SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
PRAWNIK SPRAWY ZUS. ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS – JAK JE PRZYGOTOWAĆ?

PRAWNIK SPRAWY ZUS. ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS – JAK JE PRZYGOTOWAĆ?

ZUS rozstrzyga sprawę poprzez wydanie decyzji. Jeśli nie zgadasz się z decyzją ZUS w swojej sprawie przysługuje Ci prawo zaskarżenia jej do sądu poprzez wniesienie odwołania od decyzji. Odwołanie jest wolne od opłat. Pamiętaj jednak, że w przypadku przegranej sprawy sąd może obciążyć Cię obowiązkiem poniesienia kosztów sądowych, w tym kosztów reprezentacji ZUS przez radcę prawnego lub adwokata.

Odwołanie od decyzji ZUS – wymogi formalne

[SĄD WŁAŚCIWY] Na końcu każdej decyzji ZUS powinno znaleźć się odpowiednie pouczenie, z którego będzie wynikać jaki sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy z odwołania od tej konkretnej decyzji ZUS. Z praktyki zajmowania się tego typu sprawami w Kancelarii widzę, że tego typu pouczenia są coraz to uboższe i Ubezpieczony chcący odwołać się od decyzji nie dowie się np. do jakiego miejscowo sądu ma skierować swoje odwołanie od decyzji ZUS. Pouczenia są często zbyt ogólne. Przyjrzyjmy się zatem przepisom, które regulują kwestię właściwości sądu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Odwołanie należy wnieść do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby odwołującej się od decyzji (art. 461 § 2 KPC). Sądem pierwszej instancji właściwym do złożenia odwołania jest co do zasady sąd okręgowy wydział ubezpieczeń społecznych lub wydział pracy i ubezpieczeń społecznych (art. 4778 § 1 KPC). Jedynie w sprawach wyraźnie wskazanych w ustawie, sądem właściwym do rozpoznania odwołania w pierwszej instancji będzie sąd rejonowy. Odwołanie kierujemy do sądu rejonowego m.in. w sprawie o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński oraz pogrzebowy, czy w sprawach o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (art. 4778 § 2 KPC).

Odwołanie od decyzji składa się do sądu za pośrednictwem ZUS. W praktyce wygląda to tak, że Ubezpieczony składa odwołanie w placówce ZUS, która wydała decyzję. Dopiero ZUS przekazuje odwołanie do właściwego Sądu.

[DOCHOWANIE TERMINU] Odwołanie powinno być wniesione na piśmie, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Liczy się zatem dzień odebrania korespondencji z ZUS, a nie data sporządzenia decyzji wskazana w jej nagłówku. Zgodnie z regułą wyrażoną w przepisie art. 57 § 3 KPA, terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

Przykład: jeśli odebrałeś decyzję ZUS w dniu 20.08.2019 r., to miesięczny termin na wniesienie odwołania upłynie w dniu 20.09.2019 r.

[OZNACZENIE ZASKARŻONEJ DECYZJI] W odwołaniu wskazujemy znak decyzji i datę jej wydania. Można również wskazać numer, pod którą była prowadzona sprawa. Jest to istotne z tego względu, że precyzuje jakiego postępowania zakończonego decyzją odwołanie dotyczy. Może się bowiem zdarzyć tak, że ZUS prowadzi wiele postępowań w stosunku do Ubezpieczonego i brak wyraźnego oznaczenia zaskarżonej decyzji mógłby spowodować wątpliwości, co do której z decyzji zostało wniesione odwołanie.

[ZWIĘZŁE PRZYTOCZENIE ZARZUTÓW ORAZ WNIOSKÓW] Kodeks postępowania cywilnego nie zawiera katalogu zarzutów, wobec czego przyjmuje się, że może je stanowić każda podniesiona przez Ubezpieczonego wadliwość decyzji. Z reguły wyróżnić można trzy grupy zarzutów:

(1) zarzut błędu ustaleń faktycznych;

(2) zarzut naruszenia prawa procesowego;

(3) zarzut naruszenia prawa materialnego.

W odwołaniu należy wskazać z jakich względów decyzja ZUS jest nieprawidłowa – nie ma wymogu aby przyporządkować naruszenie do określonej kategorii zarzutów.

