SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK NA ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEZ 3 MIESIĄCE

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK NA ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEZ 3 MIESIĄCE

Obowiązująca od 8 marca ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 okazała się być dalece niewystarczająca. Stąd też Rząd zaproponował zmiany do tej ustawy, które były głosowane na ostatnim posiedzeniu Sejmu.

Chodzi o druki sejmowe o nr 299 i autopoprawka druk sejmowy nr 299-A. Projekt zmian wpłynął do Sejmu w dniu 27 marca.

Jak czytamy w uzasadnieniu rządowego projektu ustawy, zaistniała potrzeba wprowadzenia szczególnych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym związanym z epidemią COVID-19. Konieczne stało się opracowanie pakietu osłonowego dla firm, zapobiegającego zwłaszcza utracie płynności w ramach prowadzonych przez nie działalności. Przedkładany projekt ustawy pozwoli na uruchomienie nadzwyczajnych instrumentów wspierających przedsiębiorców w tym okresie.

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK OD 31 MARCA DO 31 MAJA

W pakiecie zmian Rząd zaproponował zwolnienie przedsiębiorców ze składek na ZUS przez okres 3 miesięcy. Zwolnienie będzie dotyczyć składek przedsiębiorców na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, a także dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Zwolnienie nastąpi na wniosek przedsiębiorcy. Warunkami uzyskania zwolnienia są: (1) prowadzenie firmy przed dniem 1 lutego 2020 r. oraz (2) uzyskanie przychodu na działalności za luty 2020 r. w wysokości nie wyższej niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS (zgodnie z komunikatem GUS przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2019 r. wyniosło 5198,58 zł).

Należy pamiętać, że zwolnienie będzie dotyczyć tylko składek nieopłaconych. Zatem jeśli przedsiębiorca wykona przelew składek za marzec i następnie złoży wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek, to ZUS nie zwróci przedsiębiorcy już wpłaconych składek.

Zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej przedsiębiorcę najniższej podstawy wymiaru tych składek.

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za okres marzec-maj 2020 r. płatnik przekazuje do ZUS nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Zapewne lada moment ZUS stworzy odpowiedni wzór wniosku zawierający wszystkie wymagane dane. Przepisy mówią, że wniosek będzie można składać w formie papierowej oraz elektronicznie przez PUE.

ZUS ma obowiązek rozpatrzyć wniosek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek. Zatem jeśli przedsiębiorca złoży wniosek o zwolnienie ze składek za 3 miesiące marzec-maj 2020 r., wówczas ostatnim miesiącem wskazanym we wniosku jest maj. Składka za maj powinna być zapłacona do 10 czerwca. Zatem ZUS będzie zobowiązany do rozpatrzenia wniosku najpóźniej w terminie do dnia 10 lipca 2020 r. (30 dni liczone od dnia 10 czerwca 2020 r.).

ZUS ma obowiązek poinformować przedsiębiorcę o zwolnieniu z opłacania składek, a w przypadku odmowy powinien wydać decyzję, od której przysługuje odwołanie.

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK A PODLEGANIE UBEZPIECZENIOM

Ustawa wprowadza fikcję prawną uznawania za wpłacone składek co do których przedsiębiorca uzyskał zwolnienie z ich opłacania (art. 31zr).

Ponadto przedsiębiorca zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie chorobowy i macierzyństwa jeśli podlegał ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r.

Podobnie przedsiębiorca, który został zwolniony z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne zachowuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

WYSOKA PODSTAWA WYMIARU A ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK

Z dużą dozą ostrożności należy podchodzić do sytuacji prawnej przedsiębiorców chcących skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek, którzy zadeklarowali wysoką podstawę wymiaru i opłacają od niej należne składki chcąc uzyskać odpowiednie zabezpieczenie na czas niezdolności do pracy. Otóż z jednej strony jest przewidziana regulacja, która mówi, że jeżeli przepisy uzależniają prawo lub wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych od opłacenia składek, składki na ubezpieczenia społeczne zwolnione z obowiązku ich opłacania traktuje się jak składki opłacone (art. 31zs ust. 1).

Z drugiej strony mamy regulację, która stanowi, że zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej przedsiębiorcę najniższej podstawy wymiaru (art. 31zo ust. 4).

Powyższa rozbieżność może budzić uzasadnione wątpliwości co do możliwości wystąpienia negatywnych skutków prawnych dla tej grupy przedsiębiorców w postaci utraty ciągłości ubezpieczenia chorobowego, wypadnięcia z ubezpieczenia chorobowego lub utraty wysokiej podstawy wymiaru składek.

Ochrona przed niepewnością prawną wiążącą się z wykładnią prawa może być zrealizowana przez przedsiębiorcę poprzez wykorzystanie instytucji interpretacji indywidualnej (art. 34 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców). Przedsiębiorca może zwrócić się do ZUS z wnioskiem o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania nowych przepisów w jego indywidualnej sprawie.

Prawnik specjalizujący się w sprawach ZUS. Prawnik do walki z ZUS. Zapytaj o ofertę – wycena zlecenia przeprowadzana jest bez żadnych opłat.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

Dodaj komentarz

Close Menu