SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
DWIE EMERYTURY DLA MUNDUROWYCH

DWIE EMERYTURY DLA MUNDUROWYCH

Dwie emerytury dla mundurowych. Czy można mieć dwie emerytury wypłacane jednocześnie? Można! Jeżeli ubezpieczony jest uprawniony do emerytury wojskowej lub policyjnej to ZUS z zasady będzie odmawiał wypłaty emerytury z systemu powszechnego.

ZUS wskazuje w swoich decyzjach, że zawiesza wypłatę emerytury z uwagi na zbieg prawa do więcej niż jednego świadczenia (tu wskazuje, że uprawniony pobiera emeryturę mundurową/policyjną), gdyż może być wypłacane tylko jedno świadczenie – wyższe lub wybrane przez emeryta.

ZUS opiera się w tej mierze na regulacji ustawy emerytalnej. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy emerytalnej: W razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie wypłaca się jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane przez zainteresowanego.

Analogiczna regulacja znajduje się w art. 7 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym: W razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przewidzianych w ustawie z prawem do emerytury lub renty albo do uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego przewidzianych w odrębnych przepisach wypłaca się świadczenie wyższe lub wybrane przez osobę uprawnioną, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

DWIE EMERYTURY DLA MUNDUROWYCH – WYJĄTEK OD ZASADY POBIERANIA JEDNEGO ŚWIADCZENIA

Kluczowy w tej sprawie jest pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w uzasadnieniu wyroku z dnia 24 stycznia 2019 r., I UK 426/17, w którym ustalono, że o zastosowaniu wyjątku od zasady wypłacania jednego świadczenia decyduje brak możliwości obliczenia emerytury wojskowej przy uwzględnieniu „cywilnego” stażu emerytalnego, a nie data przyjęcia żołnierza zawodowego do służby wojskowej.

Sąd Najwyższy wskazał na odmienną sytuację prawną żołnierzy zawodowych – w aspekcie wpływu „cywilnych” okresów stażu emerytalnego na prawo i wysokość świadczeń wojskowych pozostających w służbie przed 1 stycznia 1999 r. i osób odbywających służbę w okresie od 2 stycznia 1999 r. Sąd Najwyższy podkreślił w konkluzji, że żołnierz który pozostawał w służbie przed 2 stycznia 1999 r. może w świadczeniu wojskowym – korzystać z „cywilnej” wysługi emerytalnej, natomiast przyjęty do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. nie ma takiego uprawnienia.

Sąd Najwyższy podkreślił również, że kryterium, które niewątpliwie zadecydowało o uprzywilejowaniu (pobieraniem dwóch świadczeń) żołnierzy, którzy zostali powołani do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., to brak możliwości uwzględnienia w wojskowej emeryturze jakiegokolwiek okresu „cywilnego” stażu emerytalnego. Kryterium to jednocześnie określa krąg podmiotów charakteryzujących się jednakową cechą – istotną cechą relewantną. Do tej grupy należą emeryci wojskowi, których wypracowane okresy składkowe i nieskładkowe nie miały żadnego wpływu na wysokość emerytury wojskowej, do nich zaś należą wszyscy żołnierze, którzy zostali powołani do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. oraz niektórzy żołnierze, którzy pozostawali w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r.

Przyjmuje się, że prawo do pobierania emerytury w systemie powszechnym z ZUS obok emerytury wojskowej służy ubezpieczonemu tylko wtedy, gdyby nie było możliwości uwzględnienia przy ustalaniu wysokości emerytury wojskowej jego stażu ubezpieczeniowego w systemie powszechnym – stażu „cywilnego”.

Podsumowując, Sąd Najwyższy w cytowanym wyżej wyroku uznał, że w sytuacji kiedy występuje brak możliwości obliczenia emerytury wojskowej przy uwzględnieniu „cywilnego” stażu emerytalnego, ubezpieczony ma możliwość pobierania dwóch świadczeń emerytalnych z odrębnych systemów ubezpieczeniowego i zaopatrzeniowego. Ten pogląd ma zastosowanie także do emerytur policyjnych, co przesądził choćby Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 10 sierpnia 2020 r., VIII U 730/20. Tak więc były strażak, czy policjant też ma prawo do pobierania dwóch emerytury jednocześnie – emerytury ZER MSWiA i emerytury z ZUS.

Skontaktuj się z PRAWNIKIEM ZUS.

Stajemy po stronie obywatel w sporach z ZUS.

Adwokat ZUS. Radca prawny ZUS. Prawnik od spraw ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • porady prawne w sprawach ZUS
  • kontrola / postępowanie wyjaśniające ZUS
  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

 

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu