SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ZUS KONTROLA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET

ZUS KONTROLA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET

W ostatnim czasie ZUS kontroluje firmy prowadzone przez przedsiębiorcze kobiety. Pojawiają się liczne publikacje na ten temat zamieszczane w sieci na stronach branżowych portali piszących o gospodarce i prawie takich jak chociażby forsal.pl, money.pl czy prawo.pl, o problemie równie często można przeczytać w prasie. Chociażby po tych publikacjach należy wnioskować, że w ciągu ostatnich miesięcy kontroli jest bardzo dużo. W Kancelarii mamy wiele zapytań o pomoc prawną przez przedsiębiorcze kobiety, które prowadzą własne firmy i przebywają bądź przebywały kilka lat temu na zasiłkach chorobowych i macierzyńskich. Zachęcam do skorzystania z pomocy prawnej już na etapie wszczęcia kontroli przez ZUS. W wielu przypadkach pozwala to uniknąć sytuacji, w której Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję o niepodleganiu ubezpieczeniom i żąda zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu chorobowego. ​

Jak wygląda kontrola ZUS?

Kontrola prowadzona przez ZUS może być wszczęta po doręczeniu kontrolowanemu przedsiębiorcy upoważnienia do przeprowadzenia kontroli i okazania legitymacji służbowej przez kontrolera ZUS. Z tego dokumentu przedsiębiorca dowie się m.in.:

  • kto będzie przeprowadzał kontrolę w jego firmie (imię i nazwisko oraz nr legitymacji służbowej inspektora kontroli ZUS);
  • jaki jest zakres przedmiotowy kontroli, czyli co będzie objęte zakresem kontroli;
  • ile dni będzie trwała kontrola w jego firmie.

ZUS jest ponadto zobowiązany do dochowania wymogu określonego w art. 48 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców. Przepis ten stanowi, że kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Nie dajmy się zwieść przez inspektora kontroli ZUS i nie podpisujmy żadnego dokumentu, który umożliwi przeprowadzenie kontroli przed upływem ustawowego terminu. Te 7 dni to niewiele, natomiast pozwalają one przygotować się do kontroli – chociażby poprzez kontakt z prawnikiem i zapewnienie sobie pomocy na czas prowadzonych czynności kontrolnych.  

Wszelkie wymogi formalne prowadzenia kontroli przez ZUS muszą być przestrzegane albowiem istotny wpływ naruszenia prawa w zakresie kontroli przez inspektora kontroli ZUS powoduje, że dowody uzyskane w toku kontroli nie mogą być wykorzystane w postępowaniu prowadzonym przez Zakład (por. wyrok NSA z dnia 25.01.2018 r., sygn. akt: I FSK 565/16, LEX nr 2440166). 

Jakie są uprawnienia inspektorów kontroli ZUS?

W czasie prowadzeni kontroli, Inspektor kontroli ZUS ma prawo badać wszelkie księgi i dokumenty firmy. Podczas kontroli inspektor odpiera również wyjaśnienia od płatnika. Może także przesłuchiwać świadków. Stanowi o tym przepis art. 87 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Protokół kontroli

Kontrola kończy się spisaniem protokołu pokontrolnego, w którym inspektor zamieszcza wszelkie ustalenia kontroli.

Co ważne – zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przedsiębiorca ma prawo złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu pokontrolnego pisemne zastrzeżenia do jego ustaleń. Inspektor kontroli Zakładu ma obowiązek rozpatrzyć zgłoszone zastrzeżenia i w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne. O sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń płatnika składek informuje się na piśmie.

Jako że ustalenie z kontroli stanowią podstawę do wydania decyzji przez ZUS, jest to ważne aby odpowiadały one rzeczywistemu stanowi faktycznemu. Warto zatem korzystać ze swoich praw i aktywnie uczestniczyć w toku kontroli jak i już po jej zakończeniu w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.

Prowadzisz spór z ZUS i potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

Dodaj komentarz

Close Menu