Niemalże zawsze błąd ustaleń faktycznych będzie skutkował wadliwością decyzji. Jest tak z tego względu, że nie da się właściwie zastosować prawa materialnego przy nieprawidłowych ustaleniach faktycznych. Ten zarzut należy podnieść w sytuacji gdy dana okoliczność faktyczna, która ma wpływ na prawo do świadczenia nie została w ogóle ustalona albo zostało ustalona w sposób nieprawidłowy.

Istotne są ponadto naruszenia prawa procesowego, czyli wszelkich reguł formalnych związanych z procedurą wydania decyzji przez ZUS. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 6.09.2018 r., sygn. akt: III AUa 29/18: „Sąd w postępowaniu cywilnym, w tym sąd ubezpieczeń społecznych, może i powinien dostrzegać wady decyzji administracyjnej, które decyzję tę dyskwalifikują w stopniu odbierającym jej cechy aktu administracyjnego, jako przedmiotu odwołania, a więc gdy decyzja taka została wydana przez organ niepowołany lub w zakresie przedmiotu orzeczenia bez jakiejkolwiek podstawy w obowiązującym prawie materialnym, względnie z oczywistym naruszeniem reguł postępowania administracyjnego. W takich przypadkach decyzja jest bowiem bezwzględnie nieważna (nieistniejąca prawnie) i nie wywołuje skutków prawnych”.

Wadliwość decyzji wywołane naruszeniem prawa materialnego (błędne zastosowanie prawa, niewłaściwa wykładania przepisów) sąd bierze pod rozwagę z urzędu, niezależnie od zarzutów podniesionych przez Ubezpieczonego. Zatem nawet jeśli Ubezpieczony nie podniesie zarzutu naruszenia prawa materialnego, to i tak sąd rozpoznający sprawę z odwołania od decyzji będzie zobowiązany zbadać prawidłowość wydanej decyzji pod kątem zastosowania prawa materialnego.

W odwołaniu należy też wskazać wnioski, czyli jakiego rozstrzygnięcia chce Ubezpieczony. W przypadku uwzględnienia odwołania sąd zmienia w całości lub w części zaskarżoną decyzję. Należy zatem wskazać jak powinno wyglądać prawidłowe rozstrzygnięcie sprawy zakończonej decyzją ZUS.

[UZASADNIENIE I PODPIS] W uzasadnieniu Ubezpieczony rozwija podane w części wstępnej odwołania od decyzji zarzuty i wnioski. Chodzi o zaprezentowanie argumentacji, która spowoduje zmianę decyzji przez sąd rozpoznający odwołanie. Można posługiwać się przy tym orzeczeniami innych sądów w podobnych sprawach, czy poglądami wyrażanymi przez ekspertów w danej dziedzinie. Na końcu należy pamiętać o tym, aby złożyć swój podpis pod odwołaniem.

______________

Jak widać w niniejszym wpisie, odwołanie od decyzji ZUS nie jest wcale prostym pismem. Dlatego też zachęcam do korzystania z pomocy profesjonalistów. Jeśli jednak chcesz napisać odwołanie samodzielnie, poniżej zamieszczam przykładowy wzór odwołania od decyzji ZUS. Wersję edytowalną udostępniam bezpłatnie – napisz do nas na mejl: kancelaria@zawartka.pl

Z chęcią przygotujemy za Ciebie odwołanie od decyzji ZUS. Spory z ZUS to nasza specjalność.

Kancelaria Radcy Prawnego Kamil Zawartka – Kancelaria Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Spraw ZUS z główną siedzibą w Krakowie działa na terenie całej Polski – Warszawa, Kielce, Katowice, Opole, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Gdańsk, Szczecin.

Prawnik ZUS. Kompleksowa obsługa spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych.  Pomoc prawną w sporze z ZUS świadczymy także w całym województwie małopolskim: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Olkusz, Oświęcim, Chrzanów, Bochnia, Nowy Targ, Gorlice, Zakopane, Skawina, Andrychów, Wadowice, Wieliczka, Dobczyce, Limanowa, Proszowice.

Nasi Prawnicy posiadają odpowiednie doświadczenie, aby prowadzić w imieniu Klientów Kancelarii sprawy przed ZUS i sądami ubezpieczeń społecznych.

Prawnik do walki z ZUS. Działamy na terenie całej Polski. Wycenę obsługi prawnej swojej sprawy z ZUS otrzymasz za darmo.

Skontaktuj się z nami:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

Dodaj komentarz

Close Menu