SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ROZSZERZONA DEFINICJA PRACOWNIKA ZUS

ROZSZERZONA DEFINICJA PRACOWNIKA ZUS

Rozszerzona definicja pracownika ZUS. Piszemy na blogu o kontrolach ZUS w całej Polsce w firmach, gdzie ZUS stosuje rozszerzoną definicję pracownika (art. 8 ust. 2a usus). Jest to „groźne” zjawisko, zwłaszcza dla podmiotów ze sobą powiązanych (np. kilku spółek funkcjonujących w grupie), gdzie ci sami ubezpieczeni raz występują jako pracownicy, a raz jako zleceniobiorcy. Jak do sprawy podchodzi orzecznictwo sądowe? O ciekawym paradoksie orzeczniczym w dzisiejszym wpisie.

DLACZEGO TRZEBA MIEĆ PRAWNIKA DO WALKI Z ZUS? ADWOKAT ZUS CZY RADCA PRAWNY ZUS. KOGO WYBRAĆ DO OBSŁUGI SPRAWY PRZECIWKO ZUS?  SKONTAKTUJ SIĘ Z PRAWNIKIEM ZUS!

ZUS wydał decyzję, z którą się nie zgadzasz? Zgłoś się do nas już dziś! Kliknij w zakładkę kontakt i zobacz, jak możemy Ci pomóc w walce z ZUS.

Zobacz powiązane wpisy na blogu:

ROZSZERZONA DEFINICJA PRACOWNIKA ZUS – ROZBIEŻNOŚCI W ORZECZNICTWIE

Jak rozumieć przepis art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych? Zdaje się, że same sądy mają problem z wykładnią prawa, co pokażemy na przykładzie dwóch różnych orzeczeń wydanych w oparciu o niemalże identyczny stan faktyczny sprawy.

ROZSZERZONA DEFINICJA PRACOWNIKA ZUS – WYROK SA LUBLIN

Niekorzystny dla przedsiębiorcy wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 4 maja 2022 r., III AUa 1062/21 dotyczył sytuacji faktycznej, gdzie ubezpieczony był zatrudniony w oparciu o umowę o pracę u dealera samochodowego. Jednocześnie ten sam ubezpieczony miał zawartą umowę zlecenia z bankiem, której przedmiotem było oferowanie finansowania, na samochody sprzedawane w salonie.

Dealer miał umowę z bankiem, porozumienie o współpracy, na mocy którego dealer samochodowy osiągał korzyści oferując finansowanie sprzedawanych samochodów w rzeczonym banku.

W tak ustalonym stanie faktycznym ZUS uznał, że przychód osiągany przez zleceniobiorcę z tytułu umowy zlecenia zawartej z bankiem, powinien być „ozusowany” i stosując art. 8 ust. 2a ZUS uznał, że składki na ZUS powinien pokryć dealer, jako pracodawca. Bank natomiast powinien otrzymać zwrot opłaconej składki zdrowotnej z tytułu zawartej umowy zlecenia. Te ustalenia potwierdził zarówno Sąd Okręgowy w Lublinie jak i Sąd Apelacyjny. Sądu obu instancji stwierdziły, że zleceniobiorca wykonując umowę zlecenia „działał na rzecz” pracodawcy (dealera), co uzasadnia domiar składkowy.

Sąd Apelacyjny wywodził w pisemnym uzasadnieniu wyroku, że przepis art. 8 ust. 2a u.s.u.s. stanowi o wykonywaniu pracy „na rzecz” pracodawcy, z którym dany ubezpieczony pozostaje w stosunku pracy, nie zaś o wykonywaniu pracy „na korzyść” tego pracodawcy, ani też „wyłącznie na rzecz” pracodawcy. Oznacza to, że nie można wykluczyć zastosowania przepisu art. 8 ust. 2a u.s.u.s. w sytuacji, gdy pracodawca nie uzyskuje bezpośrednio korzyści z wykonywania przez ubezpieczonego pracy w ramach umowy zlecenia, ani też w sytuacji, gdy ubezpieczony pracę tę wykonuje zarówno na rzecz pracodawcy, jak i na rzecz podmiotu, z którym zawarł umowę agencyjną, umowę zlecenia lub zbliżoną rodzajowo umowę oświadczenie usług.

ROZSZERZONA DEFINICJA PRACOWNIKA ZUS – WYROK SA POZNAŃ

Na tle bardzo podobnego stanu faktycznego do innych wniosków doszedł Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku  z dnia 20 kwietnia 2022 r., III AUa 1291/20, uznając racje przedsiębiorcy w sporze z ZUS.

Chodziło o spór dealera samochodowego zatrudniającego handlowców w oparciu o umowy o pracę, którzy jednocześnie mieli zawarte umowy zlecenia z bankiem finansującym sprzedaż samochodów u dealera.

Sąd w Poznaniu zmienił decyzję ZUS uznając, że dla zastosowania przepisu art. 8 ust. 2a u.s.u.s., konieczne jest ustalenie, że realizacja umów cywilnoprawnych przez pracownika jest w istocie wykonywaniem pracy na rzecz pracodawcy. Dodatkowo w wyroku wskazano, że pojęcie „na rzecz pracodawcy” jest nieprecyzyjne i mało czytelne. Praca wykonywana w ramach umowy cywilnoprawnej powinna być faktycznie wykonywana na rzecz pracodawcy który w jej efekcie uzyskuje rezultat tej pracy. Art. 8 ust. 2a u.s.u.s. dotyczy z reguły takiej pracy wykonywanej na podstawie umowy cywilnoprawnej na rzecz pracodawcy, która mogłaby być świadczona przez jej wykonawcę w ramach stosunku pracy z tym pracodawcą z tym że wówczas pracodawca musiałby przestrzegać przepisów regulujących pracę w godzinach nadliczbowych oraz zmianę warunków pracy w trybie art. 42 k.p.

Kluczowe dla sprawy znaczenie miało także to, że dealer i bank nie były podmiotami powiązanymi. Sąd w Poznaniu stanął na stanowisku, że „trudno się dopatrzyć naruszenia praw pracowniczych poprzez zawieranie przez pracowników Płatnika składek umów zlecenia z Bankiem.”

ROZSZERZONA DEFINICJA PRACOWNIKA ZUS

Jak widać na powyższym przykładzie tematyka sporów z ZUS na tle tzw. rozszerzonej definicji pracownika nie jest łatwa. Istnieje w tej sferze również dużo nadużyć ze strony ZUS, który zwyczajnie szuka pieniędzy, które mogą zasilić Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

W opisanych wyżej dwóch różnych orzeczeniach, bez wątpienia wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu jest tym właściwym kierunkiem wykładni. Realia obrotu gospodarczego wymagają możliwości kooperacji pomiędzy biznesami (dealer – bank). Kierunek wykładni prezentowany przez Sąd Apelacyjny w Lublinie jest zupełnie „nieżyciowy” i oderwany od realiów obrotu gospodarczego.

Jako swoiste dyrektywy wykładni prawa, sądy powinny mieć także na uwadze Konstytucję Biznesu i wynikające z niej m.in. zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy (art. 10 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców) i zasadę przyjaznej interpretacji przepisów (art. 11 ustawy Prawo przedsiębiorców).

ADWOKAT, RADCA PRAWNY SPECJALIZUJĄCY SIĘ W SPRAWACH ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

odwołanie od decyzji ZUSapelacja ZUSskarga kasacyjna ZUS

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu