SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
SPÓR Z ZUS – CO NIE JEST PRAWEM ZABRONIONE, JEST DOZWOLONE

SPÓR Z ZUS – CO NIE JEST PRAWEM ZABRONIONE, JEST DOZWOLONE

ZUS bardzo często zarzuca przedsiębiorcy działanie wbrew zasadzie solidaryzmu ubezpieczeń społecznych i kwestionuje zadeklarowaną przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą wysoką podstawę wymiaru składek. ZUS obniża podstawę wymiaru do minimum.

JAK BRONIĆ SIĘ PRZED TAKIMI DECYZJAMI ZUS?

Przedsiębiorca w sporze z ZUS nie pozostaje osamotniony i może wystąpić z wnioskiem o interwencję do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Warto też powołać się na przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców. Jest to stosunkowo nowa regulacja prawna obowiązująca od 30 kwietnia 2018 r. jako jeden z elementów tzw. Konstytucji biznesu.

W myśl art. 8 ustawy Prawo przedsiębiorców – przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa. Dalej, zgodnie z art. 10 ust. 1 tej ustawy, organ administracji publicznej kieruje się w swoich działaniach zasadą zaufania do przedsiębiorcy, zakładając, że  działa on zgodnie z prawem, uczciwie oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów.

Według zasady przyjaznej interpretacji przepisów (art. 11 ustawy) jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ.

Stosownie zaś do art. 12 ustawy – organ prowadzi postępowanie w sposób budzący zaufanie przedsiębiorcy do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonlaności, bezstronności i równego traktowania.

OBNIŻENIE PODSTAWY WYMIARU POZA KOMPETENCJAMI ZUS

Według obowiązującej regulacji prawnej w przypadku ubezpieczonych przedsiębiorców, obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ich wysokość nie są powiązane z osiągniętym faktycznie przychodem, lecz wyłącznie z istnieniem tytułu ubezpieczenia i zadeklarowaną przez ubezpieczonego kwotą, niezależnie od tego, czy ubezpieczony osiąga przychody i w jakiej wysokości. Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących własną firmę w przedziale określonym przepisami prawa (art. 18 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) zależy wyłącznie od deklaracji ubezpieczonego, nie mając absolutnie żadnego odniesienia do osiąganego przez te osoby przychodu. Po stronie osoby prowadzącej działalność gospodarczą istnieje prawo do zadeklarowania, oczywiście w granicach zakreślonych ustawą, dowolnej kwoty jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Sposób w jaki realizuje to uprawnienie przedsiębiorca zależy wyłącznie od jego decyzji i nie jest dopuszczalna ingerencja w tę sferę jakiegokolwiek innego podmiotu, w tym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość świadczeń także nie zależy od uznania organu ubezpieczeń społecznych. ZUS ma obowiązek wypłacać świadczenia w takiej wysokości, jaka wynika z przepisów ustawy.

Warto przywołać w tym miejscu postanowienie Sądu Najwyższego – Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 lipca 2018 r., I UK 327/17 (LEX nr 2563502):

Sąd Najwyższy zaznacza, że wyraźnie wyartykułowana wolą ustawodawcy było, by podstawa wymiaru składek ubezpieczeniowych ustalona była w deklaracji, składanej przez podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, która to deklarowana wysokość jest całkowicie uniezależniona o wysokości przychodu czy dochodu. Skoro więc sam ustawodawca wybrał takie rozwiązanie to nawet w sytuacji, gdy przedsiębiorca nieracjonalnie prowadzi działalność gospodarczą, generując straty, nie oznacza to, że tak prowadzona działalność traci cechy działalności gospodarczej.

Profesjonalne odwołania od decyzji ZUS. Oddaj swoją sprawę w ręce eksperta. Kancelaria prawna specjalizująca się w sprawach ZUS. Zapytaj o ofertę – wycena zlecenia przeprowadzana jest za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

Dodaj komentarz

Close Menu