SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
EMERYTURA POMOSTOWA A PRACA ZA GRANICĄ

EMERYTURA POMOSTOWA A PRACA ZA GRANICĄ

Emerytura pomostowa. Kiedy praca za granicą da prawo do emerytury pomostowej. Jak wskazał Dziennik Gazeta PrawnaPolacy wykonujący prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze mogą doliczyć do stażu okres jej świadczenia na terenie UE”.

Z praktyki prowadzenia spaw o odmowę prawa do emerytury pomostowej widać, że ZUS ma jednak inne zdanie w tej materii i nie uznaje zagranicznych okresów pracy jako pracy w szczególnych warunkach dającej prawo do emerytury pomostowej. Czy ZUS ma rację?

EMERYTURA POMOSTOWA A PRACA ZA GRANICĄ – KORZYSTNY WYROK SA GDAŃSK

Portal forsal.pl informuje o wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie III AUa 869/18.  Jak podkreślił Sąd Apelacyjny w Gdańsku: „błędne jest stanowisko organu rentowego w przedmiocie możliwości uwzględnienia przy ustalaniu prawa do emerytury pomostowej zagranicznych okresów ubezpieczenia. Przedmiotowa kwestia została bowiem rozstrzygnięta wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 30 maja 2018 r. wydanym w sprawie C-517 /16 w wyniku pytania prejudycjalnego przedstawionego przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku”. Sąd Apelacyjny wyraził pogląd, iż „TSUE uznał, że świadczenie takie jak polska emerytura pomostowa jest świadczeniem z tytułu starości w rozumieniu rozporządzenia nr 883/2004, a nie świadczeniem przedemerytalnym w rozumieniu tego rozporządzenia. Powyższe oznacza, że również zagraniczne okresy ubezpieczenia z innych państw członkowskich muszą zostać uwzględniane przy ocenie, czy ubezpieczony nabył prawo do emerytury pomostowej”. Ten pogląd zacytował m.in. Sąd Okręgowy w Tarnowie w wyroku z dnia 5 lutego 2019 r., IV U 944/19 (LEX nr 3030059) wskazując na marginesie rozpoznawanej sprawy, iż okres pracy za granicą może być zaliczony do okresu pracy w warunkach szczególnych.

EMERYTURA POMOSTOWA A PRACA ZA GRANICĄ – KONIECZNE UWZGLĘDNIENIE PRAWA UE

Powyższe orzeczenie nakazuje aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozstrzygał uprawnienia do polskiej emerytury pomostowej również przy uwzględnieniu regulacji prawa unijnego dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W szczególności mowa tu o rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W art. 6 rozporządzenia nr 883/2004 została wyrażona generalna reguła dotycząca sumowania okresów zatrudnienia lub ubezpieczenia, natomiast art. 51 tego rozporządzenia stanowi przepis szczególny dotyczący skoordynowania systemów świadczeń, w których nabycie prawa zależy od posiadania stażu pracy w szczególnych warunkach czy w szczególnym charakterze. W myśl art. 51 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004, jeżeli ustawodawstwo Państwa Członkowskiego uzależnia przyznanie pewnych świadczeń od spełnienia okresów ubezpieczenia wyłącznie w odniesieniu do określonej pracy najemnej lub na własny rachunek lub w zawodzie, który podlega szczególnemu systemowi dotyczącemu osób zatrudnionych lub pracujących na własny rachunek, instytucja właściwa tego Państwa Członkowskiego uwzględni okresy spełnione na podstawie ustawodawstwa pozostałych Państw Członkowskich tylko wtedy, gdy zostały one spełnione na podstawie podobnego systemu lub, w przeciwnym razie, w tym samym zawodzie lub, w odpowiednich przypadkach, przy tej samej pracy najemnej lub na własny rachunek.

EMERYTURA POMOSTOWA A PRACA ZA GRANICĄ – POGLĄDY DOKTRYNY PRAWA

Obowiązek sumowania okresów pracy za granicą przy ustalaniu uprawnień do emerytury pomostowej znajduje swoje potwierdzenie również u przedstawicieli doktryny prawa ubezpieczeń społecznych. Jak wskazała I. Kryśpiak wyrok TSUE z 30 maja 2018 r. w sprawie C-517/16 oznacza, iż (…) do emerytury pomostowej należy stosować wszystkie przepisy rozporządzeń nr 883/2004 5  i  987/2009 6  dotyczące  świadczeń z tytułu starości, w tym te odnoszące się do sumowania okresów ubezpieczenia”.

Również prof. K. Ślebzak w Komentarzu stwierdził, że: „Warunkiem koniecznym uznania dopuszczalności sumowania okresów jest zatem porównanie rodzaju wykonywanej pracy bądź zawodu. Trzeba przy tym pamiętać, że nie musi być spełniony wymóg, aby w innym państwie członkowskim taki odrębny system funkcjonował. Wystarcza, że ustali się, jaka praca bądź w jakim zawodzie była wykonywana, choćby w państwie członkowskim, w którym ona miała miejsce, nie uprawniała do szczególnych świadczeń. Jeżeli zatem przykładowo w Polsce przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy górniczej, to w przypadku wykonywania takiej pracy również w innym państwie członkowskim należy ją uwzględnić przy ustalaniu prawa do świadczenia w Polsce, nawet jeśli w państwie członkowskim, w którym była wykonywana, nie uprawnia do wcześniejszego świadczenia (…)” (por. K. Ślebzak, Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Komentarz, Komentarz do art. 51, WKP 2012).

Nawet jeśli w innym państwie członkowskim nie funkcjonuje system emerytalny zrównujący sytuację prawną osoby wykonującej pracę z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia i przyznający z tego tytułu szczególne uprawnienia emerytalne jak w Polsce, to wystarczające jest aby praca wykonywana za granicą mogła być zakwalifikowana w Polsce jako praca w szczególnych warunkach.

Wyrok TSUE C-517/16, STEFAN CZERWIŃSKI v. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH potwierdzi, iż praca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinna być uwzględniana do ustalania uprawnień w zakresie prawa do emerytury pomostowej.

Skontaktuj się z PRAWNIKIEM ZUS.

Stajemy po stronie obywatel w sporach z ZUS.

Adwokat ZUS. Radca prawny ZUS. Prawnik od spraw ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • porady prawne w sprawach ZUS
  • kontrola / postępowanie wyjaśniające ZUS
  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

 

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu