SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ZWROT NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ – JAK SIĘ BRONIĆ?

ZWROT NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ – JAK SIĘ BRONIĆ?

We wpisie z sierpnia 2019 DECYZJA ZUS O ZWROCIE NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ POMIMO BRAKU PRAWOMOCNOŚĆ DECYZJI O NIEPODLEGANIU UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM pisaliśmy o praktyce działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który nie czekając na uprawomocnienie się decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym wydaje drugą decyzję – decyzję o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń.

W dzisiejszym wpisie chcieliśmy podzielić się z Czytelnikami bloga nowymi informacjami w tym temacie, które pozwolą jeszcze skuteczniej kwestionować bezprawną decyzję ZUS o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń.

ARGUMENT NR 1 – NARUSZENIE ART. 130 KPA

W pierwszej kolejności należy poszukać odpowiedzi na pytanie, co tak naprawdę powinien zrobić ZUS z postępowaniem ws. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, w sytuacji gdy ubezpieczony złoży odwołanie od decyzji o niepodleganiu. Otóż analiza właściwych przepisów prawa nakazuje aby organ administracji obligatoryjnie zawieszał takie postępowanie z urzędu. Taki tryb postępowania wynika wprost z przepisu art. 97 § 1 pkt 4 KPA. W sytuacji gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien zawiesić postępowanie o zwrot nienależnie pobranych świadczeń do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego jakim jest (nie)podleganie ubezpieczeniom społecznym.

Niestety dotychczasowa praktyka ZUS jest zgoła odmienna. ZUS prowadzi postępowanie o zwrot nienależnie pobranych świadczeń i wydaje w tym zakresie decyzję zwrotową. ZUS wydając decyzję zwrotową opiera się na nieprawomocnej decyzji o niepodleganiu, czym narusza art. 130 KPA, który w § 1 stanowi że przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu, a §2 mówi, że wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

ARGUMENT NR 2 – KROPLA DRĄŻY SKAŁĘ

Co ciekawe ostatnio praktyka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaczyna się nieco zmieniać i pojawiają się postępowania, w których ZUS nie wydaje decyzji o zwrot nienależnie pobranych świadczeń tylko zawiesza to postępowanie do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy o niepodleganie ubezpieczeniom społecznym.

Przykład takiego postanowienia zamieszczamy poniżej:

Sprawa dotyczyła sytuacji gdzie ZUS zakwestionował przedsiębiorcy wysoką podstawę wymiaru składek i ją obniżył (decyzja nr 1). Od tej decyzji Płatnik wniósł odwołanie, a co za tym idzie decyzja jako nieprawomocna nie podlegała wykonaniu. Po wysłaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania o zwrot nienależnie pobranych świadczeń, ZUS wydał postanowienia, w którym zawiesił to postępowanie do czasu prawomocnego zakończenia sprawy o ustalenie podstawy wymiaru.

Wyżej przywołane postanowienie daje możliwość do stawiania ZUS zarzutu w indywidualnej sprawie opartego na art. 8 KPA. Zgodnie z tym przepisem organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym. Skoro zatem jeden z oddziałów ZUS nie wydał decyzji zwrotowej tylko zawiesił postępowanie o zwrot nienależnie pobranych świadczeń, to inne oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinny rozstrzygać tak samo – tj. zawieszać postępowanie zwrotowe, a nie wydawać w tym zakresie decyzji z naruszeniem art. 130 KPA.

ARGUMENT NR 3 – Rzecznik MiŚP

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw w stanowiskach które wyraża w indywidualnych sprawach przedsiębiorców, wskazuje że:

Rzecznik podkreśla naruszenie przez ZUS art. 130 KPA uznając za niedopuszczalne działanie organu rentowego polegające na wydaniu dalszych decyzji w przedmiocie zasadności pobranych przez ubezpieczoną w przeszłości zasiłków na podstawie wcześniejszej nieprawomocnej decyzji ZUS o niepodleganiu. W sytuacji bowiem, gdy decyzja organu rentowego, mająca znaczenie na dalszym etapie postępowania administracyjnego – jest nieprawomocna, to nie może stanowić podstawy do wszczęcia kolejnych postępowań zmierzających do wydania dalszych decyzji oraz wydania kolejnych decyzji u tego samego przedsiębiorcy. Decyzja nieprawomocna nie jest wykonalna, a wniesienie odwołania powoduje z mocy prawa wstrzymanie wykonania decyzji. Skoro zatem w sprawie nie została przesądzona kwestia podlegania przez Płatnika ubezpieczeniom społecznym, to nie można wydawać kolejnej decyzji, tym razem co do zasadności pobrania przez ubezpieczoną w przeszłości zasiłków.

W ocenie Rzecznika Zakład Ubezpieczeń Społecznych wszczynając z urzędu postępowanie w sprawie zasadności pobrania przez ubezpieczonego zasiłków z ubezpieczenia chorobowego narusza Konstytucję Biznesu tj. zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasadę pogłębiania zaufania, proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.

Reprezentujemy Klientów w sporach z ZUS na terenie całej Polski. Prawnik od spraw ZUS.

Skontaktuj się z nami:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

Dodaj komentarz

Close Menu