SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ABOLICJA SKŁADEK ZUS

ABOLICJA SKŁADEK ZUS

Ostatnia abolicja składek ZUS była wprowadzona na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Przedmiotowa ustawa umożliwiała umorzenie nieopłaconych składek na ubezpieczenia za okres od dnia 1 stycznia 1999r. do dnia 28 lutego 2009r. oraz należnych od nich odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, kosztów upomnienia, opłat dodatkowych, a także kosztów egzekucyjnych.

Przepisy tej ustawy są dalej „żywe” co pokazuje wiele pytań prawnych które spływają od Czytelników naszego bloga właśnie w tematyce różnorakich problemów związanych czy to z układem ratalnym z ZUS czy innymi kwestiami abolicji składek ZUS.

ABOLICJA SKŁADEK ZUS 2020

Pytacie Państwo również, czy coś wiadomo na temat nowej ustawy abolicyjnej. Co i rusz media informują o zaczynie takich prac – zus.pox.pl Abolicja ZUS 2019. Składki ZUS z ostatnich 20 lat zostaną umorzone. poradnikprzedsiebiorcy.pl ZUS umorzy zaległości z 20 lat! – abolicja składek 2019

Nadzieje okazały się jednak płonne, bo jak donosi portal Rzeczpospolita, abolicji składek nie będzie.

Pozostaje rozważyć możliwości wystąpienia do ZUS z wnioskiem o umorzenie należności składkowych w całości lub w części. Inna alternatywą jest wniosek o układ ratalny. O układzie ratalnym czytaj więcej w tym wpisie.

UMORZENIE NALEŻNOŚCI SKŁADKOWYCH PRZEZ ZUS

Prawo do starania się o umorzenie zaległości względem ZUS daje przepis art. 28 ustawy systemowej, który w ust. 1 stanowi, że należności z tytułu składek mogą być umarzane w całości lub w części przez Zakład. Co do zasady należności z tytułu składek mogą być umarzane tylko w przypadku ich całkowitej nieściągalności. Owa całkowita nieściągalność, jako przesłanka umorzenia zaległości względem ZUS, została zdefiniowana w samej ustawie przez enumeratywne wyliczenie, co ustawodawca rozumie pod tym pojęciem. Generalnie chodzi o sytuację majątkową, zdrowotną i rodzinną Wnioskodawcy, która uzasadnia wniosek, że należności nie będą mogły być wyegzekwowane od zobowiązanego.

Wypada także zauważyć, że nie zawsze przesłanka całkowitej nieściągalności będzie musiała wystąpić, aby można było wnioskować o umorzenie należności składkowych. Jest tak w odniesieniu do należności składkowych, które płatnicy opłacają sami za siebie. W odniesieniu do osób ubezpieczonych, będących równocześnie płatnikami tych składek, ustawa przewiduje możliwość umorzenia należności z tytułu składek pomimo braku ich całkowitej nieściągalności. Podkreślenia wymaga, że w art. 28 ust. 3a ustawy systemowej odmiennie unormowano podstawę i przesłanki umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne tych ubezpieczonych. Należności z tytułu składek od takich osób mogą być w uzasadnionych przypadkach umarzane pomimo braku ich całkowitej nieściągalności.

DECYZJA O UMORZENIU ZUS

W orzecznictwie podkreśla się, że ZUS dysponuje „uznaniem administracyjnym” co do umorzenia należności. Jak wypowiedział się WSA w Rzeszowie w wyroku z dnia 8 października 2019 r., I SA/Rz 583/19: „Umorzenie zaległości składkowych, jakkolwiek podejmowane w warunkach uznania administracyjnego, możliwe jest jedynie w sytuacji zaistnienia w stosunku do wnioskodawcy którejkolwiek z przesłanek, od których ustawodawca uzależnił udzielenie tego rodzaju ulgi. Niemniej jednak nawet wykazanie ich spełnienia przez konkretnego wnioskodawcę nie pociąga za sobą konieczności automatycznego uwzględnienia jego wniosku. Nie rodzi tym samym po jego stronie, swoistego rodzaju roszczenia w tym zakresie”.

Zwraca się jednak uwagę na fakt, że przy spełnieniu przesłanek do umorzenia należności, wybór treści rozstrzygnięcia w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne może być swobodny, ale nie dowolny (tak WSA w Szczecinie w wyroku z dnia 21 sierpnia 2019 r., I SA/Sz 168/19). Oznacza to, że w sytuacji, gdy strona wykaże, że istnieją ustawowe przesłanki umorzenia, aby uniknąć zarzutu dowolności decyzji, organ musi wyjaśnić przyczyny, z powodu których, mimo istnienia tych przesłanek, odmówił umorzenia. Wyjaśnienie to musi przy tym nastąpić z uwzględnieniem zarówno ważnego interesu zobowiązanego, jak i stanu finansów ubezpieczeń społecznych (por. wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 września 2019 r., II SA/Go 439/19).

Zawsze możesz odwołać się od decyzji ZUS. Trzeba pamiętać jednak o zmianie trybu odwołania od decyzji ZUS w sprawach o umorzeniu należności składkowych. Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy systemowej od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne stronie przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji, określone w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Dopiero od decyzji wydanej przez organ po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, stronie służy skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Prawnik od spraw ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Zapytaj o ofertę – wycena zlecenia przeprowadzana jest za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

Dodaj komentarz

Close Menu