SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ODWOŁANIE OD ORZECZENIA – JAKIE MASZ PRAWA

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA – JAKIE MASZ PRAWA

Odwołanie od orzeczenia – jakie masz prawa. Wiele Klientów zgłasza się do nas po pomoc prawną, będąc kompletnie zagubionymi w tym, jakie prawa przysługują im w procedurze ubiegania się o orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności. Cała procedura wydaje się być mało przejrzysta i orzeczenia wydawane są bez żadnego szczegółowego uzasadnienia, dlaczego na przykład odmówiono wskazań w zakresie punktu 7. To częste zarzuty do Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności, jakie słyszymy od zgłaszających się do kancelarii osób.

Ubiegasz się o orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? Zobacz jakie masz prawa.

ILE KOSZTUJE NAPISANIE ODWOŁANIA OD ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI PRZEZ KANCELARIĘ? Zapytaj o wycenę swojej sprawy już dziś!

Pamiętaj, przygotowanie odwołania od orzeczenia możesz zlecić prawnikowi, który zajmie się opracowaniem fachowego odwołania. Na blogu wskazywaliśmy już, że WARTO ODWOŁYWAĆ SIĘ OD ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. W powierzonych nam sprawach bardzo często dochodzi do korzystnej zmiany orzeczenia przez Wojewódzki Zespół.

Kancelaria przygotowuje odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności. Koszt pomocy prawnej ustalany jest przed przyjęciem zlecenia. Odwołanie opracowujemy najszybciej jak się da. Zwykle 2-3 dni robocze od otrzymania materiałów i płatności od Klienta.

Możesz liczyć na pomoc prawnika w sprawie odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Przygotowujemy odwołania do WZON od orzeczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a także odwołania od decyzji WZON do sądu rejonowego, sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Zgłoś się do nas aby uzyskać wsparcie kancelarii.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl 

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Czytaj nasze wpisy na blogu:

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA – STOSOWANIE KPA

Warto mieć na uwadze, że w postępowaniach o ustalenie niepełnosprawności / stopnia niepełnosprawności zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Wynika to z odesłania z art. 66 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu niepełnosprawnych.

Co to oznacza w praktyce? Przepisy KPA ustalają reguły, na jakich ma być prowadzone postępowanie, w tym postępowanie w sprawie ustalenia niepełnosprawności / stopnia niepełnosprawności. Między innymi na podstawie KPA organ ma obowiązek zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania (art. 10 KPA). W związku z tym podczas komisji PZON czy WZON niedopuszczalne jest wypraszanie z gabinetu rodzica na czas badania dziecka przez lekarza. Strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, o czym wprost stanowi art. 79 § 2 KPA. PZON jest zobowiązany do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego (art. 9). W tym kontekście uzasadnienie wydanego orzeczenia powinno być konkretne i osadzone w realiach danej sprawy. PZON nie może poprzestawać jedynie na przytoczeniu przepisów prawa. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty (art. 75 KPA).

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA – CZY ODWOŁANIE WYMAGA UZASADNIENIA

Otóż w wielu serwisach internetowych można znaleźć informację, że odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Na przykład taką informacje podaje Podkarpacki Urząd Wojewódzki, pisząc na swoich stronach internetowych, że: „Zgodnie z art. 128 Kpa odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Mając jednak na uwadze właściwe zrozumienie intencji odwołującego się przez organ drugiej instancji zaleca się, by z treści odwołania wynikał jego zakres” (link).

Faktycznie przepis art. 128 KPA ma zastosowanie i nie jest wymagane aby odwołanie od orzeczenia było szczegółowo uzasadnione, aczkolwiek, na co z kolei zwracaliśmy uwagę na blogu, warto poświęcić czas i uzasadnić odwołanie od orzeczenia (wpis: ODWOŁANIE OD ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – 3 RADY PRAWNIKA), dzięki czemu odwołanie od orzeczenia będzie zawierało argumenty, pozwalające na korzystną zmianę zaskarżonego orzeczenia, to jest zmianę zgodnie z interesem strony wnoszącej odwołanie.

