SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ZAKWESTIONOWANIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ ZUS

ZAKWESTIONOWANIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ ZUS

Zakwestionowanie umowy o pracę przez ZUS. Dziś wracamy do cieszącego się dużą popularnością na naszym blogu tematu podważania umowy o pracę przez ZUS. Chcemy wskazać wadliwość decyzji ZUS o niepodleganiu do ubezpieczeń społecznych z tytułu zawartej umowy o pracę, gdzie jako argument na pozorność zatrudnienia ZUS podaje brak badań lekarskich lub brak przeprowadzenia szkolenia bhp.

Jeśli otrzymałeś decyzję ZUS o niepodleganiu do ubezpieczeń społecznych, przeczytaj ją uważnie czy i w Twojej sprawie ZUS nie posłużył się tego typu argumentami.

CZYTAJ WIĘCEJ:

ZUS PODWAŻA UMOWĘ O PRACĘ. JAK SIĘ BRONIĆ? – CZ. I / CZ. II / CZ. III / CZ. IV

Zakwestionowanie przez ZUS zawartej umowy o pracę przez pryzmat spóźnionych badań lekarskich czy podważania szkolenia BHP nie daje podstaw do przyjęcia, że nawiązany stosunek prawny nie jest umową o pracę.

ZAKWESTIONOWANIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ ZUS Z UWAGI NA BRAK BADAŃ LEKARSKICH

Brak badań lekarskich, czy spóźnione badania lekarskie są często wykorzystywanym argumentem do zakwestionowania umowy o pracę przez ZUS.

Jak wskazuje się w orzecznictwie, dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnych badań profilaktycznych nie jest okolicznością, która mogłaby przemawiać za nieważnością stosunku pracy, gdyż dopuszczenie do pracy bez aktualnego badania lekarskiego nie jest elementem czynności prawnej (oświadczenia woli) zawarcia umowy o pracę, a więc nie może powodować jej nieważności (tak m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2005 r., II UK 275/04).

Wymóg przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich pracownika przyjmowanego do pracy statuuje art. 229 Kodeksu pracy. Celem tej regulacji jest ustalenie zdolności pracownika do wykonywania określonej pracy pod kątem przesłanki medycznej. Natomiast samo dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku nie wpływa na ważność samej umowy o pracę.

ZAKWESTIONOWANIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ ZUS Z POWOŁANIEM SIĘ NA BRAK SZKOLENIA BHP

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy.

Szkolenie BHP obejmuje instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Co ważne instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy. Natomiast instruktaż stanowiskowy jest wymagany w przypadku pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych.

Po myśli obowiązującego rozporządzenia ws. szkolenia w dziedzinie bhp instruktaż ogólny może przeprowadzić sam pracodawca (§10 ust. 2).

Niemniej jednak zdarza się w praktyce, że w przypadku kontroli ZUS okazuje się, iż pracownik nie odbył przeszkolenia BHP, co od razu dla organu rentowego jest argumentem za pozornością zawartej umowy o pracę. Tymczasem jak wskazała T. Wyka w Komentarzu do art. 2373 Kodeksu pracy pod red. K.W. Barana, ustawodawca zakazuje dopuszczenia pracownika do pracy bez zapewnienia pracownikowi szkolenia bhp, przy czym „Należy podkreślić, że jest to zakaz dopuszczenia do pracy, a nie nawiązania stosunku pracy, co oznacza, że przeprowadzenie szkolenia lub jego brak nie jest przesłanką ważności i skuteczności nawiązanego stosunku pracy”.

Brak szkolenia bhp nie jest przesłanką ważności umowy o pracę. Oczywiście pracodawca dopuszczając pracownika do pracy bez przeszkolenia narusza przepisy prawa pracy i wymóg zorganizowania dla pracownika szkolenia bhp, natomiast tego typu uchybienie nie ma wpływu na skuteczność umowy o pracę. Tym samym zakwestionowanie umowy o pracę przez ZUS z powołaniem się na brak przeprowadzenia szkolenia bhp nie powinien być podstawą do uznania stosunku pracy za nieważny.

Skontaktuj się z PRAWNIKIEM ZUS:

Adwokat ZUS. Radca prawny ZUS. Prawnik od spraw ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • porady prawne w sprawach ZUS
  • kontrola / postępowanie wyjaśniające ZUS
  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Zapytaj o ofertę – wycena zlecenia przeprowadzana jest za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

OBEJRZYJ WYSTĄPIENIA PRAWNIKA OD ZUS NA SEJMOWEJ PODKOMISJI W SPRAWIE KOBIETY KONTRA ZUS

ZOBACZ TERAZ: KANCELARIA WYGRYWA SPRAWĘ Z ZUS

Dodaj komentarz

Close Menu