SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
PUNKT 7 W ORZECZENIU AUTYZM

PUNKT 7 W ORZECZENIU AUTYZM

Punkt 7 w orzeczeniu autyzm. Brak punkt 7 w orzeczeniu o niepełnosprawności. Punkt 7 w orzeczeniu Forum. Punkt 7 w orzeczeniu Zespół Aspergera. Autyzm a punkt 7 Forum. Odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności punkt 7 autyzm. Punkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności. Orzeczenie o niepełnosprawności punkt 7 i 8 Forum. Świadczenie pielęgnacyjne punkt 8.

Poruszaliśmy już tę tematykę na blogu we wpisach ODWOŁANIE OD ORZECZENIA PUNKT 7 AUTYZM oraz CO DAJE PUNKT 7 W ORZECZENIU O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

Przygotowujemy odwołania od orzeczeń o niepełnosprawności, gdzie Powiatowy Zespół odmówił wskazań w zakresie pkt 7. Często tego typu sprawy trafiają do Sądu. Jako kancelaria prowadząca bardzo dużą ilość tego typu spraw widzimy tendencję, gdzie biegli sądowi potrafią błędnie interpretować przepisy i do przyznania pkt 7 w orzeczeniu wymagają również niepełnosprawności „ruchowej”, w rozumieniu konieczności sprawowania „pielęgnacji” nad osobą niepełnosprawną. Jest to błąd i tego typu dodatkowe, pozaustawowe wymogi nie powinny być stawiane, aby uzyskać pkt 7 w orzeczeniu.

PUNKT 7 W ORZECZENIU AUTYZM

Osoba ze spektrum całościowych zaburzeń rozwojowych o cechach autyzmu, czy Zespołu Aspergera, w sytuacji natężenia negatywnych zjawisk, powinna otrzymać wskazania w zakresie pkt 7 w orzeczeniu, nawet w przypadku gdy jest w stanie wykonać „czynności samoobsługowe”, tj. umyć się, ubrać, czy przygotować posiłek.

W myśli art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.

Jak wyłożył Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 listopada 2021 r., I USKP 55/21:

O ile przesłanką zaliczenia zarówno do znacznego, jak i do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności jest niezdolność do pracy albo zdolność do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej, o tyle o możliwości zaliczenia do znacznego stopnia niepełnosprawności w istocie decydują pozostałe przesłanki związane z występowaniem, w celu pełnienia ról społecznych, wymogu stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, która oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację. Zasadniczym czynnikiem, którego wystąpienie wskazuje na znaczny stopień niepełnosprawności, jest zatem niezdolność do samodzielnej egzystencji charakteryzująca się takim naruszeniem sprawności organizmu, które uniemożliwia (czyli wyklucza) samodzielne (tzn. bez pomocy innych osób) zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych. Za takie potrzeby uważa się zaś przede wszystkim (co oznacza otwarty katalog potrzeb) samoobsługę, poruszanie się i komunikację. Wymaga też podkreślenia, że – jak się zdaje – w omawianej regulacji nie chodzi o wystąpienie takiej sytuacji, w której nie jest możliwe samodzielne zaspokajanie wszystkich wymienionych potrzeb życiowych traktowanych kumulatywnie (łącznie), ale takiej, która wyklucza samodzielne zaspokajanie choćby części życiowych potrzeb określanych jako podstawowe. Trudno bowiem wyobrazić sobie, aby osoba, która z powodu naruszenia sprawności organizmu na przykład nie może w ogóle samodzielnie poruszać się bądź wykonywać czynności samoobsługowych, albo mieć zupełnie wyłączoną możliwość komunikowania się z otoczeniem, nie została uznana za niezdolną do samodzielnej egzystencji. Wymienione potrzeby pozostają bowiem ze sobą w związku, w tym znaczeniu, że niemożność samodzielnego zaspokojenia każdej z nich powoduje utrudnienie samodzielnej egzystencji w takim stopniu, który w istocie tę samodzielną egzystencję uniemożliwia”.

Jasno Sąd Najwyższy wypowiedział się w zacytowanym wyroku, że w przepisie nie chodzi o wystąpienie takiej sytuacji, w której nie jest możliwe samodzielne zaspokajanie  w s z y s t k i c h wymienionych potrzeb życiowych traktowanych łącznie.

Ponadto, cytując dalej z przywołanego wyroku SN, „Skoro istotną przesłankę ubezwłasnowolnienia całkowitego stanowi między innymi brak świadomego kontaktu z otoczeniem, to przesłanka ta może być bez wątpienia utożsamiana z niemożnością zaspokajania potrzeby komunikowania się, będącej przecież z jedną z podstawowych potrzeb życiowych, których niemożność samodzielnego zaspokojenia decyduje o niezdolności do samodzielnej egzystencji jako warunku zaliczenia do znacznego stopnia niepełnosprawności w myśl art. 4 ust. 1 i 4 ustawy z 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”.

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI POMOC PRAWNA

Zwiększ swoje szanse na sukces. Zgłoś się do nas już dziś. W ramach kancelarii prowadzimy kompleksowo sprawy z odwołania od orzeczenia WZON o stopniu niepełnosprawności w sądzie rejonowym oraz na dalszym etapie w sądzie okręgowym dbając o zabezpieczenie interesu prawnego Klienta w toku całego postepowania sądowego.

Jeśli chcesz prowadzić swoją sprawę samodzielnie, możesz zamówić u nas przygotowanie profesjonalnego odwołania do sądu od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Przygotowujemy dla Klientów również odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na etapie administracyjnym, tj. odwołanie od orzeczenia PZON do WZON.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu