SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
PODPIS ELEKTRONICZNY A ZWOLNIENIE LEKARSKIE

PODPIS ELEKTRONICZNY A ZWOLNIENIE LEKARSKIE

Podpis elektroniczny a zwolnienie lekarskie – właśnie, jak to jest? Czy przedsiębiorca przebywający na L4 może podpisać dokumenty podpisem elektronicznym? Czy nie spowoduje to utraty prawa do zasiłku chorobowego? Wyrzucenie z ubezpieczenia chorobowego i w konsekwencji zwrotu wypłaconych przez ZUS zasiłków?

Analizę wypada zacząć od tego, że zgodnie z art. 17 ustawy zasiłkowej ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Dla ZUS w dalszym ciągu sytuacja, gdy przedsiębiorca w czasie niezdolności do pracy wykorzystuje podpis elektroniczny i korzysta z systemu Płatnik wysyłając za jego pomocą dokumenty rozliczeniowe jest równoznaczna z prowadzeniem działalności gospodarczej i skutkuje utratą prawa do zasiłku za cały okres tego zwolnienia.

PODPIS ELEKTRONICZNY A ZWOLNIENIE LEKARSKIE – SĄD NIE ZGADZA SIĘ Z ZUS

Zgodnie z poglądami sądów ubezpieczeń społecznych taka czynność nie uzasadnia utraty zasiłku chorobowego za ten okres albowiem sporadyczna, wymuszona okolicznościami, aktywność zawodowa może usprawiedliwiać zachowanie prawa do zasiłku chorobowego.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 czerwca 2008 r., sygn. III UK 11/08 stwierdził, że samo podpisywanie faktur i innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności (w sytuacji gdy nie ma możliwości jej zawieszenia) w okresie pobierania zasiłku można uznać za działalność, która nie ma zarobkowego charakteru. Ten pogląd wpisuje się w obecnie dominujący nurt w orzecznictwie, zgodnie z którym wykonywanie czynności „sporadycznie” i o „formalnym charakterze” nie powoduje utraty prawa do zasiłku chorobowego. Podejmowane przez osobę pobierającą zasiłek czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą mieć charakteru merytorycznego.

W dotychczasowym orzecznictwie za pracę zarobkową nie uznano czynności, poza podstawową działalnością oraz czynności przedsiębiorcy polegających wyłącznie na podpisywaniu faktur sporządzonych przez inne osoby (wyrok SN z 17 stycznia 2002 r., II UKN 710/00 oraz wyrok SN z 4 kwietnia 2012 r., II UK 186/11). W obu przypadkach można mówić o wykonywaniu przez przedsiębiorcę czynności o charakterze ubocznym, związanych z prowadzoną działalnością, których wyjątkowy charakter nie znosi wymogu zaniechania pracy w okresie niezdolności do pracy. Zatem według SN samo podpisywanie dokumentów nie jest traktowane jako praca zarobkowa i nie skutkuje utratą prawa do zasiłku.

Powyższe orzecznictwo Sądu Najwyższego znajduje odzwierciedlenie również w wyrokach sądów niższych instancji. Przykładowo Sąd Rejonowy w Rybniku w wyroku z dnia 21 stycznia 2020 r. (V U 49/19) zmienił zaskarżoną decyzję ZUS i przyznał ubezpieczonej prawo do zasiłku chorobowego. ZUS zarzucił ubezpieczonej, że ta prowadząc biuro rachunkowe, w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim logowała się na PUE ZUS – co zdaniem organu rentowego uzasadniało utratę prawa do zasiłków za sporne okresy. W sprawie ZUS zarzucał również, że w okresie niezdolności do pracy ubezpieczona podpisywała dokumenty przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego przez program Płatnik. Sąd podzielił cytowany powyżej pogląd z wyroku Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2012 r., II UK 186/11 i uznał, że nie każda nawet aktywność zawodowa, powoduje utratę prawa do świadczeń należnych na wypadek niezdolności do pracy. Jeżeli aktywność taka ogranicza się do wykonywania sporadycznych czynności nie przesądza to o prowadzeniu działalności zarobkowej w rozumieniu przepisu art. 17 ustawy zasiłkowej.

W przywołanym wyroku Sąd Rejonowy w Rybniku słusznie ocenił, że: „jak wykazało przeprowadzone postępowanie dowodowe, w związku z prowadzoną działalnością w spornych okresach ubezpieczona poprzez program Płatnik podpisała kilkukrotnie podpisem kwalifikowanym, przebywając w swoim domu, dokumenty rozliczeniowe DRA oraz deklaracje ZWUA i ZUA, które wcześniej zostały przygotowane przez jej pracownika. Ubezpieczona nie mogła odmówić złożenia podpisów pod ww. dokumentami, gdyż naraziłaby swoich klientów na utratę świadczeń z ZUS albo na brak objęcia ubezpieczeniem. Ubezpieczona była jedyną osobą, która miała uprawnienia do złożenia kwalifikowanego podpisu. Czynności te zajęły jej kilka minut. Norma wyrażona w art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej, ma zapobiegać wykorzystywaniu zwolnień od pracy na rzeczywiste jej wykonywanie. Natomiast nie oznacza to, że norma ta jest oderwana od realiów życiowych, w których pracownik niezdolny do pracy, wykonuje jedynie formalne czynności by zapewnić ciągłość relacji z klientami. Zdaniem Sądu, biorąc pod uwagę zasady logicznego rozumowania, krótka, parominutowa czynność, z pewnością nie mogła zaszkodzić ubezpieczonej”.

Cieszy taki głos rozsądku Sądów i kubeł zimnej wody na głowy urzędników ZUS, którzy nazbyt rygorystycznie i aptekarsko podchodzą do „pracy” przedsiębiorcy w postaci złożenia podpisu na zwolnieniu lekarskim.

PODPIS ELEKTRONICZNY A ZWOLNIENIE LEKARSKIE – UWAGI PRAKTYCZNE

Ustawa z 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym została uchylona z dniem 07-10-2016. Została ona zastąpiona ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Zasady posługiwania się podpisem elektronicznym pomimo zmiany ustawy pozostają niezmienne. To znaczy, że wykorzystywać kwalifikowany podpis elektroniczny może tylko i wyłącznie osoba do której został on przypisany. Za posługiwanie się cudzym podpisem ustawa przewiduje sankcje karne.

Oznacza to, że przedsiębiorca nie może upoważnić swojego pracownika do tego, aby wykorzystywał jego kwalifikowany podpis elektroniczny.

W tym kontekście aby nie narażać się na spór z ZUS co do prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego ani też nie wchodzić w konflikt z prawem karnym, w okresie przebywania na L4 należy zapewnić możliwość funkcjonowania w firmie innej osoby, dla której będzie zamówiony kwalifikowany podpis elektroniczny przypisany do tej konkretnej osoby.

Skontaktuj się z PRAWNIKIEM ZUS:

Adwokat ZUS. Radca prawny ZUS. Prawnik od spraw ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • porady prawne w sprawach ZUS
  • kontrola / postępowanie wyjaśniające ZUS
  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Zapytaj o ofertę – wycena zlecenia przeprowadzana jest za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

OBEJRZYJ WYSTĄPIENIA PRAWNIKA OD ZUS NA SEJMOWEJ PODKOMISJI W SPRAWIE KOBIETY KONTRA ZUS

ZOBACZ TERAZ: KANCELARIA WYGRYWA SPRAWĘ Z ZUS

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu