SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
PKD ZUS TARCZA

PKD ZUS TARCZA

PKD ZUS TARCZA. ZUS odmawia zwolnienia ze składek i postojowego powołując się na brak odpowiedniego kodu PKD jako przeważającej działalności. Prasa branżowa opisuje przypadki gdzie Sądy po stronie korzystających z tarczy. Spraw jednak niewiele. Kod PKD to nie wszystkoWażna jest faktyczna działalność.

BRAK ODPOWIEDNIEGO KODU PKD A ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS – WYROK WSA W SZCZECINIE

Sąd zadał pytanie, czy ZUS, rozpoznając wniosek o zwolnienie ze składek, powinien ograniczyć się jedynie do badania przeważającego kodu PKD wpisanego w CEiDG, czy też przyjąć kod PKD, odpowiadający rzeczywiście prowadzonej przeważającej działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę?

Zdaniem Sądu, zawarte w ustawie COVID-19 sformułowanie „prowadzona działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności” odnosi się do faktycznie (rzeczywiście) prowadzonej działalności gospodarczej przez płatnika składek.

WSA w Szczecinie przypomniał, „(…)że rejestr podmiotów REGON prowadzony jest dla potrzeb statystyki publicznej, której celem jest zapewnienie rzetelnego, obiektywnego i systematycznego informowania społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego (art. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej – Dz. U. z 2020 r. poz. 443). Podanie do rejestru danych niezgodnych z rzeczywistością albo ich niezaktualizowanie nie pociąga za sobą zakazu prowadzenia działalności innej niż objętej kodami PKD wpisanymi w rejestrze podmiotów REGON. Rejestr ma charakter formalny i bazuje na oświadczeniach wiedzy podmiotów obowiązanych do przekazywania danych, które nie podlegają merytorycznej weryfikacji. Nie tworzy on stanu prawnego, także w obszarze działalności gospodarczej.”

BRAK ODPOWIEDNIEGO KODU PKD A POSTOJOWE – WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE

Podobnie brak odpowiedniego kodu PKD nie pozbawia prawa do świadczenia postojowego. Na portalu praca.gazetaprawna.pl opublikowano artykuł Liczy się nie kod PKD, lecz wykonywana działalność. W sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 25 marca 2021 r. IV U 213/21 ZUS odmówił przedsiębiorcy prawa do świadczenia postojowego powołując się na brak właściwego kodu PKD, który uprawniałby do pomocy. W rejestrze REGON na dzień 30 września 2019 r. działalność prowadzona przez ubezpieczonego miała wpisany przeważający kod 81.29.Z (dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja). W odwołaniu od decyzji ZUS przedsiębiorca wskazał, że  około 70% jego przychodów generowane jest z działalności określonej kodem PKD 56.10.A. tj. działalności gastronomicznej (objętą zakresem ustawy pomocowej), a brak wskazania iż jest to działalność przeważająca wynika jedynie z jego zaniedbania.

Sąd uznał odwołanie za słuszne i zmienił decyzję ZUS przyznając przedsiębiorcy prawo do świadczenia postojowego. Jak uzasadniał Sąd w wyroku „Z taką (formalistyczną) odmową przyznania świadczenia postojowego nie sposób się zgodzić. W ocenie Sądu Okręgowego jasnym jest, iż intencją prawodawcy (potwierdza to także wykładnia literalna art. 15zq) było zaliczenie do kręgu beneficjentów tych świadczeniobiorców, których realna (faktyczna) przeważająca działalność jest tożsama z kodami PKD określonymi w ustawie. Art. 15 zs (2) ust. 8 ustawy (ustanawiający wymóg legitymowania się przeważającym określonym w ustawie kodem PKD na dzień 30 września 2020 r.) ma charakter jedynie pomocniczy, umożliwiający organowi rentowemu sprawne rozpatrywanie wniosków pomocowych.”.

PRAWNIK ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu