SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
PRAWNIK ZUS – WYŁĄCZENIE SĘDZIEGO W SPRAWIE Z ODWOŁANIA OD DECYZJI ZUS

PRAWNIK ZUS – WYŁĄCZENIE SĘDZIEGO W SPRAWIE Z ODWOŁANIA OD DECYZJI ZUS

Prawnik ZUS. Dziś opisujemy historię z wokandy w jednej z prowadzonych spraw z odwołania od decyzji ZUS. Byliśmy zmuszeni złożyć wniosek o wyłączenie sędziego (Pani Sędzia nie dała nam innego wyjścia). Występując w wielu sprawach jako prawnik ZUS broniąc interesu ubezpieczonych mamy dojmujące wrażenie, że w sądzie dochodzi do faworyzowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Spór z ZUS to nie jest sprawa Kowalski kontra Nowak. Na sali sądowej spiera się obywatel z jednostką organizacyjną Skarbu Państwa. To powoduje, że profesjonalny pełnomocnik powinien być bardzo wyczulony na wszelkie przejawy takiego prowadzenia postępowania sądowego, które mogą budzić wątpliwości w zakresie bezstronności sędziego.

PRAWNIK ZUS. WĄTPLIWOŚCI CO DO BEZSTRONNOŚCI SĘDZIEGO JAKO PODSTAWA WNIOSKU O JEGO WYŁĄCZENIE

Zgodnie z art. 49 k.p.c., Sąd wyłącza sędziego, jeśli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie. Jest to instytucja, mająca kardynalne znaczenie gwarancyjne dla realizacji przysługującego każdemu prawa do Sądu jako „prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły Sąd” (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP).

Bezstronność sędziego należy rozpatrywać nie tylko wobec przedmiotu procesu, zakresu sprawy, rzetelnego i zgodnego z prawem jej rozpatrzenia, lecz również wobec podmiotów procesu, braku stronniczości, faworyzowania jednej ze stron lub dyskryminacji drugiej, oraz niestwarzania korzystniejszej sytuacji dla którejkolwiek ze stron czy uczestników postępowania, zarówno w trakcie toczącego się przed sądem postępowania, jak i etapu orzekania (por. P. Grzegorczyk, K. Weitz, art. 45 (w:) Konstytucja RP. Tom I, pod red. M. Safjana, C.H. Beck 2016, wyd. 1, nb. 84.).

Brak bezstronności ujawnia się w zachowaniu sędziego, które – zarówno w sposób obiektywny jak i subiektywny – narusza konstytucyjne oraz ustawowe standardy, wywołującym uzasadnione wątpliwości u postronnego obserwatora (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 września 2017 roku, V CO 165/17, Legalis nr 1668447).

Ponadto, jednolite orzecznictwo stoi na stanowisku, że podstawą do wyłączenia sędziego w trybie art. 49 k.p.c. (iudex suspectus) jest chociażby subiektywna, uzasadniona wątpliwość co do bezstronności sędziego (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2011 roku, II CZ 135/11, Legalis nr 478699; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2011 roku, III UZ 9/11, Legalis nr 496977).

Obecnie większość rozpraw przed Sądami jest nagrywana. Dzięki temu strona, która ma wątpliwości co do bezstronności sędziego w danej sprawie może z łatwością wykazać swoje racje we wniosku o wyłączenie sędziego poprzez przytoczenie konkretnych fragmentów rozprawy, w których sędzia dopuścił się zachowań, które wzbudzają uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

Naganne zachowanie sędziego np. gdy sędzia jest nieprzyjemny, arogancki, niekulturalny i okazuje negatywny stosunek do odwołującego się od decyzji ZUS, może być podstawą wniosku o wyłączenie go od rozpoznania sprawy.

PRAWNIK ZUS. WYŁĄCZENIE SĘDZIEGO TRUDNIEJSZE PO ZMIANACH PROCEDURY CYWILNEJ

Po zmianach Kodeksu postępowania cywilnego obecnie zażalenie na odmowę wyłączenia sędziego rozpatruje ten sam sąd. Jest to tak zwane zażalenie poziome. Wynika to z art. 3941a § 1 k.p.c., który stanowi, iż zażalenie na oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego jest rozpoznawane przez inny skład sądu pierwszej instancji. Przyznam, że negatywnie oceniam tę zmianę KPC. Wcześniej zażalenie w tego typu sprawach było rozpoznawane przez sąd wyższej instancji. Obecnie bardzo często to koledzy sędziego, którego dotyczy wniosek, pracujący razem w tym samym sądzie, mają zdecydować o jego wyłączeniu. To pokazuje, że wniosek o wyłączenie sędziego musi mieć bardzo mocne argumenty, aby został uwzględniony.

Poniżej zamieszczam zanonimizowane postanowienie, w którym Sąd uznał moje argumenty i wyłączył sędziego od rozpoznania sprawy, aby pokazać Państwu, że jeśli czujecie, że sędzia zachowuje się niewłaściwie na rozprawie, to zawsze można złożyć wniosek o wyłączenie sędziego.

Skontaktuj się z PRAWNIKIEM ZUS.

Stajemy po stronie obywatel w sporach z ZUS.

Adwokat ZUS. Radca prawny ZUS. Prawnik od spraw ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • porady prawne w sprawach ZUS
  • kontrola / postępowanie wyjaśniające ZUS
  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Zapytaj o ofertę – wycena zlecenia przeprowadzana jest za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

 

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu