SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
PRACODAWCA NIE DOSTARCZYŁ Z3 DO ZUS

PRACODAWCA NIE DOSTARCZYŁ Z3 DO ZUS

Pracodawca nie dostarczył Z3 do ZUS. Jak dochodzić swoich praw, gdy ZUS odmawia wypłaty zasiłku z powodu braku przekazania przez pracodawcę druku Z3?

Wpis z 18.11.2020 CO ZROBIĆ GDY PRACODAWCA NIE DOSTARCZYŁ DRUKU Z3 DO ZUS cieszy się dużą popularnością na blogu i jest czytany średnio przez ponad 300 unikalnych użytkowników każdego tygodnia. Sytuacja gdy pracodawca nie dostarczył Z3 do ZUS, jak się okazuje, nie jest wcale marginalna. Co ciekawe na bezprawnym działaniu pracodawcy korzyści chce odnosić również sam ZUS, który odmawia wypłaty zasiłku powołując się na brak druku Z3 od pracodawcy. Na ten aspekt zwrócił uwagę Dziennik Gazeta Prawna w artykule Bezprawie ZUS w majestacie prawa. Coraz więcej osób bez zasiłku chorobowego.

Pracodawca nie dostarczył Z3. Sąd nakazuje ZUS wypłatę zasiłku. Zobacz: WYGRANA Z ZUS KRAKÓW PRACODAWCA NIE DOSTARCZYŁ Z3 2021

PRAWNIK DO WALKI Z ZUS 2021

Masz problem z ZUS. Skorzystaj z fachowej pomocy kancelarii specjalizującej się w ubezpieczeniach społecznych. 

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl 

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

CO ZROBIĆ GDY PRACODAWCA NIE DOSTARCZYŁ Z3 DO ZUS?

Pracodawca nie dostarczył Z3 do ZUS. Co wtedy? Zgodnie z art. 63 ustawy zasiłkowej: Ubezpieczony może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o ustalenie uprawnień do zasiłku, jeżeli uważa, że zostały naruszone jego uprawnienia w tym zakresie. Należy działać na podstawie tej normy prawnej i bezpośrednio starać się o zasiłek w ZUS z pominięciem pracodawcy.

Gdy „ani prośbą ani groźbą” pracodawca nie wywiązuje się z obowiązku złożenia druku Z-3 do ZUS i następuje klasyczny pat, to znaczy pracownik wyczerpał wszelkie możliwe działania, a ZUS „umywa” ręce twierdząc, że nic nie może zrobić bez współdziałania ze strony pracodawcy należy wystąpić do ZUS o wydanie decyzji w sprawie wnioskowanego zasiłku z ubezpieczenia chorobowego. Dotyczy to nie tylko zasiłku chorobowego, ale także zasiłku opiekuńczego czy zasiłku macierzyńskiego. Pracodawca może nie dostarczyć np. wniosku ZAM do ZUS, wniosku o zasiłek macierzyński, co również spowoduje wspomniany pat.

PRACODAWCA NIE DOSTARCZYŁ Z3 DO ZUS. ZUS ODMAWIA WYPŁATY ZASIŁKU

ZUS wyda decyzję, w której najprawdopodobniej powoła się na §2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 poz. 87) i odmówi prawa do zasiłku chorobowego z powodu nie dostarczenia przez pracodawcę druku Z-3.

Zdaniem ZUS dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłku chorobowego jest, złożone w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu, zaświadczenie płatnika składek zawierające, w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem – informacje określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Zdaniem ZUS, bez tego dokumentu ZUS nie może wypłacić zasiłku.

W wydanej decyzji ZUS powinien pouczyć o możliwości i trybie zaskarżenia decyzji do sądu ubezpieczeń społecznych.

ODWOŁANIE OD DECYZJI O ODMOWIE PRAWA DO ZASIŁKU Z POWODU NIE DOSTARCZENIA PRZEZ PRACODAWCĘ DRUKU Z-3

Zakończenie sprawy o zasiłek wydaniem przez ZUS decyzji jest o tyle korzystne, że umożliwia wystąpienie na drogę sądową z odwołaniem od decyzji o odmowie prawa do zasiłku.

Tak naprawdę ZUS wydając decyzję o odmowie prawa do zasiłku obarcza ubezpieczonego pracownika konsekwencjami niedopełnienia obowiązków przez pracodawcę. Tymczasem organ rentowy ma prawną możliwość ustalenia, czy świadczenia są ubezpieczonemu należne, mimo braku reakcji ze strony płatnika – dysponuje przecież wiedzą na temat zatrudnienia pracownika u pracodawcy i dokumentami rozliczeniowymi, które pracodawca składał za pracownika.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 sierpnia 1993 r., sygn. II UZP 20/93:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany do wypłaty zasiłku chorobowego pracownikowi zakładu pracy, który nie zgłaszał imiennie pracowników do ubezpieczenia społecznego i ze względu na brak środków płatniczych nie zrealizował swych powinności w zakresie wypłaty zasiłku chorobowego, po czym uległ likwidacji”.

W wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 17 października 2017 r., VII Ua 61/17 (LEX nr 2454037) wskazano, że przytoczona uchwała podkreśla gwarancyjną funkcję organu rentowego jako instytucji zaufania publicznego i wyraża przekonanie, że państwo gwarantuje wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego. W sytuacji, gdy zakład pracy nie dokona wypłaty zasiłku z braku środków, pracownik może zostać pozbawiony prawa do zasiłku chorobowego. Skoro podmiot (tu zakład pracy), któremu powierzone zostały określone prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych, nie wywiązuje się z wykonywania tych praw, logiczną konsekwencją przytoczonych wyżej przepisów i charakteru świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz obowiązków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest wypłata określonego świadczenia przez organ rentowy.

Warto także powołać się na wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 26 października 2015 r., VII U 1174/15 (LEX nr 1928868). W tej sprawie ZUS odmówił wypłaty zasiłku chorobowego. Uznał, że zasiłek chorobowy nie może być wypłacony pracownikowi albowiem płatnik składek na ubezpieczenie społeczne nie złożył dowodów do przyznania i wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłku chorobowego ubezpieczonemu czyli zaświadczenia ZUS Z- 3 oraz nie wykonał obowiązku w postaci przekazania zaświadczenia lekarskiego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zdaniem Sądu nie oznaczało to jednak że ZUS został zwolniony z obowiązku wypłaty pracownikowi zasiłku chorobowego. Sąd zmienił na korzyść odwołującego się decyzję ZUS. Sąd wyjaśnił, że za niedopuszczalną należy uznać sytuację, w której to ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za niedopełnienie przez płatnika jego ustawowych obowiązków.

ZUS odmówił prawa do zasiłku? Skontaktuj się z PRAWNIKIEM ZUS.

Stajemy po stronie obywatela w sporach z ZUS.

Adwokat ZUS. Radca prawny ZUS. Prawnik od spraw ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • porady prawne w sprawach ZUS
  • kontrola / postępowanie wyjaśniające ZUS
  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTATKOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu