SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
BRAK MOŻLIWOŚCI KORYGOWANIA PRZEZ SĄD PODSTAWY WYMIARU W SPRAWIE O PODLEGANIE UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM

BRAK MOŻLIWOŚCI KORYGOWANIA PRZEZ SĄD PODSTAWY WYMIARU W SPRAWIE O PODLEGANIE UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM

Opisywaliśmy niedawno na blogu sytuację, w której spór z organem rentowym dotyczył kwestii podlegania ubezpieczeniom społecznym. ZUS w swojej decyzji stwierdził fikcyjność działalności gospodarczej i wyłączył płatnika z ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczony wniósł odwołanie od decyzji. Sąd rozstrzygając sprawę wprawdzie uznał rację płatnika i orzekł że działalność gospodarcza była faktycznie wykonywana i stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych. Jednocześnie w tym samym wyroku – ni stąd ni zowąd – sąd obniżył zadeklarowaną przez przedsiębiorcę podstawę wymiaru składek.

CZY SĄD DZIAŁAŁ POZA ZAKRESEM SWOJEJ KOMPETENCJI?

Odpowiedź na postawione pytanie nie jest wcale taka prosta.

Wypada zauważyć, że „furtkę” do tego typu rozwiązań dało orzeczenie SN z dnia 5 września 2018 r. I UK 208/17 – które wielokrotnie krytykowaliśmy na blogu. Sąd Najwyższy we wskazanym wyroku stwierdził, że w razie potencjalnego sądowego ustalenia podlegania spornemu tytułowi ubezpieczeń społecznych dopuszczalna jest w tym samym postępowaniu sądowa weryfikacja zadeklarowanej, a w szczególności oczywiście zawyżonej podstawy wymiaru składek, która decyduje o wysokości świadczeń z ustalonego ubezpieczenia.

Jednak w orzecznictwie SN można odnaleźć wyroki, które przeczą wyżej przywołanemu poglądowi. W wyroku Sądu Najwyższego z 19 września 2017 r. II UK 413/16 wskazano na brak możliwości w sprawie o podleganie ubezpieczeniom społecznym korygowania podstawy wymiaru składek. Byłoby to bowiem sprzeczne z kontrolnym charakterem postępowania sadowego w tego typu sprawach, gdzie przedmiotem osądu jest treść decyzji ZUS wyznaczającej treść rozstrzygnięcia sądowego. Jest to także związane z kwestią zapewnienia jednoznaczności i pewności sytuacji prawnej ubezpieczonego także w aspekcie zakresu postępowania dowodowego i braku możliwości zaskakiwania strony innym rozstrzygnięciem sądowym aniżeli odnoszącym się wprost do treści decyzji ZUS.

NASZYM ZDANIEM

Aby można było w ogóle mówić o możliwości korygowania podstawy wymiaru składek w sprawie o podleganie ubezpieczeniom trzeba byłoby w pierwszej kolejności w ogóle uznać za dopuszczalną możliwość ingerencji w podstawę wymiaru deklarowaną przedsiębiorców. Naszym zdaniem ZUS nie ma w tym zakresie kompetencji, a to ze względu na wyraźną treść przepisów prawa ubezpieczeń społecznych zezwalających przedsiębiorcy do deklarowania dowolnej podstawy wymiaru. Pisaliśmy o tym we wpisie ZUS NIE MOŻE KWESTIONOWAĆ MAKSYMALNEJ PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK PRZEDSIĘBIORCÓW

Skoro niedopuszczalna jest ingerencja w podstawę wymiaru, to tym samym sądy nie są uprawnione do korygowania podstaw wymiaru składek w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym.

Poza tym w postępowaniu sądowym, wywołanym odwołaniem od decyzji organu rentowego, zgodnie z systemem orzekania w sprawach z tego zakresu, sąd rozstrzyga o prawidłowości zaskarżonej decyzji. Sąd nie działa w zastępstwie organu rentowego, w związku z czym nie ustala kwestii nieobjętych zakresem decyzji i jego rozstrzygnięcie odnosi się wyłącznie do zaskarżonej decyzji. Zatem jeśli decyzja dotyczy niepodlegania ubezpieczeniom społecznym, to sąd nie powinien „działać za ZUS” i sam z siebie obniżać podstawę wymiaru w sytuacji gdy stwierdzi że jednak przedsiębiorca podlega ubezpieczeniom społecznym.

Prawnik odwołanie od decyzji ZUS. Spory z ZUS to nasza specjalność.

Prawnik do walki z ZUS. Działamy na terenie całej Polski. Wycenę obsługi prawnej swojej sprawy z ZUS otrzymasz za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

Dodaj komentarz

Close Menu