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA - CZY WZON MOŻE ORZEC NA NIEKORZYŚĆ

Stosowanie przepisów KPA oznacza także, że po wniesieniu odwołania przez stronę, Wojewódzki Zespół nie może orzec na niekorzyść strony wnoszącej odwołanie od orzeczenia. Ważny jest tutaj także zakres zaskarżenia orzeczenia, czyli to czy orzeczenie zostało zaskarżone w całości, czy np. tylko w konkretnym zakresie. Zakaz reformationis in peius w postępowaniu administracyjnym wynika z art. 139 KPA, który stanowi, że „Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny”.

[PRZYKŁAD] Spotkaliśmy się już w praktyce z sytuacją, gdzie strona wnosiła odwołanie od orzeczenia zaskarżając je w zakresie okresu, na jaki zostało wydane orzeczenie, a WZON dokonywał zmiany np. określonych wskazań, które nie były przedmiotem zaskarżenia. To kardynalny błąd proceduralny i WZON nie miał do tego prawa.

W podobnym tonie wypowiedział się także Sąd Najwyższy w jednym z wyroków. Oto cytat z uzasadnienia jednego z orzeczeń:

W poddanej weryfikacji kasacyjnej sprawie nie wolno pomijać także tego, że po rozpoznaniu wniosku matki wnioskodawcy, która zaskarżyła wyłącznie negatywne wskazanie, że jej niepełnosprawny syn (wnioskodawca) nie wymaga koniecznej stałej lub długotrwałej opieki i pomocy w związku z całkowicie (znacznie ograniczoną) możliwością samodzielnego egzystowania, WZON bezpodstawnie uchylił zaskarżone orzeczenie w całości, a ponadto także „w całości” orzekł na niekorzyść wnioskodawcy, którego nie tylko bezprawnie pozbawił niezaskarżonego przecież statusu osoby niepełnosprawnej, ale ponadto w swoisty sposób „uzdrowił” przez prima facie kontrowersyjne zanegowanie wszelkich potrzeb leczniczych, terapeutycznych lub możliwości skorzystania ze środowiskowego systemu wsparcia w samodzielnej egzystencji małoletniego dotkniętego złożonymi schorzeniami okulistyczno-psychologicznymi. W szczególności WZON pominął orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej z 8 marca 2012 r. o potrzebie kształcenia specjalnego do ukończenia drugiego etapu edukacyjnego „dziecka słabowidzącego” (wnioskodawcy). W ujawniony sposób druga instancja orzekania o niepełnosprawności (WZON), bez wymaganej inicjatywy pełnomocnika sprawującego nadzór nad orzekaniem o niepełnosprawności (art. 6c ust. 1-3 ustawy o niepełnosprawności) oraz wbrew zakazowi reformationis in peius, pozbawiła wnioskodawcę statusu niepełnosprawnego dziecka do lat szesnastu, które jest podstawą ubiegania się o ulgi lub uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów prawa, ograniczając się do ogólnikowego wywodu, że orzeczenie PZON było niezgodne „ze standardami niepełnosprawności” i stanem zdrowia „orzekanego dziecka”

(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2017 r., I UK 198/16)

Sąd Najwyższy nie godzi się z bezprawną praktyką WZON do dowolnej zmiany orzeczenia po wniesionym odwołaniu. WZON jest związany zakazem reformationis in peius, wynikającym z art. 139 KPA, co powoduje, że WZON nie może zmieniać orzeczenia na niekorzyść strony wnoszącej odwołanie od orzeczenia.

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI POMOC PRAWNA

Zwiększ swoje szanse na sukces. Zgłoś się do nas już dziś. W ramach kancelarii prowadzimy kompleksowo sprawy z odwołania od orzeczenia WZON o stopniu niepełnosprawności w sądzie rejonowym oraz na dalszym etapie w sądzie okręgowym dbając o zabezpieczenie interesu prawnego Klienta w toku całego postepowania sądowego.

Jeśli chcesz prowadzić swoją sprawę samodzielnie, możesz zamówić u nas przygotowanie profesjonalnego odwołania do sądu od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Przygotowujemy dla Klientów również odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na etapie administracyjnym, tj. odwołanie od orzeczenia PZON do WZON.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu