SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
UMORZENIE ZALEGŁOŚCI W ZUS NIE TAKIE PROSTE

UMORZENIE ZALEGŁOŚCI W ZUS NIE TAKIE PROSTE

Umorzenie zaległości w ZUS to temat cieszący się niesłabnącym zainteresowaniem Czytelników bloga. Zgodnie z art. 28 ustawy systemowej należności z tytułu składek mogą być umarzane w całości lub w części przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przepisy ustanawiają jednak warunek umorzenia składek w postaci całkowitej nieściągalności zaległości. Ten warunek powoduje, że trudno jest w praktyce uzyskać umorzenie zaległości w ZUS. Jak podaje DGP na żółtych stronach „w 2020 r. do organu rentowego wpłynęły 14 972 wnioski o umorzenie należności z tytułu składek. To wzrost o ponad 46 proc. w porównaniu z 2019 r., kiedy były 10 202 takie podania”. Natomiast pozytywnie rozpatrzono jedynie 685 wniosków z roku 2019 i tylko 343 wnioski złożone w 2020 r. – to zaledwie nieco ponad 2% pozytywnie rozpatrzonych wniosków o umorzenie zaległości w ZUS.

UMORZENIE ZALEGŁOŚCI W ZUS – TYLKO W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH

W orzecznictwie podkreśla się, że umorzenie należności z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne ma charakter wyjątkowy i zarezerwowane jest dla sytuacji nadzwyczajnych. Umorzone składki w istocie pokrywają inni ubezpieczeni, toteż dbając o stan finansów funduszów emerytalno – rentowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi każdorazowo ważyć zasadność podejmowanego rozstrzygnięcia. (por. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2020 r., sygn. akt I GSK 1635/18).

UMORZENIE ZALEGŁOŚCI W ZUS – UZNANIOWA DECYZJA ORGANU RENTOWEGO

Równie istotną kwestią, która w znaczny sposób ogranicza możliwość uzyskania umorzenia zaległości w ZUS jest konstrukcja przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oparta na tzw. „uznaniu administracyjnym”, co oznacza, że decyzja w zakresie spraw dotyczących umorzenia należności przysługuje każdorazowo organowi rentowemu, który w przypadku stwierdzenia całkowitej nieściągalności składek, zachodzącej w przypadkach wymienionych w art. 28 ust. 3 tejże ustawy, może, ale nie musi umorzyć zaległości. Norma zawarta w art. 28 ust. 2 ustawy systemowej, wyraźnie wskazuje na brak obowiązku umorzenia należnych składek w przypadku ich całkowitej nieściągalności, stanowiąc, że w takim wypadku mogą być one umorzone (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2020 r., V SA/Wa 1516/19).

Rozstrzygnięcia wydawane w przedmiocie umorzenia zaległych należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne są podejmowane w ramach, tzw. uznania administracyjnego. Ustawodawca pozostawiając organom uznanie w omawianej kwestii, wprowadził do systemu prawa administracyjnego swego rodzaju „luz decyzyjny”, przejawiający się w możliwości umorzenia tych należności. Jednak do uznania administracyjnego, a więc możliwości wyboru określonego kierunku rozstrzygnięcia, dochodzi w tego rodzaju sprawach dopiero po ustaleniu zaistnienia którejś z wymienionych w przepisach prawa przesłanek. W sytuacji, gdy żadna z tych przesłanek nie zostanie spełniona, organ nie ma możliwości wyboru konsekwencji prawnych i bezwzględnie zobowiązany jest odmówić przyznania tego rodzaju ulgi (tak wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 9 września 2020 r.I SA/Bk 255/20).

Dopóki nie ma więc ustawy abolicyjnej, która nakazywałaby ZUS umarzanie zaległości składkowych, ciężko będzie na realne oddłużenie. Ostatnia abolicja miała miejsce na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz.U. 2012 poz. 1551) i obejmowała zaległości składkowe za okres do dnia 28 lutego 2009 r.

Skontaktuj się z PRAWNIKIEM ZUS.

Stajemy po stronie obywatel w sporach z ZUS.

Adwokat ZUS. Radca prawny ZUS. Prawnik od spraw ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • porady prawne w sprawach ZUS
  • kontrola / postępowanie wyjaśniające ZUS
  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Zapytaj o ofertę – wycena zlecenia przeprowadzana jest za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

 

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu