SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
PRAWNIK OD ZUS – APELACJA W SPRAWACH ZUS

PRAWNIK OD ZUS – APELACJA W SPRAWACH ZUS

PRAWNIK OD ZUS | walczymy o prawa ubezpieczonych i płatników w sporach ZUS – przygotowujemy odwołania od decyzji ZUS, apelacje i skargi kasacyjne w sprawach ubezpieczeń społecznych. Skonsultuj swój problem z ZUS z prawnikiem od ZUS. Napisz do nas na mejla: kancelaria@zawartka.pl

Nie od razu Kraków zbudowano, zdarza się, że spór z ZUS zostanie rozstrzygnięty przez Sąd 1. Instancji na naszą niekorzyść. Co wtedy? Jak w piosence Elektrycznych Gitar: to już jest koniec, możemy iść? Otóż nie. Jest jeszcze możliwość na to, by wygrać spór z ZUS.

Polski proces cywilny jest zbudowany na zasadzie dwuinstancyjności. Strona niezadowolona z wyroku sądu 1. instancji może wnieść apelację do sądu 2. instancji. Doświadczenie uczy, że nie warto się poddawać i jeśli jest tylko cień szansy na wygraną – warto złożyć apelację.

APELACJA W SPRAWACH ZUS

Apelacja w sprawach ZUS od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego jako pierwszej instancji – sąd apelacyjny.

Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem.

[WAŻNE] Aby móc złożyć apelację, wcześniej trzeba złożyć w sądzie, który wydał wyrok, wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku i doręczenie odpisu tego wyroku wraz z uzasadnieniem. Niezłożenie wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku pozbawia możliwości złożenia apelacji.

Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać:

1) oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części;

2) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

3) uzasadnienie zarzutów;

4) powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów lub dowodów;

5) wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia

Trzeba także pamiętać o opłacie. Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych pobiera się opłatę podstawową wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Zgodnie z art. 14 ust. 3 przedmiotowej ustawy, opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Warto wskazać w tym miejscu, że z uwagi na treść art. 36 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, strona odwołująca się od decyzji ZUS jest zwolniona od obowiązku uiszczenia opłaty podstawowej od apelacji (przepis znowelizowany na mocy zmiany ustawy o kosztach sądowych dokonanej tzw. wielką nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego z lipca 2019 r., która w tym zakresie weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2019 r.).

PRAWNIK OD ZUS: WARTO ZAWNIOSKOWAĆ W APELACJI O PRZEPROWADZENIE ROZPRAWY

W związku z nowelizacją przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie w listopadzie 2019 r. i zmienionym art. 374 KPC, warto złożyć w apelacji wniosek o przeprowadzenie rozprawy.

Przepis ten w nowym brzmieniu daje sądowi 2. Instancji bardzo szeroką możliwość do rozpoznawania apelacji na posiedzeniu niejawnym.

Art. 374 KPC stanowi, że „Sąd drugiej instancji może rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym, jeżeli przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne. Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym jest niedopuszczalne, jeżeli strona w apelacji lub odpowiedzi na apelację złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy, chyba że cofnięto pozew lub apelację albo zachodzi nieważność postępowania”. Jeśli strona złoży wniosek o rozpoznanie sprawy na rozprawie, wówczas sąd 2. Instancji nie będzie mógł rozstrzygać sprawy na posiedzeniu niejawnym. Warto o tym pamiętać pisząc apelację w sprawach ZUS.

Przykłady apelacji w sprawach ZUS można łatwo znaleźć w Internecie. Udostępnia ją portal Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. Wzór apelacji w sprawach ZUS można znaleźć również na portalu zus.pox.pl. O możliwości złożenia apelacji informuje też sam ZUS na swoich stronach internetowych.

Prawnik od spraw ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Działamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 17.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

 

APELACJA W SPRAWACH ZUS – SZYBKI KONTAKT Z PRAWNIKIEM SPECJALIZUJĄCYM SIĘ W PRAWIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu