SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
KIEDY POŚREDNIK NIE MA PRAWA DO PROWIZJI

KIEDY POŚREDNIK NIE MA PRAWA DO PROWIZJI

Kiedy pośrednik nie ma prawa do prowizji? Informujemy na blogu, że nie zawsze pośrednikowi należy się prowizja (link do wpisu). Często dochodzi do sporów na tym tle. Równie często pośrednik nie daje sobie wytłumaczyć w pismach przedprocesowych, że zwyczajnie nie ma racji.

Co się wówczas dzieje? Jeśli Klient pośrednika nie godzi się na dobrowolną zapłatę, wówczas najczęściej dochodzi do skierowania przez pośrednika pozwu cywilnego o zapłatę do sądu.

Z reguły są to sprawy o zasądzenie wynagrodzenia z umowy (gdyby nie było umowy, pośrednik w ogóle miałby problem z wykazaniem zasadności swojego roszczenia, o czym pisaliśmy tutaj). Zazwyczaj są to roszczenia oscylujące wokół kilku/kilkunastu tysięcy złotych, nie przekraczające kwoty 20.000 zł. Te sprawy „łapią się” w tryb zwany postępowaniem uproszczonym, gdzie sąd po złożeniu pozwu wydaje nakaz zapłaty, uznając w całości roszczenia pozwu.

KIEDY POŚREDNIK NIE MA PRAWA DO PROWIZJI – JAK BRONIĆ SIĘ PRZED NAKAZEM ZAPŁATY

Prowadzimy sprawy sądowe, reprezentując pokrzywdzonych Klientów biur pośrednictwa nieruchomości w całej Polsce. Nakaz zapłaty to nie koniec sprawy. Sąd wydając nakaz zapłaty przesyła odpis pozwu, złożonego przez pośrednika, i poucza o przysługującym prawie złożenia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu.

Dwa tygodnie to „dużo i mało”. Warto zgłosić się do kancelarii z problemem jak najwcześniej, nawet już na etapie przedsądowego sporu z pośrednikiem, gdzie np. pośrednik kieruje wezwanie do zapłaty.

Wystąpienie z pozwem bez wcześniejszych prób polubownego załatwienia sprawy jest naganne z punktu widzenia procedury cywilnej, bowiem obligatoryjną treścią pozwu jest m.in. poinformowanie, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Należy złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty wskazując na swoje racje w sporze z pośrednikiem. Nie zawsze pośrednik będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej, czy prowizji. Zapisy umowy pośrednictwa są przedmiotem wykładni ze strony sądu, który w konkretnej sytuacji prawno-faktycznej może dopatrzyć się naruszenia przez pośrednika praw konsumenta, skutkujących nieważnością danego zapisu, na którym pośrednik opiera swoje roszczenie.

Pośrednicy również powinni mieć na uwadze, że kierowanie sprawy do sądu jest ostatecznością. Postępowanie sądowe wiąże się z poniesieniem kosztów. Co do zasady pośrednik domagając się zapłaty prowizji, powinien wystawić fakturę, czy rachunek, co wiąże się z obowiązkami podatkowymi (konieczność zapłaty zaliczki na PIT i podatku VAT), a także ponieść koszt opłaty od pozwu, opłaty skarbowej od pełnomocnictwa procesowego oraz opłaty dla kancelarii prawnej (adwokata lub radcy prawnego) który będzie reprezentował pośrednika w sądzie.

Warto być otwartym na możliwość ugodowego zakończenia sporu, co jest coraz częściej zauważane w naszej praktyce. Wymaga to jednak dobrej woli po obu stronach sporu.

Przykład z ostatnich dni: pośrednik zastrzegł sobie karę umowną za naruszenie klauzuli wyłączności w umowie pośrednictwa. Kara umowna kilkukrotnie przewyższała wynagrodzenie, które przysługiwałoby pośrednikowi w przypadku skojarzenia stron transakcji.

Klient naruszył postanowienia wyłączności, bowiem w okresie związania umową pośrednictwa zawarł umowę pośrednictwa z innym biurem.

Pośrednik jest mocno zdeterminowany do skierowania sprawy z powództwem o zapłatę do sądu.

Jednak w takiej sprawie z dużą dozą prawdopodobieństwa sąd oddali powództwo, bowiem kara umowna jest rażąco wygórowana. Przyjmuje się, że kara umowna nie powinna przewyższać wysokości umówionego wynagrodzenia (o czym szerzej we wpisie).

Strony powinny dojść tutaj do porozumienia i zawrzeć ugodę pozasądową. Z jednej strony naruszenie zobowiązań przez klienta jest oczywiste, z drugiej zaś strony roszczenie pośrednika jest mocno wątpliwe i może zostać oddalone w sądzie. To daje duże pole do rozmów, ale wymaga także woli obu stron.

PRAWNIK OD UMÓW POŚREDNICTWA. KANCELARIA SPECJALIZUJĄCA SIĘ W UMOWACH POŚREDNICTWA.

REPREZENTUJEMY KLIENTÓW AGENCJI NIERUCHOMOŚCI W SPORACH SĄDOWYCH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU.

UDZIELAMY KONSULTACJI PRAWNYCH.

umowa pośrednictwa na wyłączność prawnik umowa pośrednictwa na wyłączność klauzule niedozwolone wynagrodzenie pośrednika po rozwiązaniu umowy jak wycofać się z umowy z pośrednikiem nieruchomości umowa na wyłączność a sprzedaż bezpośrednia

potrzebujesz pomocy prawnej – skontaktuj się z nami:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu