SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ZUS OBNIŻA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK PRZEDSIĘBIORCOM

ZUS OBNIŻA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK PRZEDSIĘBIORCOM

PRAWNIK OD SPRAW ZUS | Jak grzyby po deszczu pojawiają się coraz to nowe decyzje ZUS i wyroki sądów ubezpieczeń społecznych w kwestii decyzji o obniżeniu podstawy wymiaru składek przedsiębiorcom. Przykładem pozytywnie zakończony spór z ZUS Oddział w Zabrzu w wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 19 lutego 2020 r. sygn. VIII U 1681/19 w którym Sąd zmienił na korzyść przedsiębiorcy decyzję ZUS o obniżeniu podstawy wymiaru składek.

Wielokrotnie na blogu poruszaliśmy tę tematykę udzielając merytorycznych wskazówek jak bronić się przed decyzją ZUS o obniżeniu podstawy wymiaru? Dla zainteresowanych linkujemy najbardziej poczytne artykuły.

ZUS OBNIŻA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK PRZEDSIĘBIORCOM – JAK SIĘ BRONIĆ?

Dziś chcemy dołożyć „cegiełkę” do argumentów w sporze z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ponownie wypada powołać się na fundamentalną uchwałę składu 7 Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2010 r., II UZP 1/10, gdzie SN uznał, że: „Uniemożliwić ubezpieczonym uzyskiwanie „instrumentalnie zawyżonych świadczeń krótkoterminowych z ubezpieczenia społecznego” mógłby wyłącznie ustawodawca przez wprowadzenie określonych regulacji, np. polegających na uwzględnianiu podwyższonej kwoty jako podstawy wymiaru świadczeń dopiero po jakimś okresie karencji, czy też umożliwieniu podwyższenia podstawy wymiaru dopóty, dopóki zdarzenie ubezpieczeniowe jest niepewne. Jak długo takich rozwiązań ustawowych nie ma, tak długo organ rentowy nie może uchylić się od obowiązku wypłaty świadczenia w wysokości określonej przepisami, jeżeli determinująca tę wysokość podstawa wymiaru spełnia warunki ustawowe”.

Ustawodawca przyjął po tej słynnej uchwale SN przepisy mające na celu ograniczenie pobierania „nieekwiwalentnych” świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Zapisy wprowadzające mechanizm proporcjonalności zostały dodane w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1066).

Chcemy jednak zwrócić uwagę, na uzasadnienie projektu ustawy zmieniającej (druk sejmowy nr 2832). Posłowie, prawodawcy, sami wskazywali wówczas, że:

„W świetle obowiązujących przepisów oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego (por. uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2010 r., sygn. akt II UZP 1/10) ZUS nie może kwestionować kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą działalność jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli mieści się ona w granicach określonych ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych. Tym samym w obecnym stanie prawnym nie ma podstaw do kwestionowania przez ZUS podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

W odniesieniu do osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych jako osoby prowadzące pozarolniczą działalność, ZUS jest uprawniony jedynie do kwestionowania istnienia tytułu objęcia tymi ubezpieczeniami – jeżeli działalność została podjęta dla pozoru.”

To bardzo istotna kwestia! Skoro sam prawodawca odmawia ZUS prawa do obniżania podstawy wymiaru składek przedsiębiorcy, to dlaczego w rolę ustawodawcy wchodzą sędziowie i akceptują tego typu bezprawne praktyki? Czy nie dochodzi tu do naruszenia konstytucyjnej zasady trójpodziału władz?

Przypomnijmy art. 10 Konstytucji RP: Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.

W swojej indywidualnej sprawie z ZUS warto również powołać się na ten argument – sam ustawodawca uważa, że ZUS nie może ingerować w podstawę wymiaru składek deklarowaną przez przedsiębiorcę – wynika to z uzasadnienia projektu ustawy.

Prawnik od spraw ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Zapytaj o ofertę – wycena zlecenia przeprowadzana jest za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

 

ZOBACZ TERAZ: KANCELARIA WYGRYWA SPRAWĘ Z ZUS

PRAWNIK ZUS SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu