SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
PRAWNIK OD ZUS – WYGRANA ZUS KRAKÓW O PODLEGANIE DO UBEZPIECZEŃ

PRAWNIK OD ZUS – WYGRANA ZUS KRAKÓW O PODLEGANIE DO UBEZPIECZEŃ

Prawnik od ZUS  – wygrana z ZUS Kraków o podleganie do ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W tle sprawy była podwyższona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia. ZUS „wdrożył postępowanie wyjaśniające w sprawie zasadności zgłoszenia do ubezpieczeń, a tym samym podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, celem sprawdzenia czy działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, czy zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych ma na celu uzyskiwanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego”. ZUS uznał, że prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej miało charakter pozorny, „co zgodnie z art. 83 § 1 Kodeksu cywilnego powoduje jej nieważność”.

PRAWNIK OD ZUS. WYGRANA ZUS KRAKÓW O PODLEGANIE DO UBEZPIECZEŃ. ZARZUTY DO DECYZJI ZUS

Gdy ZUS kwestionuje faktyczne prowadzenie firmy. W odwołaniu od decyzji oraz kolejnych pismach procesowych przygotowanych dla Klientki zarzuciliśmy m.in. naruszenie przez organ rentowy reguł logicznego rozumowania (reguły niesprzeczności) w zaskarżonej decyzji poprzez zarzut ZUS o nie uzyskiwaniu dochodu przez firmę, w sytuacji gdy ZUS „zapomina”, że ubezpieczona przebywała w tym okresie na zasiłku macierzyńskim a po jego zakończeniu w okresie na zasiłkach chorobowym i opiekuńczym co uniemożliwiało jej wykonywanie działalności gospodarczej w sytuacji zatem gdy ZUS nie kwestionował zasadności przebywania na zasiłkach z ubezpieczenia chorobowego nie powinien zarzucać skarżącej, że ta korzysta ze świadczeń i nie generuje przychodu na działalności albowiem jest to sprzeczne z regułami logicznego rozumowania.

Ponadto ZUS dopuścił się obrazy prawa materialnego tj. art. 83 § 1 Kodeksu cywilnego poprzez jego zastosowanie i uznanie czynności prawnej zgłoszenia do ubezpieczeń za nieważne jako czynności pozornej podczas gdy zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych nie jest czynnością prawną w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny i co więcej ustawa Kodeks cywilny nie reguluje spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, lecz stosunki cywilnoprawne co wynika z art. 1 ustawy Kodeks cywilny, a zatem ZUS nie jest uprawniony do stosowania przepisów tej ustawy w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

PRAWNIK OD ZUS. WYGRANA ZUS KRAKÓW O PODLEGANIE DO UBEZPIECZEŃ. SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE ZMIENIA ZASKARŻONĄ DECYZJĘ NA KORZYŚĆ KLIENTA

Sąd Okręgowy w Krakowie, VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych uznał argumenty z odwołania od decyzji i zmienił na korzyść naszego Klienta zaskarżoną decyzję ZUS. Wyrok jest prawomocny, bowiem ZUS nie wniósł apelacji.

Klienci często pytają „czy da się wygrać sprawę z ZUS”. Wygrana z ZUS Kraków potwierdza, że rzetelna praca daje efekty i można wygrać spór z ZUS, nawet w sytuacji gdy początkowo wydaje się to prawie niemożliwe.

Zachęcamy do korzystania z profesjonalnej obsługi prawnej w sporach przeciwko ZUS. Organ rentowy dysponuje wyspecjalizowanym departamentem obsługi prawnej i choćby dla „równowagi broni” należy mieć po swojej stronie prawnika od ZUS. Dla przykładu podam tylko, że ZUS Kraków zatrudnia ponad 10 radców prawnych.

Poniżej pozytywny wyrok:

ZOBACZ WYSTĄPIENIA PRAWNIKA OD ZUS NA SEJMOWEJ PODKOMISJI W SPRAWIE KOBIETY KONTRA ZUS

 

Skontaktuj się z PRAWNIKIEM ZUS.

Stajemy po stronie obywatel w sporach z ZUS.

Adwokat ZUS. Radca prawny ZUS. Prawnik od spraw ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • porady prawne w sprawach ZUS
  • kontrola / postępowanie wyjaśniające ZUS
  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

 

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu