SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO PO ROZWODZIE

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO PO ROZWODZIE

Podział majątku wspólnego po rozwodzie. Radca prawny podział majątku. Po rozwodzie byli już małżonkowie powinni zmierzyć się jeszcze z kwestią podziału majątku wspólnego. Orzeczenie rozwodu powoduje ustanie majątkowej wspólności ustawowej, powstałej z chwilą zawarcia małżeństwa. Jak wygląda sprawa o podział majątku wspólnego? Co wchodzi w skład podziału majątku? Ile trwa sprawa o podział majątku po rozwodzie?

Podział majątku wspólnego po rozwodzie. Prawnik prawo rodzinne. Prawnik rozwód Kraków. Planujesz złożyć wniosek o podział majątku po rozwodzie. Chcesz podzielić majątek po rozwodzie. Zostałeś pozwany w sprawie o podział majątku wspólnego. Szukasz kancelarii w Krakowie specjalizującej się w podziale majątku wspólnego. Potrzebujesz pomocy i szukasz Adwokat podział majątku, Prawnik podział majątku, radca prawny od podziału majątku wspólnego? Dobrze trafiłeś. Prowadzimy sprawy o podział majątku wspólnego po rozwodzie w Krakowie i okolicach.

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO PO ROZWODZIE – CO WCHODZI W SKŁAD PODZIAŁU MAJĄTKU?

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków? Co do zasady majątek podlegający podziałowi to wszystkie składniki majątkowe nabyte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa, niezależnie od tego, który z małżonków przyczynił się do jego powstania. Domyślnym ustrojem majątkowym małżeńskim jest wspólność ustawowa, która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Można wyobrazić sobie sytuację, w której mąż osiąga bardzo duże dochody sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie, a żona jest zatrudniona za średnią krajową. Niezależnie od tego, wszystkie składniki majątkowe wejdą do majątku wspólnego małżonków i będą podlegać podziałowi po rozwodzie.

Do majątku wspólnego należą w szczególności: 1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków; 2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków.

Co do zasady należy przyjąć domniemanie, że każdy składnik majątkowy nabyty w trakcie trwania wspólności majątkowej staje się składnikiem majątku wspólnego. Przykładowo nieruchomość kupiona już po zawarciu związku małżeńskiego wejdzie do majątku wspólnego. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy nabycie składnika majątku nastąpiło wyłącznie z pieniędzy stanowiących majątek osobisty danego małżonka (np. mąż przed zawarciem związku małżeńskiego miał odłożone na koncie 1 mln złotych. Już po zawarciu małżeństwa dokonał zakupu dwóch mieszkań, ale pieniądze na zakup pochodził z jego majątku osobistego zgromadzonego przed zawarciem związku. Wówczas nabyte mieszkania będą stanowić jego majątek osobisty i to pomimo faktu, że do zakupu doszło po zawarciu małżeństwa).

[WAŻNE] Jak wskazała M. Manowska w Komentarzu: „Przeszkodą do zaliczenia nieruchomości do majątku wspólnego nie jest okoliczność, że w księdze wieczystej jako właściciel ujawniony jest tylko jeden ze współmałżonków, mimo że nabycie nastąpiło na zasadach wspólności ustawowej (postanowienie SN z 7.09.1967 r., II CR 184/67, OSNCP 1968/2, poz. 323)”.

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO PO ROZWODZIE – SĄD I OPŁATA

Sprawy rozwodowe odbywają się przed właściwym miejscowo sądem okręgowym, z kolei sprawy o podział majątku wspólnego małżonków należą do właściwości sądu rejonowego. W przypadku gdy sąd okręgowy w sprawie o rozwód nie rozstrzygnął o podziale majątku wspólnego, wówczas należy założyć kolejną sprawę o podział majątku do sądu rejonowego.

Wniosek do sądu o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej podlega opłacie stałej w kwocie 1000 złotych. Jeżeli zaś wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych. W sprawie o podział majątku wspólnego właściwy jest sąd miejsca położenia majątku.

JAK WYGLĄDA SPRAWA O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO?

Jak wygląda sprawa o podział majątku wspólnego? Większość spraw o podział majątku wspólnego kończy się w sądzie, natomiast warto zaznaczyć, że można również dokonać podziału majątku wspólnego na drodze umowy (porozumienia) między małżonkami. Zwykle w grę wchodzą nieruchomości, więc taka umowa przybiera postać aktu notarialnego, a zgodni (byli) małżonkowie umawiają się na podpisanie stosownego dokumentu u notariusza.

