SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
PRZEDAWNIENIE SKŁADEK ZUS

PRZEDAWNIENIE SKŁADEK ZUS

Przedawnienie składek ZUS. Czy składki ZUS ulegają przedawnieniu? Długi w ZUS się nie przedawniają? Kiedy ma miejsce przedawnienie składek ZUS? Jak liczyć przedawnienie składek ZUS? Należności składkowe, jak każda inna wierzytelność pieniężna podlegają przedawnieniu. W praktyce bardzo trudno jest uzyskać umorzenie składek ZUS z powodu skutecznie podniesionego zarzutu przedawnienia, niemniej jednak czasami taki zarzut może być skuteczny.

DLACZEGO TRZEBA MIEĆ PRAWNIKA DO WALKI Z ZUS? ADWOKAT ZUS CZY RADCA PRAWNY ZUS. KOGO WYBRAĆ DO OBSŁUGI SPRAWY PRZECIWKO ZUS?  SKONTAKTUJ SIĘ Z PRAWNIKIEM ZUS!

WYWALCZYLIŚMY UMORZENIE PONAD 80 TYSIĘCY ZŁOTYCH ZADŁUŻENIA SKŁADKOWEGO DLA KLIENTA PRZED ZUS WARSZAWA! – LINK DO WPISU.

WYGRANA Z ZUS KRAKÓW – SPRAWA O ZADŁUŻENIE

Skorzystaj z fachowej pomocy specjalistów w sprawach ubezpieczeń społecznych.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl 

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

PRZEDAWNIENIE SKŁADEK ZUS – TERMINY PRZEDAWNIENIA SKŁADEK ZUS

W obecnym brzmieniu art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, że należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne, z zastrzeżeniem ust. 5-6.

Przepis był parokrotnie nowelizowany. Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 241, poz. 2074 z późn. zm.) dokonała w art. 1 pkt 9 zmiany m.in. art. 24 ust. 4 u.s.u.s., stanowiąc, że należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne.

Kolejna zmiana okresu przedawnienia została wprowadzona od 1 stycznia 2012 r. Z tym dniem na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378) zmieniono treść art. 24 ust. 4 u.s.u.s. i skrócono okres przedawnienia składek na ubezpieczenia społeczne z 10 do 5 lat. Zgodnie z art. 27 powołanej ustawy, do przedawnienia należności z tytułu składek, o którym mowa w art. 24 ust. 4 ustawy systemowej, którego bieg rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2012 r., stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą z tym, że bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2012 r. Wedle zasady wynikającej z tego przepisu do należności składkowych nieprzedawnionych do 1 stycznia 2012 r. (według zasad z zastosowaniem 10-letniego okresu przedawnienia) ma zastosowanie 5-letni termin przedawnienia, z tym jednak bardzo istotnym zastrzeżeniem, że liczy się go nie od daty ich wymagalności, tak jak o tym stanowi art. 24 ust. 4 ustawy systemowej, ale od dnia 1 stycznia 2012 r. Wyjątek od tej zasady ustanawia ust. 2 powołanego przepisu, stosownie do którego jeżeli przedawnienie rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2012 r. nastąpiłoby zgodnie z przepisami dotychczasowymi, wcześniej przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego przepisu (tak: w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 czerwca 2013 r., sygn. akt III AUa 1656/12, Lex nr 1350353).

PRZEDAWNIENIE SKŁADEK ZUS – DŁUGI W ZUS SIĘ NIE PRZEDAWNIAJĄ?

Wiele zgłaszających się do nas po pomoc prawną osób ma przeświadczenie, że długi w ZUS się nie przedawniają. Termin 5-cio letni przedawnienia składek bardzo często jest „mocno” przekraczany przez ZUS i dochodzi do sytuacji, gdzie np. w roku 2022 ZUS domaga się zapłaty z tytułu składek za okres 2012-2013. Takie składki powinny przedawnić się najpóźniej w roku 2018 (2013 + 5 lat przedawnienia), a jednak z jakichś względów ZUS dalej domaga się zapłaty.

Dzieje się tak dlatego, że ustawodawca wprowadził szeroki zapis na mocy którego bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu. Bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od pierwszego dnia miesiąca, w którym nastąpiło podjęcie pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został zawiadomiony, do ostatniego dnia miesiąca, w którym zakończono potrącenia, lub do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego.

W praktyce tym najczęściej broni się ZUS odpierając zarzut przedawnienia składek. Organ rentowy dowodzi, że „podjął pierwszą czynność zmierzającą do wyegzekwowania należności z tytułu składek” i doszło do zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

CZY SKŁADKI ZUS ULEGAJĄ PRZEDAWNIENIU?

Okazuje się jednak, że nie zawsze argumentacja ZUS jest słuszna. Ostatnio mieliśmy do czynienia ze sprawą, w której ZUS zawiadomił o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie określenia wysokości należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy. Ważne w tej sprawie było to, że ZUS poprzestał tylko na postępowaniu ws. określenia wysokości zadłużenia, a nie wszczął postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z art. 24 ust. 5b ustawy przepis ten uzależnia przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania składkowego od „podjęcia pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został zawiadomiony”. Skierowanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w przedmiocie określenia wysokości należności z tytułu składek nie może być poczytywane jako „pierwsza czynność zmierzająca do wyegzekwowania należności z tytułu składek”, w konsekwencji podniesiony zarzut przedawnienia zobowiązania składowego powinien być uwzględniony przez sąd.

Cytując za wyrokiem: Zdarzenie, które powoduje zawieszenie biegu terminu przedawnienia należności z tytułu składek, musi mieć miejsce w toku postępowania egzekucyjnego, albo nieuchronnie prowadzić do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, skoro zawieszenie biegu terminu przedawnienia nie może zakończyć się inaczej, niż na skutek zakończenia postępowania egzekucyjnego. Takim zdarzeniem nie jest zatem z pewnością wszczęcie postępowania, wydanie ani doręczenie decyzji, ponieważ czynności te mają miejsce przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego, a samo wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie jest nieuchronnym następstwem zawiadomienia o wszczęciu albo wydania/doręczenia/uprawomocnienia się decyzji.

(wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 18 maja 2022 r., I SA/Lu 107/22).

PRAWNIK ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu