SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
PODSTAWOWY DOWÓD W SPRAWACH O RENTĘ

PODSTAWOWY DOWÓD W SPRAWACH O RENTĘ

Podstawowym dowodem w sprawach o rentę jest dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu medycyny. W zasadzie sąd nie może dokonać ustaleń sprzecznych z opinią biegłego, jeśli jest ona prawidłowa i jeżeli odmienne ustalenia nie mają oparcia w pozostałym materiale dowodowym.

O tym specyficznym dowodzie pisaliśmy już na blogu:

Przy przeprowadzaniu przez sąd ubezpieczeń społecznych postępowania dowodowego w sprawach o rentę nie można pominąć dowodu z opinii biegłego sądowego lekarza odpowiedniej specjalności. W postępowaniu sądowym ocena niezdolności do pracy, a co za tym idzie również weryfikacja orzeczeń lekarzy orzeczników, wymaga zasięgnięcia wiadomości specjalnych. Przy czym oceny niezdolności do pracy nie można dokonywać jedynie w oparciu o opinie lekarzy leczących ubezpieczonego, którzy nie odnoszą istniejących schorzeń do niezdolności do pracy w rozumieniu ustawy emerytalnej. Zatem kluczowym dowodem jest dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu medycyny (tak m.in. Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 12.09.2017 r., sygn. akt: III AUa 11/17, LEX nr 2379157).

Opinia biegłego podlega ocenie zgodnie z art. 233 § 1 k.p.c. na podstawie właściwych dla jej przedmiotu kryteriów. Zgodnie z tym przepisem:

Sąd ocenia wiarogodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału

Z uwagi na specyficzny charakter dowodu z opinii biegłego ocena ta jest o tyle ograniczona, że nie może wkraczać w zakres wymagający wiedzy specjalnej. Sąd nie może orzekać wbrew opinii biegłych sądowych – wprawdzie w ramach przyznanej Sądowi swobody w ocenie dowodów może on i powinien poddać opinie biegłych stosownej weryfikacji dla uznania ich za przekonujące bądź podlegające zdyskwalifikowaniu, jednakże nie może opierać się wyłącznie na własnej wiedzy, oderwanej od specjalistycznej wiedzy medycznej. Jednocześnie należy uwzględnić, że w sprawach o rentę z tytułu niezdolności do pracy ostatecznie decyduje sąd, gdyż niezdolność do pracy jako przesłanka renty ma tu znaczenie prawne – art. 12 i 13 ustawy o emeryturach i rentach (por. wyrok SN z dnia 3.09.2009 r., sygn. akt: III UK 30/09, LEX nr 537018).

Dodaj komentarz

Close Menu