SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ZUS UZNAŁ UMOWĘ O PRACĘ ZA NIEWAŻNĄ

ZUS UZNAŁ UMOWĘ O PRACĘ ZA NIEWAŻNĄ

ZUS uznał umowę o pracę za nieważną. Zakwestionowanie umowy o pracę przez ZUS. Czy ZUS może uznać umowę o pracę za nieważną?

POZORNOŚĆ UMOWY O PRACE. PAMIĘTAJ – DECYZJA ZUS TO NIE WYROK. MOŻESZ ZŁOŻYĆ ODWOŁANIE DO SĄDU I UZYSKAĆ ZMIANĘ DECYZJI ZUS.

Widzimy, że ZUS w całej Polsce aktywnie prowadzi szereg postępowań, w których uznaje umowę o pracę za pozorną i wydaje decyzje o niepodleganiu do ubezpieczeń społecznych, co niesie za sobą dalsze konsekwencje prawne. Jeśli w Państwa indywidualnej sprawie ZUS wydał taką decyzję, to niezwłocznie powinniście skontaktować się z prawnikiem ZUS.

Skontaktuj się z nami już dziś. Napisz kancelaria@zawartka.pl lub zadzwoń: 502-619-281

Działamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

Wielowątkowo opisujemy poszczególne przypadki działania ZUS na naszym blogu. Pokazujemy praktyki ZUS i sposoby jak udowodnić, że umowa o prace nie była fikcyjna i wygrać sprawę z ZUS.

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY:

ZUS UZNAŁ UMOWĘ O PRACĘ ZA NIEWAŻNĄ

Czy ZUS może podważać umowy o pracę, które stanowią tytuł do ubezpieczeń?

Z jednej strony funkcjonuje szereg orzeczeń, które widzą taką kompetencję po stronie ZUS (przykładowo wyrok SN z 18.10.2005 r., II UK 43/05, wyrok SN z 24.02.2010 r., II UK 204/09, wyrok SN z 21.11.2011 r., II UK 69/11).

ZOBACZ OSTATNIE WYGRANE KANCELARII W SPRAWCH, GDZIE ZUS UZNAŁ UMOWĘ O PRACĘ ZA NIEWAŻNĄ:

W ostatnim czasie pojawia się również głos przeciwny, choćby ze strony Sądu Okręgowego w Częstochowie, który w wyroku z dnia 4 października 2019 r., sygn. IV U 314/19 odmówił takiej kompetencji po stronie ZUS powołując się na naruszenie przez organ rentowy szeregu zasad Konstytucji RP.

W pierwszym rzędzie Sąd Okręgowy w Częstochowie powołał się na naruszenie zasady legalizmu to jest art. 2 oraz art. 7 ustawy zasadniczej. Patrząc przez pryzmat zasady państwa prawa i wywodzonej z niej zasady dostatecznej określoności prawa Sąd Okręgowy rozważył czy ZUS w ogóle dysponuje kompetencją do weryfikacji ważności umów o pracę. ZUS jako podstawę kompetencyjną wskazał m.in. przepis art. 83 Kodeksu cywilnego oraz przepisy z Kodeksu pracy. Sąd uznał, że ZUS poszedł za daleko i nie miał prawa stosować przepisów Kodeksu cywilnego, bo „sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych nie są sprawami cywilnymi” – napisał
w uzasadnieniu Sąd.

Sąd Okręgowy w Częstochowie wyprowadził tezę uznającą, że ZUS nie ma prawa do kwestionowania ważności umowy o pracę:

Zdaniem Sądu w optyce konstytucyjnych zasad prawa (oraz unijnych praw podstawowych) ZUS nie ma kompetencji do oceny in concreto ważności umowy o pracę na potrzeby systemu ubezpieczeń. Kwestie uprawnień ZUS do oceny ważności umów powinien uregulować prawodawca a nie kreacyjne uchwały SN czy praktyki ZUS pomijające Konstytucje RP

Jest to pogląd stojący w opozycji do dotychczas głoszonych i uznawanych za niepodważalne uprawnień ZUS do ingerencji w umowy o pracę. Sąd Okręgowy w Częstochowie uznał wprost, że przepisy na które powołał się ZUS w wydanej decyzji interpretowane w ten sposób, że stanowią podstawę kompetencyjną dla organu do oceny ważności umowy o pracę są sprzeczne z art. 2, 7, 10, oraz 87 Konstytucji. Sąd Okręgowy w Częstochowie dostrzegł, że kreowanie wad umów o pracę z odwołaniem się do zasad współżycia społecznego działa tylko w jedną stronę – to znaczy zyskuje na tym Skarb Państwa kosztem obywatela. Sąd wyraził w swoim wyroku sprzeciw i brak zgody na takie nierówne i nieobywatelskie stosowanie prawa podkreślając przy tym, że:

Organy stosujące prawo nie mogą kreować ograniczeń działalności gospodarczej bo tworzą stan ekstremalnej niepewności prawa naruszając art. 2, art. 7 i art. 22 Konstytucji. Akceptacja praktyk ZUS tworzy stan niepewności co do obowiązującego prawa i wiążących stron umów dotyczących sfery obrotu gospodarczego. ZUS swoimi praktykami kreuje nowe poza ustawowe jej ograniczenie. Ważność każdej umowy o pracę zależy od kaprysu organu stosującego prawo, który w dowolnym czasie zmienia jej charakter i na nowo definiuje jej treść lub ocenia ważność umowy. ZUS weryfikuje umowy tylko wtedy gdy ubezpieczony pobierze jakiekolwiek świadczenie z ZUS, co nie przeszkadza, iż pobiera składki od umowy zgodnie z jej treścią.

ZUS nie ma podstaw kompetencyjnych do unieważnienia umów o prace nie ma bowiem instytucji nadużycia prawa publicznego nadto unieważnianie z mocą wsteczna narusza wprost formułę art. 2 Konstytucji. ZUS przyjmując składkę od odwołującej akceptuje umowę o prace by w momencie ziszczenia się ryzyka ubezpieczeniowego odmówić jej akceptacji. Praktyka taka narusza standardy państwa prawa”.

Jest to istotny głos w dyskusji doktryny prawa ubezpieczeń społecznych ma temat dopuszczalności uznawania przez ZUS umów o pracę za nieważne z mocnym uzasadnieniem aksjologicznym na gruncie podstawowych zasad prawnych wywodzonych z Konstytucji RP oraz unijnych praw podstawowych.

PRAWNIK DO WALKI Z ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS. Pomagamy w sprawach o pozorną umowę o pracę, gdzie ZUS zarzuca, że zatrudnienie było fikcyjne i odmawia wypłaty zasiłków. Przygotowujemy odwołania od decyzji ZUS w sprawach o niepodleganie do ubezpieczeń, reprezentujemy Klientów przed sądami ubezpieczeń społecznych, w tym przed Sądem Najwyższym, a także przed Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz wszelkimi innymi instytucjami ochrony obywatela w sporze z organami administracji publicznej.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu