SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ODMOWA ZWOLNIENIA ZE SKŁADEK ZUS TARCZA

ODMOWA ZWOLNIENIA ZE SKŁADEK ZUS TARCZA

Odmowa zwolnienia ze składek ZUS tarcza. Sąd przychylił się do odwołania od decyzji ZUS o odmowie zwolnienia ze składek. O sukcesie przedsiębiorcy w sporze z ZUS informuje DGP w artykule „ZUS musi poinformować przedsiębiorcę o zagubionym dokumencie” (DGP z 13.04.2021 nr 70).

W sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Szczecinie z dnia 4 marca 2021 r. I SA/Sz 47/21 chodziło o odmowę zwolnienia ze składek za kwiecień 2020. ZUS twierdził, że przedsiębiorca nie złożył deklaracji rozliczeniowych wymaganych do zwolnienia z obowiązku opłacania składek, podczas gdy wnioskodawczyni utrzymywała, że wrzuciła wymagane dokumenty do skrzynki w ZUS, ponieważ oddział był zamknięty dla interesantów. Sytuacja bardzo podobna do problemu zgubionego wniosku RDZ, który opisywaliśmy na blogu.

ODMOWA ZWOLNIENIA ZE SKŁADEK ZUS TARCZA – SĄD UCHYLA DECYZJE ZUS

WSA w Szczecinie argumentował w uzasadnieniu wyroku, że to na ZUS jako na organie administracji publicznej, który powinien „stać na straży praworządności (art. 7 k.p.a.), prowadzić postępowanie w sposób budzący zaufanie do władzy publicznej (art. 8 § 1 k.p.a.), wypełniać wobec stron obowiązki informacyjne (art. 9 k.p.a.), zapewnić stronom udział w postępowaniu (art. 10 § 1 k.p.a.), a także działać wnikliwie i szybko (art. 12 § 1 k.p.a.)” ciążyły obowiązki, których ZUS nie dochował i tym samym nie może ze swoich zaniedbań m.in. co do należytego pouczenia strony o okolicznościach prawnych, mających wpływ na ustalenie jej praw i obowiązków, wyciągać dla strony negatywnych skutków prawnych.

Sąd wskazał, że „Norma postępowania zawarta w art. 9 k.p.a. zobowiązuje organ do udzielania stronie niezbędnych wyjaśnień i wskazówek z urzędu, a nie tylko na wniosek, a to wszystko w celu ochrony strony przed negatywnymi konsekwencjami braku wiedzy co do obowiązującego prawa.  W rozpoznawanej sprawie organ nie udzielił skarżącej odpowiedniej informacji, a zatem naruszył przepisy postępowania administracyjnego (art. 8 i art. 9 k.p.a.)”.

WSA zwrócił również uwagę na COVIDowe regulacje prawne dotyczące terminów – m.in. na obowiązujący w 2020 przepis art. 15zzr oraz na obowiązujący obecnie przepis art. 15zzzzzn2 ustawy COVID.

Zgodnie z tym ostatnim przepisem, art. 15zzzzzn2:

  1. W przypadku stwierdzenia uchybienia przez stronę w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:

1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed organem administracji publicznej,

2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,

3) przedawnienia,

4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,

5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,

6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju 

– organ administracji publicznej zawiadamia stronę o uchybieniu terminu.

  1. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, organ administracji publicznej wyznacza stronie termin 30 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu.
  2. W przypadku, o którym mowa w art. 58 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w terminie 30 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.

Zatem nie każde uchybienie terminu w trakcie obowiązywania stanu epidemii COVID-19 będzie skutkować wystąpieniem negatywnych skutków prawnych dla strony postępowania administracyjnego.

PRAWNIK ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • porady prawne w sprawach ZUS
  • kontrola / postępowanie wyjaśniające ZUS
  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Zapytaj o ofertę – wycena zlecenia przeprowadzana jest za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

OBEJRZYJ WYSTĄPIENIA PRAWNIKA OD ZUS NA SEJMOWEJ PODKOMISJI W SPRAWIE KOBIETY KONTRA ZUS

ZOBACZ TERAZ: KANCELARIA WYGRYWA SPRAWĘ Z ZUS

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu