SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl

JAK ODWOŁAĆ SIĘ OD OPINII BIEGŁEGO SĄDOWEGO?

Właśnie otrzymałeś pismo z sądu z informacją, że sąd „doręcza w załączeniu odpis opinii wzywając o przedłożenie wszelkich ewentualnych zastrzeżeń w nieprzekraczalnym terminie 14 dni – pod rygorem ich późniejszego pominięcia” i zastanawiasz się jak odwołać się od opinii biegłego sądowego? Ten tekst jest dla Ciebie.

W ostatnim wpisie NIEKORZYSTNA OPINIA BIEGŁEGO RENTA wskazywaliśmy jak ważny w sprawie o rentę jest dowód z opinii biegłego. Pytacie Państwo: Jak odwołać się od opinii biegłego sądowego? Jak napisać zarzuty do opinii biegłego? Jak ustosunkować się do opinii biegłego? Czy ZUS może podważyć opinie biegłego sądowego?

Otrzymałeś pismo z sądu z niekorzystną opinią biegłego w sprawie o rentę. Potrzebujesz pomocy PRAWNIKA DO WALKI Z ZUS? Napisz do nas już dziś. Pomagamy w sprawach rentowych. Przygotowujemy zarzuty do opinii biegłego, a także prowadzimy sprawy kompleksowo.

Czytaj ile to kosztuje i jakie dokumenty przesłać: ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS W SPRAWIE RENTY

OPINIA BIEGŁEGO KLUCZOWA W SPRAWACH O RENTĘ

W orzecznictwie sądowym panuje powszechny pogląd, iż „Sąd nie może samodzielnie dokonać ustaleń dotyczących stanu zdrowia i stopnia naruszenia sprawności organizmu pod kątem zachowania lub braku zdolności do pracy. Ograniczenie samodzielności sądu w zakresie dokonywania ustaleń wymagających wiadomości specjalnych, wynikające z art. 278 § 1 k.p.c. obejmuje również ocenę wzajemnego powiązania ustalonych schorzeń i skutków tych relacji oraz stosowanych procedur leczniczych dla ustalenia przesłanki całkowitej niezdolności do pracy. Sąd nie może – wbrew opinii biegłych, dostarczających sądowi wiedzy specjalistycznej koniecznej do dokonania oceny stanu zdrowia osoby ubiegającej się oświadczenie rentowe, w tym rodzaju występujących schorzeń, stopnia ich zaawansowania i nasilenia związanych z nimi dolegliwości, stanowiących łącznie o zdolności do wykonywania zatrudnienia bądź braku takiej zdolności – oprzeć się na własnym przekonaniu, zasadach logicznego myślenia, doświadczenia życiowego i wiedzy powszechnej, które to kryteria ze zrozumiałych względów nie obejmują specjalistycznej wiedzy medycznej” (tak SN w postanowieniu z dnia 5 maja 2021 r., II USK 175/21).

Podkreśla się, że „Jeśli w sprawie o rentę z tytułu niezdolności do pracy przedmiotem sporu jest ocena stanu zdrowia osoby ubiegającej się o to świadczenie, to taka ocena jako wymagająca wiadomości specjalnych musi być dokonywana z udziałem biegłych lekarzy reprezentujących odpowiednie specjalności medyczne (art. 278 § 1 i następne k.p.c.) i opierać się przede wszystkim na wnioskach wynikających ze sporządzonych przez tych biegłych opiniach” (tak SN w postanowieniu z dnia 29 kwietnia 2021 r., I USK 99/21).

W sprawach o rentę dowód z opinii biegłego nie może być zastąpiony inną czynnością dowodową np. przesłuchaniem świadka (tak SN w postanowieniu z dnia 20 maja 2021 r., III USK 135/21).

JAK ODWOŁAĆ SIĘ OD OPINII BIEGŁEGO SĄDOWEGO? – KWESTIE FORMALNE

Jak odwołać się od opinii biegłego sądowego? Odwołanie od opinii biegłego sądowego zwykle tytułuje się jako „Zarzuty do opinii biegłego” lub „Stanowisko strony do opinii biegłego” to nic innego jak pismo procesowe, które powinno spełniać określone wymagania formalne – m.in. 1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane; 2) imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 3) oznaczenie rodzaju pisma; 4) osnowę wniosku lub oświadczenia; 5) w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów; 6) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 7) wymienienie załączników.

JAK NAPISAĆ ZARZUTY DO OPINII BIEGŁEGO?

Prawidłowo przygotowane zarzuty do opinii biegłego muszą zawierać merytoryczne argumenty, które przekonają sąd do tego, że opinia jest niemiarodajna. Nie wystarczy wskazać, że strona „nie zgadza się z opinią biegłego”. Samo niezadowolenie strony z opinii biegłego nic nie zmieni. Jak więc napisać zarzuty do opinii biegłego? Krytyka opinii, wyrażona w piśmie strony niezadowolonej z opinii, powinna opierać się na wytknięciu biegłemu błędów w zakresie dojścia do postawionego wniosku, czy to od strony zasad logicznego rozumowania, czy to przez pryzmat pominięcia części dokumentacji zalegającej w aktach sprawy, czy poprzez innego rodzaju uchybienia biegłego, które dyskwalifikują złożoną w sprawie opinię. W dobie pandemii w dużej ilości spraw biegli wydawali swoje opinie zaocznie – to jest tylko na podstawie analizy dokumentacji medycznej bez żadnego kontaktu z ubezpieczonym. Już sam ten element może być przyczynkiem do podważenia wydanej w sprawie opinii. W zarzutach do opinii biegłego strona może także sformułować dodatkowe pytania do biegłego, które w zamyśle mają zweryfikować poprawność wyprowadzonego wniosku końcowego w opinii – np. dlaczego biegły wskazał, że w badaniu MR głowy nie wykryto zmian podczas gdy z dokumentacji medycznej (tu wskazać konkretnie) i opisu badania MR głowy z dnia … uwidoczniono zmiany polegające na …(opisać).

JAK USTOSUNKOWAĆ SIĘ DO OPINII BIEGŁEGO? – WAŻNE ZACHOWANIE TERMINU

Termin wyznaczony przez sąd na ustosunkowanie się do opinii biegłego to tak zwany termin sądowy wynoszący z reguły 14 dni. Termin jest liczony od dnia otrzymania korespondencji z sądu. Czasem zdarza się, że sąd wyznaczy dłuższy termin wynoszący nawet 21 dni, a czasem to tylko 10 dni. Zdarzają się  także sędziowie wyznaczający termin 7 dni na wniesienie zarzutów do opinii biegłego.

[WAŻNE] art.  166 k.p.c.: Przewodniczący może z ważnej przyczyny przedłużyć termin sądowy na wniosek zgłoszony przed upływem terminu, nawet bez wysłuchania strony przeciwnej.

Zatem jeśli np. trafiłeś do szpitala i otrzymałeś pismo z sądu z wyznaczonym terminem do złożenia zarzutów do opinii biegłego, wówczas możesz poprosić o przedłużenie terminu na przedstawienie zarzutów do opinii.

PRAWNIK DO WALKI Z ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

POMAGAMY W SPRAWACH RENTOWYCH ZUS:

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu