SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH A ZRZESZENIE W CECHU

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH A ZRZESZENIE W CECHU

W poprzednim wpisie na blogu informowaliśmy jak bronić się przed zmianą przepisów w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych.

Przyczynkiem do kolejnego tekstu o tej tematyce jest praktyka z jaką coraz częściej spotykamy się w codziennej obsłudze prawnej spraw naszych Klientów. Mianowicie urzędu odmawiają prawa do dofinansowania powołując się na fakt, że przedsiębiorca nie był zrzeszony w cechu.

Urzędy powołują się w tym zakresie na przepis art. 3 ust. 5 ustawy o rzemiośle, który stanowi, że rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle obowiązani są spełniać warunki określone odrębnymi przepisami oraz być członkami cechu albo izby rzemieślniczej. Tym samym dla wydziałów edukacji przynależność do organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła jest warunkiem niezbędnym do przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych.

Jeśli w Państwa przypadku urząd posłużył się tego typu przesłanką odmawiając prawa do dofinansowania kosztów kształcenia, koniecznie trzeba odwołać się od decyzji  lub skarżyć decyzję SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W orzecznictwie Sądów Administracyjnych wyrażany jest bowiem pogląd, że przepis art. 3 ust. 5 ustawy o rzemiośle nie należy do podstaw rozstrzygnięcia wniosku o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Takie stanowisko zaprezentował m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 17 marca 2008 r., sygn. akt IV SA/GI 878/07 (LEX nr 500717). W przywołanym wyroku, WSA w Gliwicach zajmował się sprawą, w której organy administracji obydwu instancji uznały, że zrzeszenie w organizacjach samorządu gospodarczego rzemiosła, stanowi jeden z warunków przysługiwania rzemieślnikowi dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika. W ramach oceny zgodności z prawem zaskarżonego rozstrzygnięcia, Sąd uznał że wykładnia przepisów prawa materialnego według której do rozpoznania wniosku przyjęto kryteria określone w art. 3 ust. 5 ustawy o rzemiośle jest nietrafna. WSA w Gliwicach podkreślił, że ustawa o rzemiośle dotyczy innego zakresu regulacji i przepisy tej ustawy nie ustanawiają warunków przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych.

Powyższy pogląd został potwierdzony również m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2008 r., sygn. akt II SA/Bd 1015/07 (LEX nr 521406), w którym Sąd stwierdził, że art. 3 ust. 5 ustawy o rzemiośle, jako przepis nie wypowiadający się w kwestii kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, nie może być uznany za „przepis odrębny” w rozumieniu art. 70b ust. 1 pkt 1 u.s.o.

Odmowa przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych w oparciu się o brak spełnienia warunku z art. 3 ust. 5 ustawy o rzemiośle stanowi naruszenie prawa materialnego poprzez błędną wykładnię przepisu art. 122 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe i przyjęcie, że art. 3 ust. 5 ustawy o rzemiośle może być uznany za „przepis odrębny” w rozumieniu art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe podczas gdy przepis art. 3 ust. 5 ustawy o rzemiośle nie odnosi się do kwestii kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

Dodaj komentarz

Close Menu