Jeśli strony zdecydują się na sądowy podział majątku wspólnego należy pamiętać o kilku regułach. W pierwszej kolejności skład i wartość majątku wspólnego małżonków sąd obowiązany jest ustalić z urzędu. Stąd nawet jeśli we wniosku o podział majątku wspólnego nie zostały wpisane (ujawnione) składniki majątku wspólnego, to należy liczyć się z tym, że w trakcie postępowania sądowego może okazać się, że skład majątku wspólnego jest szerszy niż wskazano to we wniosku. Sąd na rozprawie rozpytuje strony postępowania w zakresie tego co wchodzi w skład majątku wspólnego.

Druga reguła postępowania sądowego to ustalenie wartość majątku podlegającego podziałowi według stanu na dzień ustania wspólności majątkowej i według cen obowiązujących w chwili zamknięcia rozprawy. Jeśli strony postępowania o podział majątku nie zgadzają się co do  wartości składników majątku wspólnego (np. wnioskodawca twierdzi, że mieszkanie wchodzące w skład majątku wspólnego ma wartość 420.000, a druga strona podważa te twierdzenia i podaje wartość mieszkania na kwotę 600.000), wówczas konieczne będzie przeprowadzenie na tą okoliczność dowodu z opinii biegłego sądowego. Ustalenie wartość nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego wymaga wiadomości specjalnych i sąd nie może samodzielnie ustalić tej wartości. W sprawie musi być powołany biegły, który określi wartość nieruchomości. Przeprowadzenie tego dowodu wydłuża czas postępowania oraz zwiększa koszty z tym związane, bowiem za opinię biegłych finalnie będą musiały zapłacić strony postępowania.

ILE TRWA SPRAWA O PODZIAŁ MAJĄTKU PO ROZWODZIE?

Truizmem będzie stwierdzenie, że czas trwania sprawy o podział majątku po rozwodzie zależy od danej sprawy. W przypadku zgodnego wniosku stron sprawa może zakończyć się bardzo szybko – nawet do pół roku. Znacznie dłużej będą trwały sprawy, w których małżonkowie ukrywają majątek, jest spór co do tego co wchodzi w skład majątku wspólnego lub niezgoda odnośnie wartości składników majątkowych. Konieczność powołania biegłego znacznie wydłuża postępowanie sądowe. Sporna sprawa o podział majątku po rozwodzie może trwać 2 lata i więcej.

SĄDOWY PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

Co do zasady sądowy podział majątku wspólnego powinien dotyczyć całego majątku wspólnego małżonków. Rozliczeniu podlega całość stosunków majątkowych między małżonkami według stanu na dzień ustania wspólności. Zgodnie z przepisami, sądowy podział majątku wspólnego polega na podziale fizycznym rzeczy wchodzących w skład tego majątku (art. 211 k.c.), bądź na przyznaniu rzeczy jednemu z małżonków z obowiązkiem odpowiedniej spłaty drugiego małżonka albo na sprzedaży rzeczy stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego (art. 212 § 2 k.c.) (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2010 r., II CSK 16/10).

W doktrynie prawa podkreśla się, że przedmiotem podziału majątku wspólnego są tylko aktywa. Podział majątku wspólnego nie obejmuje długów. Jak podaje T. Ereciński w Komentarzu: „Długów zaciągniętych przez oboje małżonków nie można rozliczać przy podziale wspólnego majątku, gdyż mimo takiego podziału dług nadal się utrzymuje. Przerzucenie długu tylko na jedno z małżonków godziłoby w prawa wierzycieli”.

Prawnik od podziału majątku wspólnego po rozwodzie. Radca prawny podział majątku Kraków. Podział majątku u prawnika.

Potrzebujesz prawnika od podziału majątku w Krakowie? Szukasz dobrego radcy prawnego do podziału majatku w Krakowie? Skontaktuj się z nami już dziś.

Prowadzimy bardzo dużą ilość spraw z zakresu prawa rodzinnego. Najwięcej Klientów zgłasza się odnośnie spraw rozwodowych. Dbamy o zabezpieczenie interesu prawnego Klienta. Prowadzimy również sprawy o ustalenie kontaktów, alimenty, czy też odnośnie władzy rodzicielskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu