SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ODMOWA ZWOLNIENIA ZE SKŁADEK ZUS SKARGA DO WSA

ODMOWA ZWOLNIENIA ZE SKŁADEK ZUS SKARGA DO WSA

Odmowa zwolnienia ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj. Jak napisać skargę od decyzji ZUS do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego? O tym w dzisiejszym wpisie.

Zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. było jedną z form pomocy Rządu w walce z pandemią koronawirusa. Jak się jednak okazuje, nie wszyscy z niej skorzystali. Mamy coraz więcej zapytań od przedsiębiorców, którzy otrzymali odmowę zwolnienia ze składek ZUS.

ODMOWA ZWOLNIENIA ZE SKŁADEK ZUS – JAK SIĘ BRONIĆ?

Jeśli otrzymałeś z ZUS decyzję, w której organ rentowy pisze, że odmawia prawa do zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy za okres marzec 2020 r. – maj 2020 r. to pamiętaj, że możesz wnieść odwołanie od tej decyzji.

Odmowa zwolnienie ze składek ZUS jest najczęściej spowodowana pewnym wymogiem, o którym być może nie wszyscy wiedzieli. Otóż zgodnie z Tarczą Antykryzysową jednym z warunków zwolnienia z opłacania składek było przesłanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Dokumenty te należało złożyć do ZUS nie później niż do 30 czerwca 2020 r.

Zgodnie z art. 31zq ust. 1 ustawy COVID: Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Po myśli art. 31zq ust. 3 ustawy COVID: Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych w art. 47 ust. 2a zwalnia osoby prowadzące działalność gospodarczą, opłacające składki wyłącznie za siebie,
od obowiązku składania deklaracji rozliczeniowych. Zatem Ci płatnicy nie mają obowiązku comiesięcznego składania deklaracji rozliczeniowych. W konsekwencji ZUS powinien wziąć pod uwagę tę regulację prawną, która w kontekście wyjątków z art. 31zq ust. 1 i 3 ustawy COVID oznacza, że w przypadku przedsiębiorców opłacających składki sami za siebie złożenie deklaracji rozliczeniowych nie stanowi warunku do przyznania zwolnienia ze składek za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Jak wskazała K. Jaworska w Komentarzu do tych przepisów pod red. prof. K.W. Barana:

Płatnicy mogli złożyć dokumenty ubezpieczeniowe najpóźniej 30.06.2020 r. bez narażenia się na ryzyko odrzucenia wniosku z przyczyn formalnych. Do tego terminu płatnicy mogą także złożyć korekty wcześniej złożonych dokumentów ubezpieczeniowych. Należy dodać, że termin ten jest jednocześnie terminem złożenia samego wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek. W związku z tym z literalnego brzmienia tych regulacji wynika, że wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek oraz deklaracja rozliczeniowa lub imienne raporty miesięczne mogły wpłynąć jednocześnie, nie później jednak niż 30.06.2020 r. Oczywiste jest, że warunek złożenia tych dokumentów ubezpieczeniowych, nie dotyczy podmiotów zwolnionych z obowiązku ich przesłania”.

Tymczasem w trafiających do nas sprawach bardzo często ZUS odmawia zwolnienia ze składek za marzec, kwiecień i maj powołując się na brak złożenia dokumentów rozliczeniowych pomimo, że przedsiębiorca nie był zobowiązany do ich składania.

W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego jak odwołać się od odmownej decyzji ZUS. Od decyzji można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa ZUS w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji.

ODMOWA ZWOLNIENIA ZE SKŁADEK ZUS – SKARGA DO WSA?

Jeśli wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zostanie załatwiony negatywnie, wówczas pozostaje złożyć skargę na decyzję o odmowie zwolnienia ze składek ZUS do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Trzeba przy tym pamiętać o kilku kwestiach formalnych.

[TERMIN NA WNIESIENIE SKARGI]

Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Wynika to z przepisu art. 53 § 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

[WŁAŚCIWY SĄD ADMINISTRACYJNY]

Skargę na decyzję w sprawie odmowy zwolnienia ze składek ZUS należy złożyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a to ze względu na postanowienia innych WSA, które uznają się za niewłaściwe miejscowo
i przekazują sprawę do WSA w Warszawie argumentując, że skoro przedmiot sprawy nie dotyczy umorzenia, odroczenia terminu płatności ani rozłożenia na raty należności z tytułu składek określonych w art. 28 i art. 29 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma swoją siedzibę w Warszawie, to sprawę należało przekazać Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie (por. postanowienie WSA w Gliwicach z dnia 7 września 2020 r., I SA/Gl 989/20) – tak orzekł ostatnio WSA w Gorzowie Wielkopolskim w postanowieniu z dnia 28 września 2020 r., II SA/Go 431/20.

Oczywiście zgodnie z art. 54 § 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi obowiązuje pośredni tryb wnoszenia skargi, co oznacza, że skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał zaskarżoną decyzję.

[WPIS OD SKARGI]

Zasadą w postępowaniu sądowoadministracyjnym jest, że od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji (a takim jest m.in. skarga) pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

W sprawach przeciwko ZUS Skarżący korzysta jednak ze zwolnienia podmiotowego z art. 239 § 1 pkt 1 lit. e PPSA. Zgodnie z tym przepisem nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Tak też potwierdził NSA w postanowieniu z 13 marca 2013 r. (II GZ 74/13).

[OKREŚLENIE WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZASKARŻENIA]

Zgodnie z art. 215 § 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi: w każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty.

Jak już to wyżej zostało wskazane, w sprawie skargi na decyzję ZUS strona nie jest zobowiązana do wniesienia opłaty, dlatego też nie musi wskazywać wartości przedmiotu zaskarżenia. Natomiast jeśli ktoś chce może taką wartość wyliczyć. W sprawie o odmowę zwolnienia ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r., wartość przedmiot zaskarżenia to suma składek za te trzy miesiące, tj. kwota 1.431,38 zł x 3 = 4.294,44 zł. Powyższy wynik należy zaokrąglić w górę do pełnych złotych, po myśli art. 215 § 2 PPSA.

Skontaktuj się z PRAWNIKIEM ZUS:

Adwokat ZUS. Radca prawny ZUS. Prawnik od spraw ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • porady prawne w sprawach ZUS
  • kontrola / postępowanie wyjaśniające ZUS
  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Zapytaj o ofertę – wycena zlecenia przeprowadzana jest za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

OBEJRZYJ WYSTĄPIENIA PRAWNIKA OD ZUS NA SEJMOWEJ PODKOMISJI W SPRAWIE KOBIETY KONTRA ZUS

ZOBACZ TERAZ: KANCELARIA WYGRYWA SPRAWĘ Z ZUS

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu