SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
RENTA RODZINNA. POZOSTAWANIE WE WSPÓLNOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ

RENTA RODZINNA. POZOSTAWANIE WE WSPÓLNOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ

Renta rodzinna dla wdowy. Pozostawanie we wspólności małżeńskiej, jako przesłanka nabycia prawa do renty rodzinnej. Prawo do renty rodzinnej dla wdowy reguluje art. 70 ustawy emerytalnej. Zgodnie z art. 70 ust. 3 ustawy emerytalnej jednym z warunków przyznania renty rodzinnej dla wdowy jest pozostawanie małżonków we wspólności małżeńskiej. Rzeczpospolita na swojej stronie internetowej pisze, iż „aby uzyskać po zmarłym małżonku rentę, nie wystarczy być żoną (mężem) na papierze. Małżonków musi łączyć więź” (link do artykułu).

RENTA RODZINNA DLA WDOWY. BRAK WSPÓLNEGO ZAMIESZKIWANIA PRZEZ MAŁŻONKÓW A WSPÓLNOŚĆ MAŁŻEŃSKA

Jak wskazał np. Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 3 lutego 2016 r. III AUa 894/15: „Pojęcie wspólności małżeńskiej, o jakim mowa w ostatnio powołanym przepisie, obejmuje zasadniczo elementy zarówno majątkowe, jak też więź duchową, osobistą, emocjonalną i uczuciową (por. uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 15 maja 2013 r., III AUa 1534/12)”.

W innym wyroku wskazano, że pozostawanie we wspólności małżeńskiej, która stanowi przesłankę nabycia prawa do renty rodzinnej w myśl art. 70 ust. 3 ustawy emerytalnej nie może być zatem postrzegane jako następstwo formalnie zawartego związku małżeńskiego, ale również jako wspólność małżeńska wynikająca lub powiązana z rzeczywistym korzystaniem z praw i realizowaniem powinności małżeńskich. Pojęcie „wspólności małżeńskiej” przewidziane w przepisie art. 70 ust. 3 ustawy emerytalnej obejmuje nie tylko wspólność majątkową małżeńską, lecz także więź duchową, osobistą, emocjonalną i uczuciową. Wspólność małżeńska oznacza rzeczywisty związek łączący małżeństwo, obejmujący wspólne zamieszkiwanie i prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, wspólne pożycie, wierność i pomoc we współdziałaniu dla dobra założonej przez siebie rodziny (tak   wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 sierpnia 2020 r., III AUa 182/20). Sąd zaznaczył przy tym, że brak wspólnego zamieszkiwania przez małżonków nie przesądza o braku podstaw do przyjęcia, że małżonków nie łączyła wspólność małżeńska.

Oddzielne zamieszkiwanie małżonków nie jest równoznaczne z ustaniem wspólności małżeńskiej w rozumieniu art. 70 ust. 3 ustawy emerytalnej (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 marca 2019 r., III AUa 248/19, LEX nr 2682511). Określając wzajemne obowiązki małżonków przepisy art. 23 i 27 k.r.o. nie wymagają, aby małżonkowie mieli wspólne miejsce zamieszkania.

Sam brak wspólnego zamieszkiwania małżonków – przy faktycznym istnieniu między nimi więzi emocjonalnych i duchowych – nie stanowi przeszkody do przyjęcia, iż łączyła ich wspólność małżeńska w rozumieniu przepisu art. 70 ust. 3 ustawy emerytalnej. Jak wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Rzeszowie: relacja małżeńska jest niewątpliwie złożonym zjawiskiem o charakterze wybitnie indywidualnym. Nie ma jasnych kryteriów ani jednego, wyraźnie określonego wzorca, który pozwala  na stwierdzenie, czy dana więź pozwala zakwalifikować się jako wspólność małżeńska (wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 13 lutego 2018 r., III AUa 374/17, LEX nr 2457506).

ZUS bardzo często stara się podważyć wspólność małżeńską powołując się na przykład na różne adresy zamieszkiwania lub adresy korespondencyjne małżonków. Tymczasem, jak wskazał Sąd Apelacyjny w Katowicach cytując za jednym z orzeczeń SN: „w dobie swobodnego dostępu do zatrudnienia i możliwości swobodnego podróżowania, podejmowanie pracy w innej miejscowości i oddzielne zamieszkiwanie małżonków, nie stanowi sytuacji atypowej, która oznacza rozpad więzi małżeńskich. Przeciwnie, możliwość podjęcia pracy i poziom płac skłania do emigracji zarobkowej. Bywa tak, że oboje małżonkowie wykonują pracę w innej miejscowości, czy też nawet w innym kraju. Zatem taki stan rzeczy nie może oznaczać ustania wspólności małżeńskiej, lecz stwarza podwaliny do kontynuacji pożycia na wyższym pułapie ekonomicznym, w szczególności gdy towarzyszy temu transfer pozyskanych środków pieniężnych bądź ich inwestowanie dla dobra rodziny (w tym wspólnych dzieci), dowodzący wciąż o realnej więzi ekonomicznej małżonków, wzbogacony o relacje osobiste z akcentem emocjonalnym, nawet przy wykorzystaniu telefonów, czy też wzajemnym odwiedzaniu się i spędzaniu wolnego czasu (por. wyrok Sądu najwyższego z dnia 18 lipca 2018r., III UK 104/17)”.

Skontaktuj się z PRAWNIKIEM ZUS.

Stajemy po stronie obywatela w sporach z ZUS.

Adwokat ZUS. Radca prawny ZUS. Prawnik od spraw ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • porady prawne w sprawach ZUS
  • kontrola / postępowanie wyjaśniające ZUS
  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu