SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
PRAWNIK OD ZUS. ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS PO TERMINIE

PRAWNIK OD ZUS. ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS PO TERMINIE

Prawnik od ZUS musi być przygotowany na wszystko w swojej pracy. Jak to mówią „spodziewaj się niespodziewanego” 😊 Zgłaszają się do nas Klienci, którzy dosłownie „w ostatniej chwili” przypomnieli sobie o kopercie z decyzją ZUS, która już chwilę przeleżała na parapecie w kuchni. Oczywiście pomagamy i w takich gardłowych sprawach, kiedy termin do wniesienia odwołania od decyzji ZUS upływa na dniach.

Dziś chcemy wlać trochę otuchy w serca spóźnialskich i napisać parę zdań o zawieszeniu terminów do wniesienia odwołania od decyzji ZUS oraz o możliwości przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.

ZAWIESZENIE TERMINÓW DO WNIESIENIA ODWOŁANIA W ZWIĄZKU Z KORONAWIURSEM

Warto wiedzieć, że w tzw. ustawie antykryzysowej zawieszono terminy różnych postępowań na czas stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. O sprawie pisze m.in. dziennik Rzeczpospolita.

Początkowo, stosownym rozporządzeniem Ministra Zdrowia, został wprowadzony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z §1 tego rozporządzenie „W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2”.

Od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej został wprowadzony stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491).

Jednocześnie zgodnie z art. 15 zzs ust. 1 ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Bieg  terminów  procesowych i sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu m.in. w:

– postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych;

– postępowaniach administracyjnych.

Zawieszenie terminu obejmuje także sprawy ZUS zarówno na etapie postępowania wyjaśniającego jak i na etapie postępowania sądowego.

Z uwagi na fakt, że przepis art. 15zzs ust. 1 wspomnianej ustawy nie znalazł się w katalogu wyjątków co do terminu jego obowiązywania zapisanych w art. 101, należy przyjąć, że wszedł on w życie z dniem ogłoszenia ustawy, tj. począwszy od dnia 31 marca 2020 r.

Zobaczmy jak działa ta regulacja na przykładach:

PRZYKŁAD NR 1:

Pan Michał odebrał decyzję ZUS w dniu 17 lutego 2020. Termin do złożenia odwołania od decyzji upłynie w dniu 17 marca 2020. Ustawa zawieszająca bieg terminów obowiązuje dopiero od 31 marca 2020, zatem Pan Michał nie będzie mógł skorzystać z zawieszenia terminu na okres pandemii.

PRZYKŁAD NR 2:

Pani Regina otrzymała decyzję ZUS w dniu 20 marca 2020. Miesięczny termin do złożenia odwołania upływa w dniu 20 kwietnia 2020. Pani Regina będzie objęta regulacją ustawy i termin na złożenie odwołania zacznie swój bieg jednak z dniem 31 marca 2020 ulegnie zawieszeniu na czas wprowadzonego w Polsce stanu epidemii z powodu COVID-19.

AKTUALIZACJA. UCHYLENIE WSTRZYMANIA I ZAWIESZENIA BIEGU TERMINÓW PROCESOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ USTAWY

Zgodnie z art. 46 pkt 20 Tarczy 3.0 (ściślej ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Dz.U. 2020 poz. 875) wskazany powyżej art. 15zzs został uchylony. Oznacza to, że terminy procesowe, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs, rozpoczynają bieg, a te, które uległy zawieszeniu na podstawie tego przepisu – biegną dalej.

Tarcza 3.0 weszła w życie 16.05.2020 r. Natomiast nie oznacza to jeszcze od razu wznowienia biegu wszystkich zawieszonych terminów. Zgodnie z art. 68 terminy biegną dalej dopiero po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie Tarczy 3.0. Oznacza to, że od dnia 24.05.2020 r. rozpoczną bieg terminy, które nie rozpoczęły swojego biegu. Natomiast terminy, które rozpoczęły swój bieg przed 31 marca 2020 r. i od tej daty uległy zawieszeniu biegną dalej, czyli do zachowania terminu wlicza się także te dni, które upłynęły przed dniem zawieszenia.

PRAWNIK OD ZUS DORADZA: ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZYWRÓCENIA TERMINU DO WNIESIENIA ODWOŁANIA OD DECYZJI ZUS

W myśl art. 4779 § 3 k.p.c., sąd odrzuci odwołanie wniesione po upływie terminu, chyba że przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się. Oznacza to, że w odrębnym postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w odniesieniu do odwołania wszczynającego postępowanie sądowe, nie są stosowane ogólne reguły postępowania o przywrócenie terminu, przewidziane w art. 168 i n. k.p.c. Sąd z urzędu dokonuje nie tylko sprawdzenia zachowania przez stronę terminu do wniesienia odwołania, ale także – w przypadku stwierdzenia opóźnienia – ocenia jego rozmiar oraz przyczyny. Sąd ma dyskrecjonalną możliwość potraktowania spóźnionego odwołania tak, jakby zostało wniesione w terminie. Może tego dokonać pod warunkiem uznania, że przekroczenie terminu nie jest nadmierne oraz że nastąpiło z przyczyn niezależnych od skarżącego i stosownie do oceny tych okoliczności odwołanie odrzuca albo nadaje mu bieg (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2015 r., I UK 347/14).

Przyjmuje się, że za przyczyny naruszenia terminu niezależne od odwołującego się można uznać: chorobę, pobyt za granicą, tymczasowe aresztowanie, nieznajomość prawa, nieporadność, wprowadzenie w błąd przez organ rentowy (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2016 r., III AUa 1404/16). Wydaje się również, że taką uzasadnioną przyczyną będzie również szczególny stan związany z epidemią koronawirusa i luka w prawie, gdzie ustawodawca ogłosił stan zagrożenia epidemicznego już od dnia 14 marca 2020 podczas gdy zawieszenie terminów formalnie zostało wprowadzone dopiero od dnia 31 marca 2020. Tak jak w PRZYKŁADZIE NR 1 termin na wniesienie odwołania powinien zostać przywrócony.

Kancelaria Radcy Prawnego Kamil Zawartka – Kancelaria Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Spraw ZUS z główną siedzibą w Krakowie działa na terenie całej Polski – Warszawa, Kielce, Katowice, Opole, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Gdańsk, Szczecin.

Prawnik ZUS. Kompleksowa obsługa spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych.  Pomoc prawną w sporze z ZUS świadczymy także w całym województwie małopolskim: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Olkusz, Oświęcim, Chrzanów, Bochnia, Nowy Targ, Gorlice, Zakopane, Skawina, Andrychów, Wadowice, Wieliczka, Dobczyce, Limanowa, Proszowice.

Nasi Prawnicy posiadają odpowiednie doświadczenie, aby prowadzić w imieniu Klientów Kancelarii sprawy przed ZUS i sądami ubezpieczeń społecznych.

Prawnik do walki z ZUS. Działamy na terenie całej Polski. Wycenę obsługi prawnej swojej sprawy z ZUS otrzymasz za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

Dodaj komentarz

Close Menu