SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
PRAWNIK OD SPRAW ZUS. DECYZJA ZUS O NIEPODLEGANIU UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM – JAK SIĘ BRONIĆ? CZ. II

PRAWNIK OD SPRAW ZUS. DECYZJA ZUS O NIEPODLEGANIU UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM – JAK SIĘ BRONIĆ? CZ. II

W pierwszej części już zaznaczyliśmy, że ZUS w decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym wskazuje na pozorny charakter prowadzenie działalności gospodarczej.

W związku z tym, dla zakwestionowania decyzji ZUS w odwołaniu trzeba wykazać, że działalność gospodarcza rzeczywiście była prowadzona.

Jak podkreślają Sądy wykładające definicję działalności gospodarczej z art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców (lub z art. 2 uchylonej z dniem 30.04.2018 r. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), działalność gospodarcza to prawnie określona sytuacja, którą trzeba oceniać na podstawie zbadania konkretnych okoliczności faktycznych. Prowadzenie działalności gospodarczej jest zatem kategorią obiektywną, niezależnie od tego czy prowadzący ją podmiot dopełnia ciążących na nim obowiązków z tą działalnością związanych, czy też nie (tak Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 12.12.2014 r. sygn. akt: III AUa 878/14). Przenosząc rozważania Sądu na stan faktyczny, możemy stwierdzić, że jeśli przedsiębiorca nie rejestruje sprzedaży na kasie fiskalnej będąc do tego zobowiązanym, albo nie odprowadza należnych podatków z działalności gospodarczej – nie oznacza to a priori że nie wykonuje działalności gospodarczej.

Do zakwalifikowania danej działalności jako działalności gospodarczej muszą zostać spełnione łącznie trzy przesłanki – (1) zarobkowy(2) zorganizowany charakter prowadzonej działalności oraz (3) ciągłość wykonywania działalności. Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym przesłankom.

(1) ZAROBKOWY CHARAKTER

Ukierunkowanie prowadzonej działalności na osiąganie zysków stanowi podstawową cechę działalności gospodarczej. Orzecznictwo sądów zwraca uwagę na element subiektywny, jakim jest cel (zamiar) osiągania wymiernych korzyści materialnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (por. np. wyrok NSA z dnia 26.09.2008 r. sygn. akt: II FSK 789/07, LEX nr 495147). Z oczywistych względów nie każda działalność gospodarcza przynosi zysk jej właścicielowi. Różne uwarunkowania gospodarcze powodują, że często działalność gospodarcza przynosi straty. Stąd też tak ważny jest zamiar prowadzenia działalności „w celu” osiągnięcia zysku. Jeśli prowadzona działalność nie przynosi zysku nie oznacza to, że przestaje być działalnością gospodarczą (por. wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 17.10.2017 r., sygn. VII U 1381/16 LEX nr 2423559, w którym Sąd zmienił decyzję ZUS).

Przynoszenie strat przez daną działalność nie wyklucza zakwalifikowania jej do kategorii działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa. Każda działalność gospodarcza jest obarczona ryzykiem i należy  liczyć się z możliwością nieuzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej, czyli poniesienia straty. Tym samym o zarobkowym charakterze działalności gospodarczej nie decyduje faktyczne osiągnięcie zysku, lecz zamiar jego osiągnięcia (wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12.12.2014 r., sygn. III AUa 878/14, LEX nr 1623817).

(2) ZORGANIOZWANIE

Czytając uzasadnienie do ustawy Prawo przedsiębiorców, odnajdujemy definicję tej przesłanki. „W rozumieniu art. 3 ustawy działalność jest „zorganizowana”, gdy jest ona wykonywana przy wykorzystaniu konkretnych składników materialnych (np. nieruchomości lub ruchomości) lub składników niematerialnych (w tym takich jak np. know-how, dobre imię czy też pewne prawa na dobrach niematerialnych, w tym patenty lub prawa autorskie), które są przez daną osobę łączone w sensie funkcjonalno–gospodarczym w jeden uporządkowany kompleks, zdatny do tego, aby przy jego wykorzystaniu można było uczestniczyć w obrocie gospodarczym i zaspokajać określone potrzeby osób trzecich (np. świadczyć usługi na ich rzecz).” W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreślono, że zewnętrzne przejawy zorganizowania dg to np. „(…) otwarcie lokalu usługowego lub zamieszczenie logo lub tablicy reklamowej przed pomieszczeniem, w którym jest wykonywana dana działalność”.

(3) CIĄGŁOŚĆ WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI

Ostatnim elementem definicji działalności gospodarczej jest ciągłość jej wykonywania. Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16.01.2014 r. (syng. akt: I UK 235/13, LEX nr 1444493), (…) ciągłość w działalności gospodarczej ma dwa aspekty. Pierwszy to powtarzalność czynności, pozwalająca na odróżnienie działalności gospodarczej od jednostkowej umowy o dzieło lub zlecenia albo umowy o świadczenie usługi, które same w sobie nie składają się jeszcze na działalność gospodarczą, zaś drugi aspekt, wynikający zresztą z pierwszego, to zamiar niekrótkiego prowadzenia działalności gospodarczej.” Jest to pogląd aprobowany w orzecznictwie (por. np. wyrok SN z dnia 13.09.2016 r., sygn. akt: I UK 455/15, LEX nr 2122404). Jednocześnie przesłanki tej nie należy utożsamiać z wykonywaniem działalności bez przerwy. Fakt przebywania na zwolnieniu chorobowym czy na urlopie nie stanowi zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Wykazanie spełniania wyżej opisanych przesłanek prowadzenia działalności gospodarczej leży w gestii odwołującego się od decyzji ZUS. Należy zaprezentować określone okoliczności faktyczne stanowiące dowód na prowadzenie działalności gospodarczej. Odwołujący może przy tym korzystać ze wszystkich dostępnych środków dowodowych. Chodzi tu w szczególności o zeznania świadków wykazujących prowadzenie dg. Mogą to być główni klienci, czy dostawcy przedsiębiorcy. Dodatkowo istotne w tego typu postępowaniach jest posłużenie się dokumentacją księgową firmy, zwłaszcza tą obrazującą przychody i ponoszone koszty jak np. faktury sprzedaży, faktury zakupu materiałów do firmy. Kolejnym ważnym elementem są wszelkie dowody świadczące o zorganizowaniu firmy takie jak umowa najmu lokalu pod siedzibę, rachunki za media zużywane w lokalu świadczące o jego „ruchu”. Dodatkowym źródłem dowodów będą wszelkie materiały marketingowe używane do reklamy firmy, takie jak banery, wizytówki, plakaty firmowe, ulotki itp. Innymi słowy, trzeba pokazać na różnych płaszczyznach, że działalność gospodarcza była faktycznie prowadzona.

Prawnik od spraw z ZUS. Działamy na terenie całej Polski. Wycenę zlecenia przeprowadzamy bez opłat. Zapytaj o ofertę.

Skontaktuj się z nami:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

Dodaj komentarz

Close Menu