SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ZUS ZMIANY 2021

ZUS ZMIANY 2021

ZUS zmiany 2021. Ostatnio przez media przetoczyła się dyskusja odnośnie zmiany w zasiłkach chorobowych, a konkretnie czy ZUS będzie mógł wypytywać sąsiadów, o tym co ubezpieczony robił w trakcie przebywania na zasiłku chorobowym. O sprawie pisały portale internetowe money.pl rp.pl radiozet.pl czy gazeta.pl

Ustami swojego rzecznika ZUS utrzymuje, że „Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie będą odwiedzali sąsiadów naszych klientów i prosili o informacje na ich temat” (wypowiedź rzecznika ZUS Pawła Żebrowskiego dla Dziennika Gazety Prawnej). Czy aby na pewno?

ZUS ZMIANY 2021 – CZY ZUS ZAPYTA SĄSIADA O TO CO UBEZPIECZONY ROBIŁ NA L4?

Na początku roku przedstawiony przez Rząd projekt zmian w przepisach budził uzasadnione wątpliwości odnośnie rozszerzenia możliwości kontroli przez ZUS. Do Ministerstwa w tej sprawie pisał Rzecznik Praw Obywatelskich (link). Proponowana pierwotnie zmiana do ustawy zasiłkowej zakładała, że: „Zakład Ubezpieczeń Społecznych może pozyskiwać dane i informacje od ubezpieczonych, płatników składek, organizacji społecznych oraz innych podmiotów i osób, które są w posiadaniu tych danych i informacji, a wymienione osoby i podmioty są obowiązane je udostępnić na wniosek ZUS”.

Tymczasem w uchwalonej ustawie z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1621) proponowany przepis znacznie okrojono, bowiem przybrał następującą treść: „Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w celu ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty, może pozyskiwać dane i informacje w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz do ich wypłat od ubezpieczonych oraz płatników składek, którzy są obowiązani bezpłatnie je udostępnić.”. W celu ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty ZUS może żądać informacji od ubezpieczonych i płatników składek, wykreślono „organizacje społeczne” oraz „inne podmioty”.

Natomiast w mojej opinii wprowadzenie „okrojonej” wersji przepisu nie chroni w pełni obywateli. W omawianej sprawie warto zwrócić uwagę, że na mocy nowelizacji z 24.06.2021 r. zmieniono także przepisy ogólne, czyli ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 3 ustawy systemowej, kontrola ZUS może obejmować m.in. ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Dotychczas w trakcie przeprowadzania kontroli inspektor kontroli Zakładu miał prawo żądać udzielania informacji przez płatnika składek i ubezpieczonego. Na mocy wprowadzonej nowelizacji, która w tym zakresie weszła w życie od dnia 18 września 2021 r., inspektor kontroli może także wzywać i przesłuchiwać świadków (art. 87 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r., Dz.U. 2021 poz. 1621 zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 września 2021 r.). Przepis mówi ogólnie o przesłuchaniu świadków. Takim świadkiem równie dobrze może być sąsiad i nic nie stoi na przeszkodzie, aby ZUS wezwał sąsiada do złożenia zeznań.

ZUS ZMIANY 2021 – NIEPRECYZYJNE PRZEPISY ODNOŚNIE UTRATY PRAWA DO ZASIŁKU CHOROBOWEGO

Przepisy odnośnie tego co można robić na zasiłku są nieprecyzyjne. Co to bowiem oznacza „wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem„? Nieprecyzyjne przepisy powoduje, że wiele spraw kończy się w sądach i dlatego też mamy dość bogate orzecznictwo na tle decyzji ZUS pozbawiających prawa do zasiłku. Stąd też istnieje duża kazuistyka tych spraw. Przykładowo w sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 24 maja 2019 r., VIII Ua 31/18 Sąd zajmował się sprawę ubezpieczonego, który w okresie orzeczonej niezdolności do pracy udał się na Wyspy Kanaryjskie. Sąd Okręgowy w Gliwicach uznał w tej sprawie, że ZUS nie miała prawa do odmowy ubezpieczonemu zasiłku chorobowego, bowiem wyjazd na Wyspy Kanaryjskie nie stanowił wykorzystywania zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Z kolei w innej sprawie ZUS odebrał ubezpieczonej zasiłek chorobowy stwierdzając, że ta wykorzystywała zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego przeznaczeniem, bo w trakcie niezdolności do pracy uczestniczyła w rozprawie sądowej przed sądem w charakterze świadka. Sąd Rejonowy w Łomży wyrokiem z dnia 3 grudnia 2020 r. IV U 117/20 zmienił decyzję ZUS i przyznał kobiecie prawo do zasiłku. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że „decyzja ZUS jest sprzeczna z zasadą państwa prawa określoną w art. 2 Konstytucji. Doszło bowiem do sytuacji, że jeden organ państwa wezwał obywatela do stawiennictwa pod rygorem grzywny i przymusowego doprowadzenia, a drugi za to podporządkowanie się woli Sądu, odebrał obywatelowi środki na bieżące utrzymanie. Taka sytuacja jest niedopuszczalna, zwłaszcza, że organ rentowy swojego stanowiska nie udowodnił„. Jak widać czasami dochodzi do przypadków kuriozalnych.

Kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich ZUS dotyczą również kobiet w ciąży przebywających na zwolnieniu lekarskim. Odsyłam w tym wypadku do tekstu na naszym blogu, który powstał na kanwie jednej ze spraw naszych Klientek https://zawartka.pl/2021/06/28/czy-bedac-na-l4-w-ciazy-mozna-studiowac/

ZUS ZMIANY 2021 – UŁATWIENIA DLA ZUS W DOCHODZENIU NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ I ZWROT ZASIŁKU Z ODSETKAMI

Warto zasygnalizować, że ostatnie zmiany przepisów dały ZUS wręcz „zachętę” do kontroli zwolnień lekarskich. Teraz ZUS wydając decyzję zwrotową nie musi już udowadniać, że pouczył ubezpieczonego o okolicznościach powodujących ustanie prawa do świadczeń. Od 18 września 2021 r. za kwoty nienależnie pobranych świadczeń uważa się zasiłki chorobowe, co do których stwierdzono, że w okresie ich pobierania świadczeniobiorca wykonywał w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystywał zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia.

Co więcej po nowelizacji ZUS zażąda zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami naliczanymi od dnia następującego po dniu wypłaty świadczenia do dnia spłaty.

PRAWNIK ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu