SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ZATRUDNIENIE KOBIETY W CIĄŻY NA UMOWĘ O PRACĘ

ZATRUDNIENIE KOBIETY W CIĄŻY NA UMOWĘ O PRACĘ

Zatrudnienie kobiety w ciąży na umowę o pracę. Czy można zatrudnić kobietę w ciąży? Nie ma zakazu zatrudniania kobiet w ciąży. Warto mieć jednak na uwadze, że krótki okres pomiędzy zatrudnieniem kobiety a zgłoszeniem wniosku do ZUS o zasiłek chorobowy w trakcie ciąży lub wniosku o zasiłek macierzyński po urodzeniu dziecka może spowodować wszczęcie postępowania wyjaśniającego przez ZUS co do fikcyjności zatrudnienia / pozorności umowy o pracę.

Krótki okres pomiędzy zawarciem umowy o pracę, a wystąpieniem tak zwanego „ryzyka ubezpieczeniowego” (wniosek o zasiłek z ubezpieczenia chorobowego) jest dla ZUS podstawą do zbadania, czy tytuł do ubezpieczeń jest rzeczywisty.

O czym informowaliśmy na blogu, ZUS bardzo często w takich przypadkach zarzuca pozorność umowy o pracę powołując się na fakt, że obie strony stosunku pracy (pracodawca i pracownik) mieli świadomość, że praca w najlepszym wypadku będzie wykonywana jedynie przez kilka miesięcy, aby po tym okresie rozpocząć wielomiesięczny okres pobierania zasiłków finansowanych z Funduszu. Przy wykorzystaniu art. 83 § 1 Kodeksu cywilnego, ZUS uznaje umowę o pracę za pozorną. Bardzo często ZUS wyklucza kobietę w ciąży z ubezpieczeń społecznych nawet pomimo wykazania, że rzeczywiście doszło nie tylko formalnie do zawarcia umowy o pracę, ale pracownik świadczył pracę, a pracodawca z tej pracy korzystał.

ZATRUDNIENIE KOBIETY W CIĄŻY NA UMOWĘ O PRACĘ – WYROK ETPCZ: NIE MOŻNA DYSKRYMINOWAĆ KOBIET W CIAŻY

W tle spraw, w których ZUS kwestionuje zatrudnienie kobiet w ciąży pojawia się wątek dyskryminacji kobiet w ciąży przez organ rentowy. Taka praktyka ZUS budzi uzasadnione wątpliwości prawne.

Ostatnio w tej materii wypowiedział się Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z dnia 4 lutego 2021 r., sygn. 54711/15 (Jurčić vs Chorwacja). O sprawie napisały m.in. branżowy portal prawo.pl, rp.pl, czy Dziennik Gazeta Prawna – artykuł 1 i 2.

ETPC podkreślił, że ciężarna pracownica ma prawo do zatrudnienia i zasiłku z systemu ubezpieczeń społecznych, a podważanie umowy o pracę ze względu na ciążę jest sprzeczne z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. W omówieniu tego wyroku K. Wareckiej podkreślono, że – jak uznał Trybunał – administracyjna praktyka sprawdzania zatrudnienia ciężarnych to dyskryminacja. Autorka wskazała za Trybunałem, że właśnie ze względu na stan ciąży i wcześniejsze poddanie się procedurze zapłodnienia in vitro, zatrudnienie skarżącej zostało zweryfikowane i zakwestionowane przez organ ubezpieczeń. Trybunał stwierdził, iż odmowa zatrudnienia lub uznania świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu zatrudnienia ze względu na stan ciąży stanowi oczywistą i bezpośrednią dyskryminację ze względu na płeć.

Chorwacki ZUS odmówił zasiłków z ubezpieczenia podważając umowę o pracę z powołaniem się na stan ciąży. Sprawa wydaje się być bardzo podobna do działań polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tak jak w Chorwacji, także i u nas istnieje powszechna praktyka przeprowadzania kontroli umowy o pracę tylko na podstawie podjęcia zatrudnienia przez ciężarną. Takie działanie Trybunał uznał za niezgodne z prawem, jako dyskryminujące kobiety w ciąży.

ZATRUDNIENIE KOBIETY W CIĄŻY NA UMOWĘ O PRACĘ – KONSTYTUCJA RP: NIE MOŻNA DYSKRYMINOWAĆ KOBIET W CIAŻY

Kwestionowanie zatrudnienia kobiet w ciąży prowadzi do bezprawnego unicestwienia konstytucyjnie chronionego prawa do zabezpieczeń społecznych kobiety w ciąży.

Zgodnie z art. 33 ust. 2 Konstytucji, kobieta i mężczyzna mają równe prawa,
a w szczególności prawo do zabezpieczenia społecznego. Konstytucja nie tylko zabrania gorszego traktowania kobiet (a w tym ciężarnych), ale także roztacza nad nimi w pewnych przypadkach szczególną ochronę. Zgodnie z art. 18 Konstytucji rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajduje się pod ochroną i opieką RP. Rozwinięciem tego przepisu, jest art. 71 ust. 1 Konstytucji, który stanowi, że państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny, a rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a zwłaszcza rodziny wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze stron władz publicznych. Owa szczególna pomoc zostaje rozciągnięta dyspozycją art. 71 ust. 2 Konstytucji na matki przed i po urodzeniu dziecka.

Sytuacja kobiety w ciąży jest szczególna. Nie można twierdzić, że osoba w ciąży nie może poszukiwać zatrudnienia, podejmować działalności gospodarczej, chociażby z tego powodu, żeby skorzystać ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i macierzyńskiego. Również w okresie ciąży kobiety mogą wykonywać pracę w ramach prowadzonej działalności, a sytuacje chorobowe są w tym okresie trudne do przewidzenia (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21 stycznia 2014 r., sygn. akt III AUa 794/13).

PRAWNIK ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • porady prawne w sprawach ZUS
  • kontrola / postępowanie wyjaśniające ZUS
  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

OBEJRZYJ WYSTĄPIENIA PRAWNIKA OD ZUS NA SEJMOWEJ PODKOMISJI W SPRAWIE KOBIETY KONTRA ZUS

ZOBACZ TERAZ: KANCELARIA WYGRYWA SPRAWĘ Z ZUS

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu