SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI Z DATĄ WSTECZNĄ

Czy można wstecz zawiesić działalność gospodarczą? Zawieszenie działalności z datą wsteczną. Zawieszenie działalności z datą wsteczną ile dni. Zawieszenie działalności z datą wsteczną CEIDG. Zawieszenie działalności z datą wsteczną a ZUS.

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ TAKŻE: ZAMKNIĘCIE DZIAŁALNOŚCI Z DATĄ WSTECZNĄ A ZUS

W trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca jest zwolniony z odprowadzania składek na ZUS. Pojawia się zatem pytanie, czy można zawiesić działalność z datą wsteczną? Otóż tak – jest to jak najbardziej możliwe. Portal abak.com.pl wskazuje na nowe zasady zawieszania działalności gospodarczej od 30 kwietnia 2018 r.; z tą datą weszła w życie ustawa Prawo Przedsiębiorców.

To z regulacji wspomnianej ustawy wynika, że Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni (art. 23 ust. 1).

Zawieszenie działalności odbywa się na wniosek (formularz CEIDG-1 rubryka 14). W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEiDG okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku (art. 24 ust. 2).

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI Z DATĄ WSTECZNĄ

Jak wskazano w komentarzu do ustawy: „Data rozpoczęcia zawieszenia (podobnie jak i wznowienia) działalności gospodarczej może być wcześniejsza (…), taka sama bądź przyszła niż data złożenia wniosku do CEIDG. Tu warto wskazać, iż komentowany art. 24 p.p. nie zawiera regulacji, jak w przypadku nieobowiązującego już art. 14a ust. 6 u.s.d.g., który wprost wskazywał, iż okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku” (M. Boryczka (w:) A. Pietrzak, Prawo przedsiębiorców. Komentarz, WKP 2019).

Innymi słowy w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEiDG początek zawieszenia biegnie od daty wskazanej we wniosku o zawieszenie, która może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku. Oznacza to, że można zawiesić działalność gospodarczą z datą wsteczną. Ma to wpływ na ustalenie obowiązku składkowego w ZUS. Jak już wskazywaliśmy na blogu (link), jeśli firma nie była faktycznie prowadzona (brak zarobkowego charakteru, ciągłości i zorganizowania), wówczas ZUS nie powinien naliczać składek do zapłaty. Jednak w przypadku aktywnego wpisu do CEiDG ZUS uznaje to za domniemanie prawne, że firma jest rzeczywiście prowadzona. Wówczas składając wniosek o zawieszenie działalności z datą wsteczną ZUS zostaje pozbawiony możliwości działania w oparciu o domniemanie wynikające z wpisu do CEiDG. Pozwala to jeszcze skuteczniej walczyć o swoje prawa i uwolnić się od niesłusznie naliczonego zadłużenia składkowego.

Być może zmiany przepisów umożliwiające zawieszenie działalności gospodarczej wstecz były podyktowane orzecznictwem sądów. W jednym z wyroków Sądu Najwyższego wskazano, że „Możliwe jest ustalenie zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej mimo niewykreślenia jej z ewidencji działalności gospodarczej i – w konsekwencji – uchylenie obowiązku ubezpieczenia” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 2014 r., I UK 252/13). Podobnie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 listopada 2020 r., II UK 26/19.

W innym orzeczeniu zauważono, że „Posiadanie wpisu w ewidencji gospodarczej przy jednoczesnym niewykonywaniu działalności gospodarczej nie powoduje powstania obowiązku ubezpieczeniowego” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 2014 r., II GSK 1420/13).

Samo niedopełnienie obowiązku wyrejestrowania lub zawieszenia, przy faktycznym zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, nie może powodować obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w okresie zaprzestania prowadzenia działalności. W obecnym stanie prawnym można zawiesić działalność gospodarczą z datą wsteczną, ale trzeba pamiętać, że musi to odpowiadać rzeczywistemu stanowi faktycznemu.

Masz problem z ZUS? Skorzystaj z pomocy PRAWNIKA DO WALKI Z ZUS.

Współpracę zaczynamy zwykle od konsultacji prawnej, podczas której wnikliwie analizujemy sprawę Klienta poznając jego problem i szukając możliwych dróg do jego rozwiązania. Przedstawiamy wycenę sprawy, dzięki czemu Klient z góry wie jakie koszty poniesie powierzając nam swoją sprawę.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

odwołanie od decyzji ZUSapelacja ZUSskarga kasacyjna ZUS

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu