SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ZATRUDNIENIE WSPÓLNIKA W SPÓŁCE Z O.O.

ZATRUDNIENIE WSPÓLNIKA W SPÓŁCE Z O.O.

Zatrudnienie wspólnika w spółce z o.o. na umowę o pracę. Czy możliwe jest zatrudnienie wspólnika w spółce z o.o. na umowę o pracę? Co do zasady w dotychczasowej judykaturze dopuszczono pracownicze zatrudnianie wspólników wieloosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarówno w charakterze członków zarządu, jak i na stanowiskach wykonawczych, jednakże nie dotyczy to sytuacji, gdy udział innych wspólników jest iluzoryczny. O pojęciu „wspólnika iluzorycznego” piszemy tutaj.

Skorzystaj z fachowej pomocy kancelarii w napisaniu odwołania.

Masz pytania? Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

ZATRUDNIENIE WSPÓLNIKA W SPÓŁCE Z O.O. – UMOWA O PRACĘ NIE ZAWSZE BĘDZIE SKUTECZNA

Papier przyjmie wszystko i umowę o pracę wspólnik może podpisać ze spółką. Pytanie, czy będzie ona ważna i wywoła skutki prawne. O tym czy strony (wspólnik i spółka) istotnie nawiązały ważny stosunek pracy i stosunek ten stanowi tytuł ubezpieczeń społecznych, nie decyduje samo formalne zawarcie umowy o pracę, wypłata wynagrodzenia, przystąpienie do ubezpieczenia i opłacenie składki, wystawienie świadectwa pracy, ale faktyczne i rzeczywiste realizowanie elementów charakterystycznych dla stosunku pracy, wynikających z art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Treść oświadczeń woli złożonych przez strony przy zawieraniu umowy o pracę nie ma więc rozstrzygającego znaczenia dla kwalifikacji danego stosunku prawnego jako umowy o pracę. Istotne jest, aby stosunek pracy zrealizował się przez wykonywanie zatrudnienia o cechach pracowniczych. Zasadnicze znaczenie w procesie sądowego badania, czy dany stosunek prawny jest stosunkiem pracy, ma ustalenie faktyczne, czy praca wykonywana w ramach badanego stosunku prawnego rzeczywiście ma cechy wymienione w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. W tym celu bada się okoliczności i warunki, w jakich wspólnik-pracownik wykonuje czynności na rzecz spółki-pracodawcy i dopiero w wyniku tego badania (poczynienia stosownych ustaleń faktycznych) rozstrzyga się, czy czynności te świadczone są w warunkach wskazujących na stosunek pracy.

Elementami, bez istnienia których stosunek prawny nie może być uznany za umowę o pracę są:

-1) osobiste wykonywanie przez osobę zatrudnioną pracy zarobkowej za wynagrodzeniem

-2) „na ryzyko” socjalne, produkcyjne i gospodarcze (ekonomiczne) podmiotu zatrudniającego

-3) w warunkach podporządkowania i pod kierownictwem pracodawcy.

W sytuacjach dotyczących zatrudnienia wspólnika, który ma 99% udziałów, nie występują natomiast dwa spośród wyżej wymienionych elementów stosunku pracowniczego, to jest element podporządkowania oraz element ekonomiczny związany z wypłatą wynagrodzenia, gdyż w takiej sytuacji następuje przepływ kapitału własnego. Bez tych dwóch niezbędnych elementów, o których stanowi art. 22 Kodeksu pracy, nie mamy do czynienia z faktycznie nawiązanym stosunkiem pracy przez spółkę i jej niemal jedynego wspólnika.

Portal prawo.pl napisał o wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie, który uznał, iż Prezes zarządu, który posiada prawie wszystkie udziały w spółce, nie może zostać jej pracownikiem. Uznanie, że jego zatrudnienie na podstawie umowy o pracę jest możliwe doprowadziłoby do sprzecznej z aksjologią prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, symbiozy pracy i kapitału.

ZATRUDNIENIE WSPÓLNIKA W SPÓŁCE Z O.O. – KONSEKWENCJE DECYZJI ZUS O NIEPODLEGANIU DO UBEZPIECZEŃ Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ

Obecnie ZUS bardzo często kontroluje spółki i zatrudnionych w nich wspólników pod kątem tego, czy umowa o pracę jest rzeczywistym tytułem do ubezpieczeń społecznych. Najczęściej w toku swojej kontroli ZUS posługuje się wyrokiem SN z dnia 3 lipca 2011 r., I UK 8/2011.

Jakie są konsekwencje uznania przez ZUS umowy o pracę za nieważną? Po pierwsze taka decyzja powoduje, że wspólnik zatrudniony w spółce z o.o. traci status jej pracownika na gruncie prawa ubezpieczeń społecznych najczęściej za wiele lat wstecz. Najczęściej równocześnie ZUS uzna wspólnika-pracownika za osobę podlegającą w tym czasie do ubezpieczeń tak jak osoba prowadząca działalność gospodarczą.

Oznacza to, że wszystkie zapłacone składki do ZUS z tytułu zawartej umowy o pracę podlegają zwrotowi przez ZUS na rzecz płatnika składek, czyli spółki. Jednocześnie wspólnik będzie zobowiązany do zapłaty składek tak jak osoba prowadząca działalność gospodarczą wraz z odsetkami, jednak za nie więcej niż ostatnie 5 lat (argument z art. 24 ust. 4 ustawy systemowej ustanawiający 5 letni okres przedawnienia).

Po co zatem ZUS robi „rewolucję”? W wielu tego typu sprawach, okazuje się że korzyści dla systemu ubezpieczeń społecznych są czysto pozorne. Najczęściej dobrze prosperująca spółka zatrudnia swojego wspólnika na umowie o pracę z wynagrodzeniem dużo wyższym niż podstawa wymiaru składek przedsiębiorców. Spółka jako płatnik odprowadza do systemu składki od pensji wspólnika, które znacząco przewyższają składki które tenże wspólnik odprowadzałby w przypadku gdyby od początku zgłosił się do ubezpieczeń jako przedsiębiorca. Minus całej tej operacji przeprowadzonej przez ZUS dla obywatela jest taki, że jego pieniądze wpłacone do systemu zaczynają pracować nieefektywnie. Wysokie składki z umowy o pracę są anulowane, co oznacza że nie wpłyną w przyszłości na przykład na wysokość emerytury. Jednocześnie ZUS i tak „zarobi” swoje naliczając karne odsetki z tytułu do ubezpieczeń jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Stąd też istotne jest aby sądy rozpoznające odwołania od decyzji ZUS nie oceniały zbyt pochopnie i czysto formalnie tego typu spraw. W ostatnim czasie w branżowym miesięczniku Praca i Zabezpieczenie Społeczne ukazał się artykuł autorstwa M. Grześków pod tytułem: „Dopuszczalność zawarcia umowy o pracę z większościowym wspólnikiem spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle orzecznictwa” – artykuł dostępny do zakupu pod linkiem. We wnioskach przywołanego artykułu Autorka podkreśliła, że „z praktycznego punktu widzenia należy postulować, by przy ocenie konkretnych okoliczności sądy miały na uwadze, że obywatele nie mogą być obarczani negatywnymi konsekwencjami niejasnej czy nieprecyzyjnej legislacji. W toku każdej interpretacji przepisów powinna być brana pod uwagę zasada zaufania obywateli do państwa i stanowionego przezeń prawa (art. 2 Konstytucji RP)”.

PRAWNIK ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu