułowi ubezpieczeń społecznych”. Między innymi ten wyrok skłania obecnie ZUS do kontroli prewencyjnej – czyli kontroli tytułu do ubezpieczeń jeszcze przed tym, zanim ZUS wypłaci jakiekolwiek świadczenia.

KONTROLA ZUS FIKCYJNE ZATRUDNIENIE – ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

ZUS wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu, w którym informuje  zarówno pracownika jak i pracodawcę o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie podlegania przez pracownika ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia u płatnika na podstawie umowy o pracę.

Najczęściej już w zawiadomieniu o wszczęciu kontroli ZUS zadaje serię pytań, takich jak:

 • Jaki jest przedmiot działalności firmy, czym się firma zajmuje?
 • W jaki sposób prowadzona była rekrutacja do firmy? Kto ją prowadził? Czy zamieszczane były ogłoszenia w prasie lub w internecie o poszukiwaniu osoby do pracy – jeżeli tak to gdzie. Proszę o podanie nazw gazet, adresów stron internetowych, tak by możliwe było to do zweryfikowania.
 • Jakie były gospodarcze przyczyny zatrudnia pracownika?
 • Od kiedy i na jakie stanowisko został zatrudniony pracownik? Prosimy o kopię umowy o pracę.
 • Gdzie (adres) i w jakich godzinach wykonywana jest praca, jakie czynności obejmuje? (opis czynności, kserokopia zakresu obowiązków)
 • Jakie wynagrodzenie zostało przyznane pracownikowi?
 • Kto sprawuje nadzór nad pracownikiem i komu pracownik jest podporządkowany?
 • Czy pracownik przedłożył zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia u płatnika składek, jeśli tak – prosimy o jego dostarczenie.
 • Czy pracownik został przeszkolony w zakresie BHP – jeśli tak prosimy o dostarczenie kserokopii dokumentów potwierdzających przeszkolenie ubezpieczonego?
 • Jak ewidencjonowany jest czas pracy pracownika?
 • Jakie kwalifikacje do pracy w firmie i doświadczenie zawodowe posiada pracownik – prosimy o dostarczenie kserokopii.
 • Czy w firmie są zatrudnione inne osoby na podobnym stanowisku? Jeśli tak, prosimy o ich wskazanie.
 • Jakie są materialne dowody na świadczenie przez pracownika pracy? (prosimy o ich przedłożenie)
 • Kto wykonywał te czynności wcześniej, przed zatrudnieniem pracownika i kto wykonuje je obecnie?
 • Z kim pracownik współpracował przy wykonywaniu umowy o pracę, kto może potwierdzić wykonywanie przez niego umowy o pracę? (prosimy o podanie imion i nazwisk oraz nazw firm w sposób umożliwiający weryfikację)
 • Zwracamy się o przedłożenie listy płac i potwierdzeń przelewów wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę. Jeśli wynagrodzenie było wypłacane w gotówce, to prosimy o przedłożenie wyciągu z rachunku bankowego potwierdzającego wypłatę środków w gotówce na przyznane wynagrodzenie.
 • Czy pracownik jest spokrewniony bądź spowinowacony z pracodawcą? Czy pracodawca znał pracownika przed zawarciem z nim umowy o pracę?

Żeby nie było za prosto ZUS chce otrzymać odpowiedzi na te pytania oraz dokumentację w terminie 7 dni od dnia odebrania zawiadomienia o wszczęciu postępowania. Jest to celowy zabieg ze strony ZUS – im mniej czasu na odpowiedź, tym mniej czasu na ewentualne przemyślenie sprawy.

JAK UDOWODNIĆ, ŻE UMOWA NIE BYŁA POZORNA?

Portal bezprawnik.pl pisze: ZUS zwalcza fikcyjne zatrudnienie i zawyżanie pensji przez pracodawców. Dobrze, tego typu działania są potrzebne, chodzi przecież o pieniądze nas wszystkich. Tylko patrząc na praktykę ZUS bardzo często można odnieść wrażenie, że obecnie ZUS podważa umowę o pracę „na wyrost”. Skutkuje to tym, że pracownik, chcąc bronić swoich praw, musi odwołać się do sądu ubezpieczeń społecznych, a tego typu postępowanie jest długotrwałe.

Jak pisze Rzeczpospolita: „Jeśli organ rentowy uważa, że strony zawarły fikcyjny stosunek pracy, aby wyłudzić świadczenia, orężem będą dowody poświadczające faktyczne świadczenie obowiązków”. Są to słuszne słowa, i tak też należy podejść do kontrola ZUS fikcyjne zatrudnienie. W toku kontroli trzeba samemu wykazać jak i czym tylko można, że pracownik faktycznie wykonywał umowę o pracę, bo Wykonywanie pracy przekreśla pozorność umowy o pracę. Pomocne będą oświadczenia świadków, na przykład innych pracownik z tej samej firmy lub kontrahentów firmy potwierdzające, że pracownik rzeczywiście przychodził do pracy i wykonywał swoje obowiązki. Tego typu oświadczenia świadków można złożyć nawet jeśli sam ZUS nie żądał ich przedstawienia. Będzie to mocny argument, że praca była świadczona. Warto również już na tym etapie skontaktować się z prawnikiem ZUS, który może podpowiedzieć pewne rozwiązania i udzielić cennych wskazówek, które – być może – pozwolą uniknąć konieczności obrony swoich praw przed sądem w sprawie z odwołania od decyzji ZUS.

Prawnik ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

 • porady prawne w sprawach ZUS
 • kontrola / postępowanie wyjaśniające ZUS
 • odwołanie od decyzji ZUS
 • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
 • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Zapytaj o ofertę – wycena zlecenia przeprowadzana jest za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

 

ZOBACZ TERAZ: KANCELARIA WYGRYWA SPRAWĘ Z ZUS

Dodaj komentarz

Close Menu