SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
PODWAŻENIE PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM PRZEZ ZUS

PODWAŻENIE PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM PRZEZ ZUS

Dzisiejszy wpis będzie poświęcony omówieniu korzystnego dla płatników wyroku jaki wydał Sąd Apelacyjny w Łodzi (wyrok z dnia 28.12.2016 r., sygn. akt: III AUa 53/16, LEX nr 2196180).

Sąd oceniał stan faktyczny, który ZUS bardzo często kwestionuje i z góry uznaje, że firma jest prowadzona dla pozoru.

Mianowicie, kobieta wznowiła prowadzenie działalności gospodarczej od dnia 1 sierpnia 2014 roku. Podejmując ponownie działalność była w ciąży od około połowy czerwca 2014 r. (data porodu została wyznaczona na 8 marca 2015 r.). Kobieta korzystała ze zwolnienie lekarskiego od połowy grudnia 2014 r., które to zwolnienie było podyktowane nasilonymi dolegliwościami w zaawansowanej ciąży.

Odwołująca się zadeklarowała podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za sierpień 2014 r. w wysokości 2.247,60 zł, a za kolejne miesiące: wrzesień, październik i listopad po 8.000 zł oraz opłaciła należne składki, co przewyższało osiągnięty przychód albowiem z podatkowej księgi przychodów i rozchodów wynika, że w sierpniu 2014 r. wartość sprzedanych towarów i usług dała kwotę 680 zł, we wrześniu 2014 r. kwotę 2.006 zł, w październiku 2014 r. kwotę 2.068 zł, w listopadzie 2014 r. kwotę 2.974 zł i w grudniu 2014 r. kwotę 970 zł.

W tym stanie faktycznym ZUS wydał decyzję o wyłączeniu kobiety z ubezpieczeń społecznych, gdyż jej działania, w ocenie urzędników, związane ze zgłoszeniem działalności gospodarczej miały charakter pozorny. Organ rentowy zakwestionował także zarobkowy cel działalności.

Sąd 1. Instancji oddalił odwołanie skarżącej, uznając że: „Zachowanie polegające na wyborze droższego ubezpieczenia dla osób prowadzących działalność gospodarczą świadczy, że celem skarżącej było uzyskanie wysokich świadczeń zawiązanych ze stwierdzoną ciążą, a nie faktyczne prowadzenie działalności”. Jak ocenił Sąd Okręgowy: „Zarobkowy charakter podjętych działań i podporządkowanie regułom opłacalności polegało na zamiarze uzyskania wysokich świadczeń z ZUS”.

Skarżąca, reprezentowana przez profesjonalną Kancelarię, złożyła apelację od tego wyroku. Sąd Apelacyjny w Łodzi uznał jej argumenty i zmienił zaskarżony wyrok oraz poprzedzającą go decyzję ZUS na korzyść kobiety – ustalając że podlega ona ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

W motywach wydanego orzeczenia Sąd odwoławczy podkreślił, że rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w ciąży nie jest w żadnym razie sprzeczne z prawem, a prawidłowo przebiegająca ciąża nie stanowi przeszkody do skutecznego podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej, szczególnie jeśli nie jest to działalność wymagająca zwiększonego wysiłku fizycznego oraz pozwala na ustalenie elastycznych godzin pracy, zwłaszcza we własnym domu.

Sąd Apelacyjny w Łodzi uznał przy tym, że rozpoczęcie przez kobietę w ciąży działalności gospodarczej, do której posiada doświadczenie i zamiar prowadzenia, nawet gdyby głównym motywem było uzyskanie przez nią wyższych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, nie jest naganne, jeśli działalność ta była wykonywana.

Ponadto Sąd 2. Instancji jasno i wyraźnie wypowiedział się odnośnie zarobkowego charakteru działalności gospodarczej uznając, że:

Zarobkowy charakter działalności w żadnym razie nie może być kwestionowany przez ocenę zadeklarowanej podstawy wymiaru składek, jako zbyt wysokiej w stosunku do przychodu

Sąd przywołał także pogląd wyrażony w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie I UK 145/14, LEX nr 1622302, uznając go za słuszny, gdzie wyrażone zostało zapatrywanie, zgodnie z którym:

„Jeśli więc przepis prawa ubezpieczeń społecznych o charakterze ius cogens zezwala na zadeklarowanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe na poziomie do 250% przeciętnego wynagrodzenia w oderwaniu od pojęcia rzeczywistego przychodu, to zachowanie płatnika, realizującego swe uprawnienie w oparciu o taki bezwzględnie obowiązujący przepis prawa, nie może być podważane

Reasumując uzasadnienie wydanego orzeczenia, Sąd Apelacyjny w Łodzi uznał, że „faktyczne prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej implikuje podleganie przedsiębiorcy ubezpieczeniom społecznym z mocy ustawy i nie ma prawnych instrumentów do kwestionowania podlegania tym ubezpieczeniom przez pryzmat zbyt wysoko zadeklarowanej kwoty podstawy wymiaru składek w porównaniu do zysku z działalności, gdyż składka nie pozostaje w żadnym prawnym związku z faktycznym przychodem przedsiębiorcy i jego wysokością, lecz jedynie z istnieniem tytułu do ubezpieczeń”.

Bardzo istotne w tej sprawie okazało się zaangażowanie i praca wykonana przez Kancelarię reprezentującą interes prawny skarżącej. To prawnicy odwołującej się wykazali nieprawidłowość orzeczenia Sądu 1. Instancji powołując w apelacji celny zarzut dokonania ustaleń faktycznych sprzecznych z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, któremu Sąd przyznał walor wiarygodności.

 

Z dzisiejszego wpisu można wyciągnąć zatem dwa wnioski:

  1. Warto powołać się w swojej sprawie na rozsądny głos płynący z wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r., sygn. akt: III AUa 53/16
  2. Warto korzystać z usług Kancelarii Prawnych w sporach z ZUS

Prawnik w sprawach ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Skontaktuj się z nami:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

Dodaj komentarz

Close Menu